ผลการวิจัย

 การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง 

  การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง

ผู้วิจัย : นางวิไลวรรณ  ดังก้อง   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 

001     

                 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1)สร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2)หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)ประเมินผลการนิเทศ ติดตามการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด   ขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยม้า พลังใหม่   จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยม้า พลังใหม่ จำนวน 181 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบนิเทศ ติดตามผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติโดยใช้คะแนนแบบรูบริก(Rubric Scoring)

                 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด  ขั้นสูง มี 9 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ชุดที่ 2 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ชุดที่ 3 สีของใบพืช ชุดที่ 4 การหาจุดเดือดของน้ำ ชุดที่ 5 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของน้ำแข็ง ชุดที่ 6 การหาความหนาแน่นของวัตถุ ชุดที่ 7 การเคลื่อนไหวร่างกายกับการหายใจ ชุดที่ 8 ความหนาแน่นของของเหลวกับการลอยตัวของวัตถุ ชุดที่ 9 การหาจุดเดือดของน้ำ     2) ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  3) ผลการนิเทศ ติดตาม การใช้ชุดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน  ครูผู้สอนมีความคิดขั้นสูง คุณภาพมาก ในด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ครูมีความพึงพอใจ คุณภาพมาก ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณภาพมาก ด้านทักษะวิทยาศาสตร์ ด้านความคิดขั้นสูง และด้าน   เจตคติ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การวิจัยการศึกษา 
 หมายเลขบันทึก: 199294
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Thu Aug 07 2008 11:01:02 GMT+0700 (ICT)
วิไลวรรณ ดังก้อง
เขียนเมื่อ Fri Aug 08 2008 10:24:12 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณลุงมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ จะพยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ศน.วิ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า