ห้องเรียนคุณภาพ

 ห้องเรียนคุณภาพการบริหารจัดการที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารมืออาชีพ คุณทำได้มั๊ย ? 

โรงเรียน เป็น ชีวิตของเด็ก ครู และผู้บริหาร
"ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู"
"ห้องเรียนคุณภาพ น่าจะเป็นสื่อที่ดีทีจะสะท้อนไปยัง นักเรียน ครู และผู้บริหาร"

KPI ห้องเรียนคุณภาพ
1 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ
      1.1 ความรู้
               1.1.1
แนวคิดในการเปลี่ยนแปลง
               1.1.2
การจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลง
               1.1.3
การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพห้องเรียนคุณภาพ

       1.2 ผลปฏิบัติงาน
                1.2.1
แผนพัฒนาตนเอง
                1.2.2
ผลงานเชิงสร้างสรรค์

       1.3 ตัวชี้วัด
                1.3.1
มีความตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ทุ่มเทกี่ทำงานอย่างสุดชีวิตจิตใจ
                1.3.2
มีแผนการพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันทำงาน และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
        2.1 ความรู้
                 2.1.1
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
                 2.1.2
รูปแบบ Back ward Design
                 2.1.3
ผู้บริหารนิเทศ Coach การจัดกิจกรรมเรียนรู้
                 2.1.4
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                 2.1.5
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 
      2.2 ผลปฏิบัติงาน
               2.2.1
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               2.2.2
รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนด้วยระดับคุณภาพ 
     2.3 ตัวชี้วัด
               2.3.1
นักเรียนมีผลงาน, ชิ้นงาน ที่สะท้อนคุณภาพการคิดระดับสูง
3
การวิจัยในชั้นเรียน (CAR)
     3.1
ความรู้
             3.1.1
การจัดทำ ID Plan
             3.1.2
การวิจัยในชั้นเรียน
      3.2
ผลปฏิบัติงาน
               3.2.1
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
               3.2.2
รายงานการพัฒนาตนเองและนักเรียน
      3.3 ตัวชี้วัด
              3.3.1
ใช้ CAR พัฒนาตนเองและนักเรียน
              3.3.2
มีเพื่อนสะท้อนความคิด

4 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน
        4.1 ความรู้
                  5.4.1.1
การใช้ ICT เพื่อการพัฒนาการเรียน
        4.2
ผลปฏิบัติงาน
                 4.2.1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใช้หรือทำสื่อ ICT
                 4.2.2
มี e-mail และเผยแพร่ผลงานทางเว็บไซต์
       4.3
ตัวชี้วัด
                 4.3.1
มีแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ ICT หรือการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

5. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)
      5.1 ความรู้
               5.5.1.1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสร้างวินัยเชิงบวก
      5.2
ผลปฏิบัติงาน
               5.5.2.1
จัดการพัฒนานักเรียนในชั้นอย่างเป็นระบบ
       5.3
ตัวชี้วัด
            
ครูมีพฤติกรรมเชิงบวก จัดระบบการพัฒนานักเรียน อย่างเป็นระบบ เป็นองค์รวม ทั้งร่างกายสติปัญญา สังคม และอารมณ์

6. การประชุมปฏิบัติการวางแผน
    6.1 เป้าหมายการพัฒนาครูในจังหวัด โดยพาทำ
    6.2
ข้อเสนอแนะ, แนวคิดในการทำแผน
          6.2.1 Base line
ของแต่ละโรงเรียน
                   6.2.1.1
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
                   6.2.2.2 NT, PISSA,
การประเมินผลของ สมศ.
                   6.2.2.3
ประเภทโรงเรียน
                   6.2.2.4
จำนวนนักเรียน, ครู
           6.2.2
การวิเคราะห์บริบท และสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
           6.2.3
สาระเนื้อหาหลักสูตร หาแนวทางพัฒนาต่อยอด
 6.3 การนำเสนอ (ในกิจกรรม) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 198312
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

@..สายธาร..@
เขียนเมื่อ Sat Aug 02 2008 22:25:55 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

               มีความสุขในการทำงานนะคะ

                      

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Sun Aug 03 2008 08:38:28 GMT+0700 (ICT)
บุญปลอบ วรละม่อม
IP: xxx.173.143.17
เขียนเมื่อ Wed Aug 19 2009 02:29:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากที่มีรายละเอียดห้องเรียน

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า