สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

บุคคลแห่งการเรียนรู้

บุคคลแห่งการเรียนรู้

บุคคลแห่งการเรียนรู้    หมายถึง    ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทำได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือหรือวารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจากผู้รู้ รวมทั้งสามารถจับใจความสำคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล ทักษะพื้นฐานสำคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้แก่

    1. ทักษะการฟัง  ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด
    2. ทักษะการถาม  ทำให้เกิดประบวนการคิด การเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เนื่องจากคำถามที่ดีทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 

         ระดับการจำไปจนถึงระดับวิเคราะห์และประเมินค่า

    3. ทักษะการอ่าน  ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนอกจากจะเป็นทักษะการอ่านข้อความ จะรวมถึงการอ่านสถิติ ข้อมูลเชิง

         คณิตศาสตร์ต่างๆด้วย

    4. ทักษะการคิด  ทำให้บุคคลมองการไกล สามารถควบคุมการกระทำของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ การคิดอย่างมี

        เหตุผลและมีวิจารณญาณ มีผลต่อการเรียนรู้ การตัดสินใจ และการแสดงพฤติกรรม

    5. ทักษะการเขียน  เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ และความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์

        อักษรให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา(การหาความรู้) เนื่องจากบันทึกเหตุการณ์ ข้อมูล

        ความจริง ใช้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
    6. ทักษะการปฏิบัติ  เป็นการลงมือกระทำจริงอย่างมีระบบเพื่อค้นหาความจริง และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้

       ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

                                                                                                                                                            อรวรรณ   พ.    ผู้บันทึก

    บทความนี้คัดมาจาก หนังสือ "มาตรฐานครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี". สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ISBN: 974-351-606-9

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
· หมายเลขบันทึก: 195826
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง · ดอกไม้:
1
 · ความเห็น:
8
 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
  nutsita
  IP: xxx.151.232.70
  เขียนเมื่อ Fri Jul 25 2008 14:48:54 GMT+0700 (ICT)

  เคยอ่าน The Fifth Discipline ของ Peter M. Senge ไม๊คะ ตอนนี้มีเวอร์ชั่นล่าสุดออกมา ที่สำคัญในบทนำของเวอร์ชั่นนี้จะมีจดหมายของเดมมิ่ง (เจ้าพ่อด้านการจัดการคุณภาพ) กับเซ็งกี้ แล้วก็มีคนนำมาบันทึกไว้ใน www.newheartnewlife.net ลองไปอ่านดูนะคะ สนุกดี...

  ยุวดี แก้วเคนมา
  IP: xxx.157.147.15
  เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 18:15:15 GMT+0700 (ICT)

  ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ดิฉันด้วยย

  วิทวัส นามบุญ
  IP: xxx.7.235.50
  เขียนเมื่อ Wed Dec 09 2009 08:59:52 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากๆเด้อ.........(ต๋าปุ๊ดก๊ะบะ)

  บุณ
  IP: xxx.67.135.120
  เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 21:43:23 GMT+0700 (ICT)

  ขอบพระคุณ ที่กรุณาให้ความรู้ จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุด

  @_First_@
  IP: xxx.174.70.57
  เขียนเมื่อ Thu May 20 2010 17:18:15 GMT+0700 (ICT)

  คุ

  มา

  .

  .

  .

  น้

  film
  IP: xxx.123.238.197
  เขียนเมื่อ Sun Jun 27 2010 13:59:38 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณมากทีนำบทความมาลงไว้นะ

  IP: xxx.89.128.16
  เขียนเมื่อ Sat Jul 03 2010 18:02:18 GMT+0700 (ICT)

  ทฤษฎีการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มันคือไรหรอ

  mimmie
  IP: xxx.26.210.252
  เขียนเมื่อ Sat May 28 2011 19:15:26 GMT+0700 (ICT)

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะค่ะ

  อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
  ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
  {{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น