โครงการปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์และการแสดง

 การแสดงดนตรีนาฏศิลป์กับการปลูกฝังคุณธรรม 
โครงการปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิกรรมดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของนักเรียน ปี ๒๕๕๑ สพท.อด.๑

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ครูและนักเรียนได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

๒.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ของครูและนักเรียน

กิจกรรม

๑. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนและครูแกนนำ

๒.นิเทศติดตามผลการพัฒนาของนักเรียนและครูแกนนำ

๓.สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เป้าหมาย / ผลผลิต

-  นักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓-๔  จำนวน  ๖๐  คน

- ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี/นาฏศิลป์) จำนวน  ๓๐  คน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการปลูกฝังคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ประจำปี ๒๕๕๑

วันที่  ๓    สิงหาคม  ๒๕๕๑

ณ  อาคารสาขาศิลปะการแสดง   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

...................................................................................

 

                ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.                ลงทะเบียนรายงานตัว/รับเอกสาร

                ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น.                พิธีเปิด / บรรยายพิเศษนโยบายคุณธรรมนำความรู้ฯ

                                                                (นายมีศักดิ์  แสงศิลา  รอง ผอ. สพท.อด.๑)  

                ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐  น. การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์

                                                      (นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา  ศึกษานิเทศก์ สพท.อด.๑)           

                ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.                หลักการ/วิธีการออกแบบการแสดง

              ดนตรี/เพลงประกอบการแสดง

                                                       (นายบรรจง  จันทร และคณะ   ม.ราชภัฎอุดรธานี)  

              ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

                ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐  น.              ฝึกปฎิบัติกิจกรรมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์

              ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.                การนำเสนอผลงาน และ การประเมินผลงานการแสดงฯ

                                                       (นายบรรจง  จันทร และคณะ   ม.ราชภัฎอุดรธานี)  

                ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น.               มอบเกียรติบัตร / พิธีปิดการอบรม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 195395
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ครูโย่ง
เขียนเมื่อ Mon Jul 21 2008 09:19:03 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ

  • แวะมาให้กำลังใจครับ
  • ดีครับ
  • ให้เด็กได้แสดงออกครับ
  • สนับสนุน
นพ สพป.ลป3
IP: xxx.229.14.121
เขียนเมื่อ Sat Apr 16 2011 12:13:20 GMT+0700 (ICT)

สวัดดีครับพี่เล็ก

สบายดีนะครับ

สนับสนุนครับ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า