สรุปผลงานวิจัย ป.โท

 คิดก่อนทำ 
การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ นอกจากนี้ต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหารและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน และศึกาปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ปัญหา อุปสรรค พบว่า กฎ ระเบียบ ที่ล้าหลัง มีการเลือกปฏิบัติหรือการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนา การดำเนินกิจกรรม โครงการ ตลอดจนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นต้น ส่วนข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อรัฐบาลคือรับบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ รัฐบาลควรจัดระบบบริหาร หรือส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร รัฐบาลควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลอยู่เสมอ และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมทั้งร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วย อ้างอิง 1.ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา : กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา(www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นางเลขา จักร์เขียว 2.ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล ตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย(www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นางสาวณัฐชกานต์ เชื้อเมืองพาน 3.ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงรายต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (www.dcms.mfu.ac.th/dcmsth/detail.nsp)ผู้แต่ง นายเสงี่ยม แสนพิช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ผลงานการวิจัย 
 หมายเลขบันทึก: 193603
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า