ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 144(2)บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีอเนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม มาตรา 279 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการศึกษาเพื่อจัดวางระบบหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมโดยมีการประชุมถึง 6 ครั้งและจัดทำ 9 ค่านิยม ประมวลจริยธรรม ออกมาอย่างน่าสนใจ 

ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า ประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 5. การให้บริการ ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยแลไม่เลือกปฏิบัติ 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ผมเห็นว่าเรื่องเหล่านี้น่าสนใจ เป็นทิศทางของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติทั่วประเทศ ขอให้ยึดมั่นและปฏิบัติจริงๆบ้านเมืองจะได้ร่มเย็น เป็นสุขและเกิดสันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 190085
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า