การประชาสัมพันธ์

 การประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้หมายถึงเคาท์เตอร์ Information ที่บริการข้อมูลเหมือนดังที่หลายๆท่านเห็นตามชั้นหนึ่งของโรงแรมหรือหน่วยงานใหญ่ๆเท่านั้น แต่การประชาสัมพันธ์ยังหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์อย่างแยบยลในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอีกด้วย 

ในหลายๆองค์กรแม้จะมีความเข้มแข็งขององค์กรอย่างไร หรือจะมีมาตรฐานการบริการและคุณภาพงานที่ดีเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์นี้ไม่ได้หมายถึงเคาท์เตอร์ Information ที่บริการข้อมูลเหมือนดังที่หลายๆท่านเห็นตามชั้นหนึ่งของโรงแรมหรือหน่วยงานใหญ่ๆเท่านั้น นั่นมันเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่ง แต่การประชาสัมพันธ์ยังหมายถึงการวางแผนกลยุทธ์อย่างแยบยลในการสื่อสารทั้งภายในองค์กรเองและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอีกด้วย ดังนั้นผมจะขอกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นอย่างกว้างๆดังนี้ครับ

 

การประชาสัมพันธ์หมายถึง...

การประชาสัมพันธ์ มาจากภาษาอังกฤษ คือ Public Relations ซึ่งแยกได้ดังนี้

Public แปลว่า สาธารณชน ประชาชน หมู่คนจำนวนมาก

Relations แปลว่า เกี่ยวข้อง เกี่ยวพันธ์ สัมพันธ์

ดังนั้นคำว่าการประชาสัมพันธ์เมื่อแปลตรงๆตามตัวอักษรจึงแปลว่า การเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์สัมพันธ์กับสาธารณชนประชาชนหมู่คนจำนวนมาก

 

การประชาสัมพันธ์ มีหลายๆคนให้คำนิยามไว้ต่างๆ เช่น

-          การประชาสัมพันธ์หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรโดยผ่านกระบวนการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

-          การประชาสัมพันธ์หมายถึง  วิธีการหรือกิจกรรมการสื่อสารของสถาบันที่มุ่งเสริมสร้างอันดี  ระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง

-          การประชาสัมพันธ์หมายถึง วิธีการต่างๆ ขององค์การ สถาบัน (Institution or Organization) ที่มีการวางแผน ปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้ ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดี (good relationship)ระหว่างองค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย (the public) ทั้งภายใน ภายนอก หน่วยงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ และมีการประเมินผล (Evaluation)

 

การประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกัน ในตัวเอง โดยสามารถอธิบายความละเอียด ได้ดังนี้

 

การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศาสตร์ ศาสตร์ในที่นี้หมายถึงวิทยาการ ความรู้ ความเชื่อถือที่กำหนดไว้เป็นระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือได้ และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความจริงได้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีระบบ วิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิชาที่มีระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและอาจศึกษาเรียนรู้ได้จากตำราต่างๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าหาหลักและทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้ไว้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมนุษย์ เพื่ออธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกันในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจัยถึง

ประชามติ และความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มบุคคลกับองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถศึกษา เรียนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า วิชาการ

ประชาสัมพันธ์อยู่ในขอบเขตของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา

 

การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศิลปะ การประชาสัมพันธ์มีลักษณะการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และทักษะของแต่ละบุคคล ทั้งยังต้องประกอบด้วยเทคนิคการประชาสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นความสามารถเฉพาะตัว เช่น ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ซึ่งถ่ายทอดและลอกเลียนแบบกันได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เทคนิคอย่างหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งนำไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ หากนักประชาสัมพันธ์อีกผู้หนึ่งนำไปใช้อาจไม่ได้ผลและประสบความล้มเหลวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เวลา และสถานที่ เป็นต้น โดยที่การประชาสัมพันธ์เป็นการนำเอาหลักการ ความรู้ที่ได้ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ จึงมีลักษณะเป็นศิลปะ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนที่ตายตัวไม่ได้ แต่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ ศิลปะของการประชาสัมพันธ์จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลัก ดังนั้นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้ทำงานประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานประชาสัมพันธ์นั้นๆ

 

สื่อประชาสัมพันธ์ คือหนทางหรือวิถีทางในการนำข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลเนื่องมาจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของโลก อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งสื่อประชาสัมพันธ์โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อได้เป็น 2 ประเภท (ผมแบ่งเอง) คือ

สื่อที่เป็น Media เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมวลชน สื่อโสตทัศน์ สื่อElectronic

สื่อที่เป็น Non media เช่น สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม

 

ครับ นี่ก็เป็นเพียงความรู้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ในครั้งหน้าผมจะกล่าวถึงองค์ประกอบเบื้องต้นตัวสุดท้ายในการทำกลยุทธ์องค์กรนั่นก็คือการตลาด อดใจรออีกนิดนะครับ จะพยายามมาลง Blog ทุกวันพฤหัสบดีครับ สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การประชาสัมพันธ์ 
 หมายเลขบันทึก: 183889
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Thu May 22 2008 14:13:31 GMT+0700 (ICT)
โก๊ะจิจัง แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Thu May 22 2008 20:44:15 GMT+0700 (ICT)
ขนิษฐา
เขียนเมื่อ Fri May 23 2008 12:39:46 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ ได้ความรู้เพิ่มไปอีก

ครูโย่ง
เขียนเมื่อ Sun Jun 01 2008 00:27:24 GMT+0700 (ICT)

 

แวะมาลองไปฟังในอัลบั้ม แนน พันธุ์ทิพย์ ที่ผมกับเพื่อนร่วมกันทำดีไหมครับ

ลีน
IP: xxx.156.69.246
เขียนเมื่อ Mon Dec 22 2008 09:43:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ ที่ให้ความรู้และขออนุญาตินำความรู้นี้ไปใช้ด้วยนะคะ

IP: xxx.67.211.242
เขียนเมื่อ Sun Aug 23 2009 13:03:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคูณสำหรับเนื้อหาครับ

ชลลดา
IP: xxx.160.218.135
เขียนเมื่อ Tue Nov 24 2009 13:12:15 GMT+0700 (ICT)

ขอข้อมูลการวางแผนการประชาสัมพันธ์ มีวิธีการ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ การรณรงค์ การวางแผน คืออะไรบ้างค่ะ

ช่วยบอกด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

fee_feRn_*
IP: xxx.87.27.229
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 17:57:01 GMT+0700 (ICT)

>>>>ขอบคุลคร้า.....

สำหรับข้อมูลบำรุงสมองดีดี***

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า