สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

สพท.พล.1ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. สู่การปฏิบัติปี2551

เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง ให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมนำความรู้

กลยุทธ์ 6 ประการ ของ สพท.พิษณุโลก เขต 1

           สพท.พิษณุโลก เขต 1 โดยนายเทียนชัย จูเจี่ย ผอ.สพท.พล.1 จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ.สู่การปฏิบัติ เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ค. 2551 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก อำเภอเมืองเข้าฟังวันแรก อำเภอบางระกำวันที่สองของการประชุม

           หัวข้อที่นำเสนอได้แก่สิทธิเสรีภาพในการศึกษามาตรา 49 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีความมุ่งหมายให้ สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้แนวบัญญัติของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษา โดยนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2551 ร่างกรอบกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการสำคัญการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สพฐ. การขับเคลื่อนนโยบาย สพท.พล.1 ปีงบประมาณ 2551โดยใช้กลยุทธ์ 6 ประการ

    1.ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    2.เพิ่มและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง

    3.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

    4.ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

     5.ประสานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

     6.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: km การจัดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหาร เซนต์นิโกลาส edkm สพท.พล.1 erkm 
· หมายเลขบันทึก: 182337
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น