สมาชิก
แลกเปลี่ยน
 

กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม.

สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

     ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.. 2551                      

                   หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดทื่ กค 0406.3 / ว105 ลงวันที่ 20  มีนาคม 2551  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    โดยกำหนดเป็นระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

            ระเบียบฯ ฉบับนี้  ให้มีผลใช้บังคับ  ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป          

 การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

             หนังสือกระทรวงการคลัง  ทื่ กค 0422.3 / ว116      ลงวันที่ 28  มีนาคม  2551  กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

             แบบ 7218  แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

              แบบ 7219  และ  แบบ 7220   แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ  และแบบหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ  

              แบบ 7221   แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

                แบบ 7222   แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 

                      เปิดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

          http://www.cgd.go.th       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า
· คำสำคัญ: การศึกษาบุตร + เงินคงคลัง 
· หมายเลขบันทึก: 179715
· สร้าง:    · อ่าน: แสดง 
· สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
แจ้งลบ
แจ้งลบ
อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็น