ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทำงานให้แก่บุคลากรนั้น  โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากร  ในระยะเวลาที่จำกัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาและการพัฒนา กระบวนการพัฒนาอาชีพและกระบวนการพัฒนาองค์การ  ทั้งนี้เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเอื้ออำนวยต่อการช่วยองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามลำดับขั้นตอนได้ 6 ขั้นตอนคือ

1.    การกำหนดความจำเป็น (Needs Identification)

2.    การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  (Strategic Challenge Analysis)

3.การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์  (Strategic HRD Planning)

4.การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Activity Designing) ป็น

5.การนำแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ (HRD Complementation)

6.การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Evaluation)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 176809
 เขียน:  
 ดอกไม้:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า