คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา

 เงินประกันสัญญา 

เงินประกันสัญญา เป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่โรงเรียนรับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เมื่อทำสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด เป็นเงินสด, เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ, หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด, พันธบัตรรัฐบาลไทย

                                เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา จะต้องนำเงินฝาก สพท. และเมื่อพ้นกำหนดข้อผูกพันตามสัญญา สถานศึกษาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา

                                ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา   ให้ออกใบเสร็จรับเงิน โดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แล้วบันทึกรายการรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก

                                ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา  จัดทำใบนำฝากส่วนราชการผู้เบิก จำนวน 2 ฉบับ, บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก, นำใบฝากและสมุดคู่ฝาก พร้อมเงินประกันสัญญายื่นต่อ สพท.

                                ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา 

กรณีที่ 1                                               

                                - เมื่อครบกำหนด ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือแจ้ง สพท. ให้โอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มิสิทธิรับเงิน

-                                          - ใช้หนังสือที่แจ้ง บันทึกรายการถอนในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก พร้อมทั้งหมายเหตุในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ช่อง หมายเหตุด้วยเลขที่หนังสือแจ้ง สพท.

-                                          - เมื่อได้รับแจ้งจาก สพท.ว่า จ่ายโอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน แล้ว ให้บันทึกวันที่จ่ายในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก ช่อง วันที่ผู้เบิกจ่ายเงินคืน ผู้มีสิทธิ

กรณีที่ 2

- ใช้แบบใบเบิกเงินฝาก สำหรับขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ฝากส่วนราชการผู้เบิก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): เงินประกันสัญญา 
 หมายเลขบันทึก: 176001
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า