ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์  

                   สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ควรมีการนำสื่อและนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างความสนใจในการเรียนให้กับนักเรียน  เพราะเนื้อหาประวัติศาสตร์ค่อนข้างเป็นนามธรรม  ดังนั้นผู้รายงานจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า   คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์  อำเภอจอมพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  3  ชนิด  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  ชุดการเรียนการสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   ผลการศึกษาพบว่า   แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการเรียนการสอน  เรื่อง  ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.25/82.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7562  แสดงว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  75.62   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 173362
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กฟหกหก
IP: xxx.10.33.86
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 13:52:09 GMT+0700 (ICT)

กหฟกกหฟกหฟกหฟ

IP: xxx.10.33.86
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 14:00:33 GMT+0700 (ICT)

555+

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า