งานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 งานวิจัย 

บทคัดย่อ

     งานวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตเทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมในเขตเทศบลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งศึกษาความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตองเท่านั้น จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามภาษาอังกฤษ เป็นเครี่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีแจกแบบสอบถามแบบสะดวก ซึ่งนำมาวิเคราะห็โดยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์แบบ T-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

     ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี มาจากทวิปยุโรป มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท นับถือศาสนาคริสต์ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัญหรือ ประมาณ 620,000 บาทต่อปี  มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าพักโรงแรมครั้งแรก นิยมห้องเตียงใหญ่ 6 ฟุต (Double bed)ที่เหมาะเข้าพักเป็นคู่หรือเดี่ยวก็ได้ นิยมโรงแรมที่อยู่ใกล้ชายหาด นิยมเข้าพักนาน 8-14 วันต่อครั้ง เข้าพักเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว เดินทางมาภูเก็ตโดยเครื่องบินตรงจากต่างประเทศ เดินทางมาเข้าพักที่โรงแรมโดยรถแท็กชี่มากกว่ารถรับ-ส่งของโรงแรมโดยตรง

     ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการตัดสินใจเข้าพักที่พบในงานวิจัยนี้คือสภาพแวดล้อมทางการตลาด อันได้แก่การทำการตลาด การวางแผนการตลาด โดยการนำส่วนผสมการตลาด (7 P's: Product Price Place Promotion Personal Physical evidence Process) มาจัดให้เหมาะสม เพื่อเป็นสิ่งเร้าภายนอกที่กระตุ้นให้เกิด ความต้องการ แสวงหาข้อมูล ประเมินทางเลือก และตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการในที่สุด ซึ่งส่วนผสมการตลาดในธุรกิจโรงแรมได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) บุคคล (Personal) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ(Physical evidence) กระบวนการ (Process) ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ผู้บริหารในธุรกิจโรงแรมควรจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมการเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นำไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการใช้สินค้าและการบริการนั้นๆ จนกระทั้งไปสู่การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Royalty) ให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า นั่นคือการทำธุรกิจให้มียอดขาย ผลกำไร และส่วนครองตลาด ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

     ข้อเสนอแนะที่ได้จากศึกษา คือ ทางโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตอง ควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมในกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Strategy: Customer Relationship Management Strategy) และกลยุทธ์การบริหารคุณภาพรวม (TQM Strategy: Total Quality Management Strategy) โดยกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงแรมและลูกค้าของโรงแรม มีการทำการตลาดให้เหมาะสม ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามาสนับสนุน ส่วนกลยุทธ์การบริหารคุณภาพรวม คือการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการให้ดีอยู่เสมอในทุกๆส่วน ทุกๆแผนกของโรงแรม รวมถึงการวัดระดับความพึงพอใจในสินค้าและการบริการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ ซึ่งทั้งสองกลยุทธ์นี้ มีส่วนอย่างมากต่อความพึงพอใจ ความประทับใจ เกิดขึ้นในใจของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงแรมและลูกค้า สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีแก่โรงแรม สามารถรักษาลูกค้าเก่าให้กับมาใช้สินค้าและบริการของโรงแรมอีกครั้ง สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่จากการบอกเล่าและแนะนำจากลูกค้าเก่าได้ ทั้งหมดนี้นำไปสู่การสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมียอดขาย ผลกำไร และส่วนครองตลาด ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนได้

     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพียงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น หากมีการทำวิจัยเพิ่มเติม ขอแนะนำว่า ควรทำวิจัยในด้านการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตจังหวัดภูเก็ต หรือในเขตจังหวัดอื่นๆ รวมไปถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพราะเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างกว่างานวิจัยนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 170444
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 70  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สุนทรีย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 07 2008 16:48:36 GMT+0700 (ICT)

อยากได้งานวิจัยนี้มาเป็นตัวอย่าง

กรุณานะคะ ไม่เคยทำงานวิจัยเลย

สุนทรีย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 07 2008 16:52:43 GMT+0700 (ICT)

เจ ทำงานวิจัยเรื่อง ลักษณะโรงแรมเพื่อสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยว

อยากได้ตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะคะ

เจไม่เคยทำวิจัยมาก่อน

ถ้ามีตัวอย่างคงจะช่วยได้มาก

กรุณาช่วยส่งข้อมูลมายังอิเมลนะคะ jjj_naka@hotmail.com

ขอบคุณคะ

Thanawut
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jul 24 2008 02:05:42 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่างงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ของตัวเองคับ

Thanawut
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jul 24 2008 02:06:12 GMT+0700 (ICT)

taz_gazza@hotmail.com

IP: xxx.26.214.56
เขียนเมื่อ Sat Nov 08 2008 17:09:02 GMT+0700 (ICT)

พอดีว่าทำงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

อยากได้ตัวอย่างที่คล้ายๆกันนะคะ

ดิฉันไม่เคยทำวิจัยมาก่อน

ถ้ามีตัวอย่างคงจะช่วยได้มาก

กรุณาช่วยส่งข้อมูลมายังอิเมลนะคะ planvon@hotmail.com

ขอบคุณคะ

พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว
IP: xxx.8.138.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 11:01:17 GMT+0700 (ICT)

อยากดูเป็นตัวอย่างเหมือนกันครับ

ผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์

ku 65
IP: xxx.8.138.241
เขียนเมื่อ Fri Jan 09 2009 11:03:06 GMT+0700 (ICT)

ช่วยส่ง mail มาหน่อยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

อรรถพล KU.60
IP: xxx.108.109.169
เขียนเมื่อ Mon Mar 30 2009 09:45:25 GMT+0700 (ICT)

ผมสนใจในงานวิจัยชิ้นนี้มาก เนื้องจากสอดคล้องกับเรื่องการทำวิจัยของผมมาก ผมจึงอยากรบกวนอาจารย์ได้ส่งงานวิจัยฉบับนี้ให้ ผมจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ

pucca
IP: xxx.121.62.222
เขียนเมื่อ Mon Apr 06 2009 08:45:31 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยนะค่ะ รบกวนส่งงานวิจัยมาให้เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

birdnsx
IP: xxx.27.250.33
เขียนเมื่อ Wed May 13 2009 16:57:35 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างงานวิจัยได้มั้ยครับอยากจะศึกษาด้านนี้บ้างน่ะครับ

birdnsx
IP: xxx.27.250.33
เขียนเมื่อ Wed May 13 2009 16:59:03 GMT+0700 (ICT)

birdnsx@hotmail.com

tum
IP: xxx.26.129.69
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 13:03:04 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลมาทำงานวิจัยกรุณาส่งมาให้เป็นข้อมูลได้ไหมคับ

sumejazz@hotmail.com

วรรณวิภา
IP: xxx.7.134.139
เขียนเมื่อ Sat May 30 2009 12:58:09 GMT+0700 (ICT)

รบกวนพี่ ส่งงานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมในกรุงเทพ ให้ดูเป็นแนวทางหน่อยได้ไหมค่ะ จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

อรอนงค์
IP: xxx.147.107.20
เขียนเมื่อ Mon Jun 01 2009 18:02:44 GMT+0700 (ICT)

หนูชื่นชมงานของพี่มากเลยค่ะ ขอดูเป็นตัวอย่างหน่อยได้มั๊ยคะ

อัส
IP: xxx.28.68.201
เขียนเมื่อ Tue Jun 16 2009 17:23:49 GMT+0700 (ICT)

อยากให้ช่วยส่งรายงานนี้ให้หน่อยน่ะค่ะ

เจ
IP: xxx.28.66.24
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 13:58:54 GMT+0700 (ICT)

ผมจะทำวิจัยอะคับ

พอดีว่ามะเคยทำอะ

อยากขอข้อมูลมาเปงตัวอย่างหน่อยได้มะคับ

ช่วยส่งมาให้ผมด้วยนะคับ

ขอบคุงมากคับ

เจี๊ยบ
IP: xxx.121.96.85
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 15:50:41 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลมาทำโครงงาน กรุณาส่งมาให้เป็นข้อมูลได้ไหมค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

สุภาพร พงษ์ธัญญวิชัย
IP: xxx.108.127.199
เขียนเมื่อ Tue Jul 21 2009 15:56:10 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาช่วยส่งข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องนี้มาให้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำวิจัยหน่อยได้มั้ยค่ะ เนื่องจากดิฉันกำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเทียวชาวไทย ในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จึงคิดว่าเรื่องที่วิจัยนี้น่าจะมีประโยชน์ในการทำวิจัยของดิฉันไม่มากก็น้อยค่ะ

nanaxiah
IP: xxx.108.127.211
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 16:27:20 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่ค่ะ

รบกวนขอตัวอย่างงานวิจัยนี้เป็นแนวทางได้ไหมค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

tip_parum@hotmail.com

วัชราวดี
IP: xxx.19.76.130
เขียนเมื่อ Mon Sep 28 2009 17:27:19 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าจะหางานวิจัยเล่มนี้ฉบับสมบรูณ์ได้ที่ไหน พอดีกำลังจะทำวิจัยเกี่ยวเรื่องพวกนี้ค่ะ

lucky
IP: xxx.173.83.238
เขียนเมื่อ Sun Oct 04 2009 18:01:37 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ข้อมูลมาเป็นตัวอย่างงานวิจัย กรุณาส่งมาให้เป็นข้อมูลให้หน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

กัญญณัท
IP: xxx.49.24.161
เขียนเมื่อ Mon Nov 09 2009 23:15:53 GMT+0700 (ICT)

ขอดูงานวิจัยเป็นตัวอย่างหน่อยน่ะคะ กะลังเรื่องนี้อยู่พอดีคะ

เนม
IP: xxx.157.246.194
เขียนเมื่อ Wed Nov 11 2009 17:29:57 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาช่วยส่งงานวิจัยเต็มรูปแบบให้หน่อยนะค่ะ ที่ kew_ja004@hotmail.com

เนื่องจากอยากดูเป็นตัวอย่างค่ะ

นวล
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ Wed Nov 18 2009 16:33:27 GMT+0700 (ICT)

อยากได้งานวิจัยชิ้นนี้เพื่อไปศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยมากๆค่ะ

เพราะเรียนการท่องเที่ยวอยู่ ขอความกรุณาส่งฉบับเต็มให้ด้วยนะคะ

จะเป็นพระคุณมากๆค่ะ ommely@hotmail.com

waranut
IP: xxx.47.86.131
เขียนเมื่อ Thu Dec 03 2009 20:34:55 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอตัวอย่างงานววิจัยชิ้นนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการทำสารนิพนธ์ของตัวเองค่ะ

ส่งมาทางเมลล์มาให้ด้วยน่ะค่ะ ขอขอบคุณมากกก

Pornpimol
IP: xxx.108.103.52
เขียนเมื่อ Sat Dec 19 2009 23:20:24 GMT+0700 (ICT)

คือว่าตอนนี้กำลังเรียนวิชาวิจัยอยู่คะ และต้องทำงานวิจัยส่งเป็นกลุ่ม โดยเลือกหัวข้อวิจัยว่า

ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

หนูอยากได้รูปแบบเต็มอะคะ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างงานวิจัยของหนู

ทำส่งอาจารย์อย่างเดียว ไม่ได้นำไปหารายได้หรือทำอย่างอื่นแน่นอน สัญญาคะ

รบกวนส่งให้ที่เมลนี้ได้ไหมคะ ขอขอบพระคุณจริงๆคะ

IP: xxx.67.84.204
เขียนเมื่อ Mon Feb 15 2010 21:56:09 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสนใจงานวิจัยชิ้นนี้มาก อยากได้มาเป็นแนวทางในการจัดทำงานวิจัย ดิฉันไม่เคยทำงานวิจัยมาก่อน ขอความกรุณาส่งฉบับเต็มให้ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากๆค่ะ nut_2211_@hotmail.com

mena
IP: xxx.26.0.222
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 20:57:37 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันสนใจงานวิยนี้ อยากได้เป็นแบบอย่าง พอดีทำวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยากได้รูปแบบเต็มนะค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยของหนูส่งอาจารย์ รบกวนกรุณาส่งให้ทางเมลล์ได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

meaw
IP: xxx.29.60.147
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 12:50:11 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามคะ

ช่วยส่งให้ดูหน่อยได้มัยคะเอาแบบภาษาไทยนะคะ

เพราะกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับและการ

ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองเชียงใหม่

ขอบคุณมาณที่นี้นะคะ

ส่งหั้ยทางอีเมลนะคะ

IP: xxx.84.76.141
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 15:57:17 GMT+0700 (ICT)

ทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเหมือนกันไม่รุต้องทำยังไงพอดีอาศัยเรียนกับพี่ปี 4 ไม่รุจะเริ่มตรงไหนก่อนขอคำแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ aloha-u-ok@hotmail.com

กาญจนา
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ Sat May 08 2010 13:21:37 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังศึกษางานวิชาวิจัยของคุณอยู่คะ และต้องนำเสนอหน้าห้อง

งานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หนูอยากได้รูปแบบเต็มอะคะ เพื่อนำมาเสนอประกอบการเรียนค่ะ

ทำส่งอาจารย์อย่างเดียว ไม่ได้นำไปทำอย่างอื่นแน่นอน ค่ะ

รบกวนส่งให้ที่เมลนี้ได้ไหมคะ ขอขอบพระคุณจริงๆคะ

ฝน
IP: xxx.175.86.35
เขียนเมื่อ Tue May 11 2010 09:52:22 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างงานวิจัยอะค่ะ เพราะตอนนี้กำลังต่อป.โท บริหารการท่องเที่ยว และสนใจเรื่องของพฤติกรรมการเข้าพักโรงแรมระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ เลยอยากได้เป็นแนวทางในการเขียน Proposal มากเลย

ยังไงรบกวนหน่อยนะค่ะ fon_jun@hotmail.com

วิภารัตน์ ภักดี
IP: xxx.122.166.194
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 22:49:57 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิชา วิทยวิธีวิจัยอยู่ค่ะ

และต้องทำงานส่งอาจารย์โดยการเลือกงานวิจัยมา1ผลงานเกี่ยวกับการโรงแรม

จึงอยากจะขอรายละเอียดของงานวิจัยมาเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างได้มั้ยคะ

รบกวนส่งให้ที่ เมลนี้นะคะ

wago_club@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

ปัฐมาภรณ์ เนียมน้อย
IP: xxx.158.176.235
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 14:42:23 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิชา วิจัยอยู่ค่ะ

และต้องทำงานส่งอาจารย์โดยการเลือกงานวิจัยมา1ผลงานเกี่ยวกับการโรงแรม

จึงอยากจะขอรายละเอียดของงานวิจัยมาเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างได้มั้ยคะ

รบกวนส่งให้ที่ เมลนี้นะคะ

ปัฐมาภรณ์ เนียมน้อย
IP: xxx.158.176.235
เขียนเมื่อ Tue Jun 15 2010 14:44:43 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิชา วิจัยอยู่ค่ะ

และต้องทำงานส่งอาจารย์โดยการเลือกงานวิจัยมา1ผลงานเกี่ยวกับการโรงแรม

จึงอยากจะขอรายละเอียดของงานวิจัยมาเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างได้มั้ยคะ

รบกวนส่งให้ที่ เมลนี้นะคะ

bowlingrak_@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

๋จ๊ะ-เอ๋
IP: xxx.123.133.105
เขียนเมื่อ Sat Sep 11 2010 01:29:20 GMT+0700 (ICT)

งานวิจัยของคุณเป็นที่น่าสนใจมากคะ

ตอนนี้กำลังเรียนวิชาวิจัยธุรกิจอยู่คะ

เลยสนใจจะนำมาประยุกต์ใช้กับหัวข้อวิจัยที่กำลังจะศึกษา

แต่จะศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่คะ

รบกวนขอรายละเอียดงานวิจัย เพื่อนนำมาเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ไหมคะ

ขอรบกวนด้วยคะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าคะ

jah-ae@hotmail.com

กิ๊ฟ
IP: xxx.84.248.99
เขียนเมื่อ Sat Sep 18 2010 22:36:14 GMT+0700 (ICT)

อยากอ่านงานวิจัยของคุณคะ

เพราะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคะ

รบกวนส่งรายละเอียดของงานวิจัยมาให้ศึกษาหน่อยนะคะ

ขอบพระคุณมากคะ

กิ๊ฟ

sarun
IP: xxx.44.136.194
เขียนเมื่อ Thu Sep 30 2010 10:32:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คือตอนนี้ผมเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คือตอนนี้ผมได้รับแจ้เรื่องจากทางนักศึกษาปริญญาโท ที่กำลังทำรายงานเรื่องนี้อยู่ เข้าต้องการ

ตัว Full text ของบทคัดย่อด้านบน รบกวนช่วยติดต่อกลับทางผมได้ไหมครับ ทางเมล์นี้

vincer_15@hotmail.com คือผมไปหาตัวเล่มหลายที่มาก ทั้งหอสมุดแห่งชาติ ม.สงขลา

ยังไงช่วยผมด้วย เด็กใกล้ปิดเทอมแล้วยังหาไม่ได้ ขอบคุณมากครับ

นู๋อ้อแอ้ (hotel) ปี3
IP: xxx.164.95.253
เขียนเมื่อ Fri Nov 05 2010 12:18:52 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้นู๋กำลังเรียนเรื่องการวิจัย แต่มั่ยค่อยรู้เรื่องเลย ช่วยสอนด้วยนะคะ

นักรบ
IP: xxx.147.59.243
เขียนเมื่อ Thu Nov 11 2010 19:05:40 GMT+0700 (ICT)

อยากได้คำแนะนำเกียวกับงานวิจัย และตัวอย่างงานวิจัย รบกวนอาจารย์ช่วยส่งให้ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้า

มะ
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 22:01:09 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิจัยอยู่ค่ะ จึงอยากได้อ่านงานวิจัยแบบเต็มรูปแบบ นู๋สนใจงานของคุณค่ะ

กรุณาช่วยส่งแบบเต็มรูปแบบได้ไม่

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

มะ
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ Fri Nov 12 2010 22:43:58 GMT+0700 (ICT)

เมล์มะงัย

mame-52@hotmail.co.th

IP: xxx.87.36.119
เขียนเมื่อ Mon Nov 29 2010 06:14:33 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ทำวิจัยเหมือนกันคะอยากรบกวนคุรพี่ส่งตัวอย่างงานวิจัยของพี่มาให้ศึกษาดูเป็นตัวอย่างได้มั๊ยค่ะ sassy_pl0y@hotmail.con ส่งเมล์นี้นะคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

mouอ้วน
IP: xxx.164.249.72
เขียนเมื่อ Thu Dec 02 2010 21:35:52 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิชา วิจัยอยู่ค่ะ

และต้องทำงานส่งอาจารย์โดยการเลือกงานวิจัยมา1ผลงานเกี่ยวกับการโรงแรม

จึงอยากจะขอรายละเอียดของงานวิจัยมาเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างได้มั้ยคะ

รบกวนส่งให้ที่ เมลนี้นะคะ

hellokitty_2530@hotmail.com

จารุวรรณ เบ้าคำ
IP: xxx.11.33.189
เขียนเมื่อ Wed Dec 08 2010 13:58:46 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังฝึกงานอยู่นะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และต้องทำงานวิจัยด้วย เห็นงานวิจัยของพี่น่าสนใจมาก

อยากได้รูปแบบของงานวิจัยมาดูเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะ

จะลองเสนออาจารย์ดู แต่อาจจะประยุกต์

ไม่ได้ลอกหมดนะคะ อยากดูหัวข้อ

ถ้าไม่ขักข้องรบกวนส่งเมลล์นี้นะคะ

rainbow_toto@hotmail.com

เด็กภูเก็ต
IP: xxx.180.77.58
เขียนเมื่อ Sun Dec 12 2010 20:31:48 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะ

น่าสนใจ จริงๆ แค่อ่านหัวข้อวิจัยก็อยากอ่านต่อแล้ว

ถ้าไม่รบกวนเกินไป อยากหาความรู้เพิ่มเติม จาก งานวิจัย ชิ้นนี้ ให้มากกว่านี้คะ สะดวกส่งให้แบบ ไหน ก็ได้คะ

ทางเมล์ นี้นะคะ girl_love_game@hotmail.com

ขอให้ได้รับไฟล์จากพี่ด้วยเถิด

hoyoyo
IP: xxx.89.43.141
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 11:51:41 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

อยากได้รูปแบบเต็มอ่าค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา

ยังไงถ้าไม่รบกวนมาก อยากเหงรูปแบบเต็ม ๆ อ่าค่ะ

รบกวนส่งทางเมลนี้ด้วยนะค่ะ

hoyoyo_thoytey@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ.....

0000000
IP: xxx.230.142.216
เขียนเมื่อ Sat Jan 29 2011 19:14:42 GMT+0700 (ICT)

พอดีว่าทำเรื่องวิจัยคล้ายกัน เราจะขอรบกวนดูเป็นตัวอย่าง

เพื่อนำไปทำวิจัยของตนเองค่ะงานวิจัยของคุณฉบับเต็ม

ขอความกรุณาส่งมาทางอีเมล์นี้ด้วยนะค่ะ

n_e_a_y_s_w_e_e_t@hotmail.com

ton
IP: xxx.183.202.50
เขียนเมื่อ Sat Feb 19 2011 16:48:42 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นนักศึกษา ม.ราชภัฏเชียงราย เอก การจัดการโรงแรม

คือผมอยากทำวิจัยเรื่องนี้ ครับแต่เป็นเขตในจังหวัดเชียงราย

จึงอยากรบกวนให้ส่งข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยหน่อยครับ

จะขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ ยังไงรบกวนส่งตามที่อยู่ อีเมล toninho17_united@hotmail.com ให้ด้วยครับ

ขอขอบคุณ อีกครั้งครับ

ธนพร หวังเป็นไทย
IP: xxx.47.13.186
เขียนเมื่อ Fri Feb 25 2011 20:10:07 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการทำวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการของธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ที่ประสบผลสำเร็จ (กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ) มีกรณีศึกษา  กรุณาช่วยแนะแนวทางด้วยค่ะ  ส่วนชื่อเรื่องก็ยังนึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะตั้งชื่อยังงัยดี  รบกวนด้วยนะคะ  ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ  อีเมล tw_506@hotmail.com

Bu
IP: xxx.172.88.50
เขียนเมื่อ Wed Mar 02 2011 00:05:35 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ...

น่าสนใจมาก ๆ ค่ะ

อยากได้รูปแบบเต็มอ่าค่ะ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาในการทำวิจัย

พอดีว่าฝึกงานที่ป่าตองเหมือนกันค่ะ คนใต้ค้า

ยังไงถ้าไม่รบกวนมาก อยากเหงรูปแบบเต็ม ๆ อ่าค่ะ

รบกวนส่งทางเมลนี้ด้วยนะค่ะ

Ratchanee318@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ.....

ง้องแง้ง
IP: xxx.121.27.60
เขียนเมื่อ Mon Mar 28 2011 21:05:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

งานวิจัยของพี่น่าสนใจมากเลย ตอนนี้กำลังเรียน ป.โท และทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยในการเข้าพักของโรงแรมแห่งหนึ่งใน กทม. จะขอความกรุณา พี่ช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ จะนำไปเป็นแนวทางในการทำวิจัยค่ะ ขอความกรุณาส่งมาที่ ngongngang_2010@hotmail.com  นะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ..

วรินทร์พร
IP: xxx.89.132.175
เขียนเมื่อ Fri Jun 03 2011 02:08:48 GMT+0700 (ICT)

ช่วยส่งแบบเต็มๆให้หน่อยนะค่ะ กำลังหาข้อมูลเรื่องที่คุณวิจัยนะค่ะ จะเอาไปประกอบเป็นข้อมูลการทำทีสิส ยังไงช่วยส่งเข้าเมลmai_kl@hotmail.comด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าค่ะ

nimily
IP: xxx.11.1.199
เขียนเมื่อ Fri Jul 01 2011 22:30:55 GMT+0700 (ICT)

อยากได้งานวิจัยแบบเต็มรูปแบบค่ะเพื่อที่จะได้เอามาประกอบการเรียนปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรม ขอบคุณมากค่ะ

nimily555@gmail.com

yamapear
IP: xxx.53.106.192
เขียนเมื่อ Sat Jul 02 2011 22:52:02 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนวิชาวิจัยอยู่ค่ะ แล้วกำลังหาหัวข้อไปเสนออาจารย์

เลยอยากได้งานฉบับเต็มไว้เป็นแนวทางในการทำวิจัยค่ะ

เพราะว่าสนใจในหัวข้อนี้ ช่วยส่งมาทางเมลtomochi_kingyo@hotmail.comทีนะคะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ

mam
IP: xxx.204.63.141
เขียนเมื่อ Sun Jul 10 2011 09:43:22 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังจะทำวิจัย ด้านโรงแรมอยู่อ่าค่ะ สนใจเรื่องนี้อยู่พอดี อยากได้แบบฉบับเต็มเพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยหน่อยคร้า

รบกวนส่งเข้าเมลให้หน่อยนะคร๊า ขอบคุณมากค่ะ milky_milkcake@hotmail.com

few
IP: xxx.89.251.46
เขียนเมื่อ Tue Jul 26 2011 14:36:43 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ผมกำลังจะจบคับเหลือบันดิดนี่แหละอ่านดูแล้วของพี่น่าสนใจมากรบกวนขอไฟลส่งมาทางเมลหนน่อยได้มั้ยคับ ขอบคุนคับ แบบเต๊มนะคับจะนำมาเปนแบบอย่างน่ะคับ

พง
IP: xxx.49.249.77
เขียนเมื่อ Wed Aug 03 2011 07:55:53 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังศึกษางานวิชาวิจัยของคุณอยู่คับ และต้องนำเสนอหน้าห้อง

งานวิจัย เรื่องการตัดสินใจเข้าพักของนักท่องเทียวชาวต่างชาติ ในการตัดสินใจเข้าพักโรงแรมในเขตเทศบาลตำบลป่าตตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต หนูอยากได้รูปแบบเต็มอะคะ เพื่อนำมาเสนอประกอบการเรียนคับ

ทำส่งอาจารย์อย่างเดียว ไม่ได้นำไปทำอย่างอื่นแน่นอน คับ

pei.4@hotmail.com

น้องหยาด
IP: xxx.29.4.130
เขียนเมื่อ Wed Sep 07 2011 10:10:39 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังเรียนในวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  ซึ่งอาจารย์ให้หางานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวค่ะ พอเห็นงานวิจัยของคุณแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ตรงกับงานวิจัยที่อาจารย์ให้หาค่ะแล้วงานวิจัยของคุณเป็นงานวิจัยที่ดี จึงขอความกรุณา  ช่วยส่งไฟล์งานวิจัยแบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งตัวอย่างแบบประเมินของคุณมาที่  yadyad1@hotmail.com  งานที่อาจารย์สั่งคือการหางานวิจัยมาหนึ่งชิ้นที่เกี่ยวกับพฤติิกรรมนักท่องเที่ยวแล้วนำมาวิเคราะห์แล้วนำเสนอหน้าห้องค่ะ นำเสนอหน้าห้องเท่านั้นค่ะ ไม่ได้นำไปทำอย่างอื่นแน่นอนรับรองค่ะ(กรุณาส่งก่อนวันที่ 12 ก.ย. 54)ขอบคุณค่ะ

เบสท์
IP: xxx.27.207.174
เขียนเมื่อ Mon Sep 26 2011 14:56:49 GMT+0700 (ICT)

อยากได้เป็นตัวอย่างในการทำวิจัยค่ะ redundant_best@hotmail.com

น้องบี
IP: xxx.173.42.195
เขียนเมื่อ Sun Nov 20 2011 22:12:22 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้เรียนป.ตรี ปีที่สองค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่จ.นครศรี ค่ะ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กำลังทำงานวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเข้าจองห้องพักโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกำลังจะเดินทางไปทำงานต้นเดือนธันวาคม 2554 นี้แล้วค่ะ จึงอยากรบกวนให้ช่วยส่งรายละเอียดงานวิจัย เพื่อนำไปดูเป็นแนวทางได้หรือเปล่าค่ะ?? เพื่อส่งอาจารย์ประจำวิชาค่ะ รับรองว่าไม่เอาไปทำอะไรในทางเสื่อมเสียค่ะ กรุณาส่งมาที่ bj0706@hotmail.co.th นะคะ ขอบคุณล่วงหน้า ถ้าไม่มีตัวอย่างดีๆไว้ดูหนูคงแย่ เพราะความรู้ด้านภาษาอังกฤษยังด้อยมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

พลอย
IP: xxx.4.175.145
เขียนเมื่อ Sat Feb 04 2012 23:38:18 GMT+0700 (ICT)

พอดีทำวิจัยเกี่ยวกับที่พักพอดีเลยคะ รบกวนขอตัวอย่าง หรืออ้างอิ้งได้ไหมค่ะ ขอบมากคะ

vone
IP: xxx.144.185.206
เขียนเมื่อ Fri Mar 02 2012 16:42:32 GMT+0700 (ICT)

please send your reseach file to me

thanks forward for your kindly

vone

กวาง
IP: xxx.52.138.113
เขียนเมื่อ Tue May 01 2012 19:37:20 GMT+0700 (ICT)

รบกวนส่งเข้าเมลล์ให้หน่อยค่ะ พอดีอยากจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรงแรม

ขอบคุณค่ะ

kwangie.beachz@gmail.com

พิศมัย เครือแก้ว
IP: xxx.0.228.203
เขียนเมื่อ Wed Aug 01 2012 00:01:10 GMT+0700 (ICT)

พอดีว่าเรียนวิชาวิจัยเกี่ยวกับธรุกิจโรงแรมค่ะ จึงอยากของานวิจัยเพื่อมาใช้อ้างอิงในการทำวิจัยได้มั้ยค่ะ เพื่อใช้ในการเรียนค่ะ กรุณาส่งไฟล์งานวิจัยแบบเต็มรูปแบบพร้อมทั้งตัวอย่างแบบประเมินของคุณมาให้ได้มั้ยค่ะ กรุณาส่งมาให้ที่ maimai-4@hotmail.com นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

Tanggy
IP: xxx.207.146.222
เขียนเมื่อ Fri Dec 21 2012 19:07:13 GMT+0700 (ICT)

 สวัสดีค่ะ  พอดีสนใจทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรงแรม เนื่องจากทำงานโรงแรมอยู่แล้ว  แต่ไม่เคยทำวิจัยมาก่อน จึงอยากได้ไฟล์มาเป็นแนวทางในการทำวิจัย  รบกวนส่งไฟล์มาตามอีเมลล์นี้ด้วยนะคะ  tangmo29_t@hotmail.com

จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ


ิbamboo
IP: xxx.120.78.8
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2013 15:46:31 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ พอดีกำลังจะทำวิจัยจบ ป.โทเกี่ยวกับโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะ ไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้ว่าต้องเริ่มยังไงค่ะ อยากรบกวนส่งไฟล์เพื่อดูเป็นแนวทางตัวอย่างหน่อยค่ะ รบกวนส่งมาที่armmy_zk@hotmail.comค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้าค่ะ

Ploypapat Chaiyawong
IP: xxx.183.37.47
เขียนเมื่อ Fri Mar 29 2013 20:26:07 GMT+0700 (ICT)


อยากได้เป็นตัวอย่างในการทำวิจัยค่ะ  ploypapat_1986@hotmail.com

ying
IP: xxx.170.60.253
เขียนเมื่อ Tue Apr 09 2013 13:35:18 GMT+0700 (ICT)

can i get your research? ตอนนีกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ แต่เป็นของเกาะลันตา จ.กระบี่ อยากได้มาเป็นแนวทางในการศึกษา ขอบคุณน่ะคะ ying_kfy16@hotmail.com

งานวิจัย ทำยากมากเลยค่ะ ตอนนี้งงมากๆ ยุแค่ ม.6 แต่ที่เข้าไปดูมีแต่ระดับสูงๆทำกันทั้งนั้นเลย เครียด หน่อย เซ็ง Suck มากๆ
IP: xxx.29.235.153
เขียนเมื่อ Wed May 22 2013 11:09:56 GMT+0700 (ICT)

Skank

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า