รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาศิลปะ

 เอกสารประกอบการเรียน:การทำภาพแขวน,การเขียนภาพเหมือนจริง 
บทคัดย่อ ชื่อเรื่องรายงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง ชื่อผู้เขียน นายอาวุธ รอดศรี ปีการศึกษา 2550 การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง ประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านเกาะรัง ปีการศึกษา 2550 จำนวน 33 คน ในการรายงานครั้งนี้รายงานจากประชากรทุกคน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที ผลการรายงานพบว่า เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง มีคุณภาพจากการตรวจประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D. =0.35) มีประสิทธิภาพจากการทดลองภาคสนาม ตามเกณฑ์ที่กำหนดคือมีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( E.I. =0.55 และ 0.60 , t = 13.106 และ12.967) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะรัง ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 9.957 และ13.217) และมีความพึงพอใจการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรื่อง การทำภาพแขวน และเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเขียนภาพเหมือนจริง ระดับมาก ( =4.25,S.D.=0.67)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 167569
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

puangpayom
IP: xxx.180.169.17
เขียนเมื่อ Tue Mar 16 2010 16:34:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณที่ลงบทคัดย่อไว้ มีประโยชน์มากๆๆๆๆๆๆสำหรับคนที่กำลังทำผลงาน ขอบคุรมากค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า