การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

 การวัดผล 

การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

- ความสำคัฐของการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

- การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คือการจัดการศึกษาที่สามารถบรรลุผลในการสร้างหรือพัฒนาพฤติกรรมความเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยทั้งนี้มีความเชื่อว่าการศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(สำนักงานการศึกษาเอกชน,2542 หน้า1 )การพัฒนาพทรัพยากรมนุษย์ คือการพัฒนาประเทศ เพราะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการจัดการศึกษา คือ การทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ของหลักสูตร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จากความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว ประเทศต่างๆ ทั่งโลกโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบภารกิจสำคัญนี้ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพราะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ครูจำเป็นต้องวัดผลและประเมินผลการศึกษาว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดเพื่อจะได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา (Standard Based Education ) ( กรมวิชาการ,2543 หน้า 1 )

ประโยชน์ของการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

-   ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา

- 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน

- 2. ประโยชน์ต่อครูสอน

- 3. ประโยชน์ต่อฝ่ายแนะแนว

- 4. ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการศึกษา

- 1. วัดผลเพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน

- 2. วัดผลเพื่อวินิจฉัย

- 3. วัดผลเพื่อจัดอันดับหรือจัดตำแหน่ง

- 4. วัดผลเพื่อเปรียบเทียบ

- 5. วัดผลเพื่อพยากรณ์

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลการศึกษา

- 1. เพื่อจัดตำแหน่ง

- 2. เพื่อวินิจฉัย

- 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียน

- 4. เพื่อพยากรณ์

- 5. เพื่อประเมินค่า 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 165181
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า