กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

*ขจิต ฝอยทอง * กาญดา ทองอินทร์ **

บทนํ า จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ( 2542:13-15 ) หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ  พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสํ าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถาน ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดํ าเนินการดังนี้

1.จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคํ านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2.ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 3.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทํ าได้ คิดเป็น ทํ าเป็น

รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4.จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอํ านวย ความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่างๆ 6.จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปก ครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกํ าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่ง

เน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนเข้าร่วม

และปฎิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เป็นกิจกรรมที่เลือกเองตามความสนใจอย่าง

แท้จริง 1. ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานสามารถแบ่งได้เป็น 2

ลักษณะดังนี้

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะ

ชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ครูผู้สอนทุกคนต้องทํ าหน้าที่แนะแนวให้คํ าปรึกษาด้านชีวิต การ

ศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทํ า

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั่งแต่ศึกษา

วิเคราะห์ ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํ างาน โดยเน้นการทํ างานร่วมกันเป็น

กลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บํ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาผู้

เรียนสามารถแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้ดังนี้ 2.1 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ( Aptitude ) ความสนใจ ( Interest ) ตามความต้องการของ

ผู้เรียน ( Need ) เป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมความรู้ ความชํ านาญและประสบการณ์ของผู้เรียน

( Experience ) อย่างกว้างขวาง เช่น หมอภาษา งานประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์

งานเกษตร เป็นต้น 2.2 กิจกรรมที่ปลูกฝังระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ การทํ าประโยชน์ให้แก่สังคมและวิถีชีวิตใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ยุวกาชาด ผู้บํ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน เป็นต้น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นั้นต้องจัดกิจกรรมให้มีการบูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆที่เกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้

ตามสาระการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่

2. ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหมายถึงกิจกรรมที่จัดอย่างมีรูปแบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้

เรียนได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา

อารมณ์และสังคม และสามรถดํ ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

3. เป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีเป้าหมายดังนี้

3.1 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์หลากหลาย เกิดความรู้ ( knowledge ) ความรู้ชํ านาญทั้ง

วิชาการ ( Academic ) และวิชาชีพ ( Professional )

3.2 ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ( Interest )และความถนัดของตนเอง ( aptitude )เห็นช่องการใน

การสร้างงานอาชีพในอนาคต

3.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของความรู้ สามารถนํ าเอาประสบการณ์ ( Experience ) เพื่อการพัฒนาตน

เองและการประกอบอาชีพ

3.4 ผู้เรียนพัฒนาบุคลิก เจตคติ ค่านิยมในการดํ าเนินชีวิต เสริมสร้างศีลธรรมและจริยธรรม

3.5 ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ทํ าประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

4. หลักการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

4.1 กํ าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

4.2 จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ( Interest )ความถนัด ( aptitude )

และความสามารถของผู้เรียน ( ability )

4.3 บูรณาการเข้ากับชีวิตจริงให้ผู้เรียนเห็นความสํ าคัญของการศึกษาตลอดชีวิต

( long - life education )

4.4 ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็น

ประโยชน์สัมพันธ์กับชีวิตจริงในแต่ละช่วงวัย

4.5 จํ านวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม

4.6 มีการกดํ าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์( Vision ) และ

เป้าหมาย ( Goal ) ของสถานศึกษา

4.7 ผู้เรียนเป็นผู้ดํ าเนินการ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา

4.8 เปิดโอกาสให้ ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

4.9 มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับกิจกรรมอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

5. แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5.1 จัดกิจกรรมให้ส่งเสริมเกื้อกูลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่ม เช่น โครงงานรักษ์วัฒน

ธรรมไทย

5.2 จัดกิจกรรมตามความสนใจ ( Interest ) ความถนัดตามธรรมชาติของผู้เรียนและชุมชน

เช่นชุมนุมกีฬา ชุมนุมดนตรีไทยเป็นต้น

5.3 จัดกิจกรรมให้ปลูกฝังและสร้างจิตสํ านึกในการทํ าประโยชน์ต่อสังคม เช่นกิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี รักษาดินแดน เพื่อนเตือนเพื่อน เป็นต้น

5.4 จัดกิจกรรมให้บริการด้านต่างๆ ฝึกการทํ างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมเช่น

บริการห้องสมุด สหกรณ์ พยาบาล เป็นต้น

6. การดํ าเนินการจัดกิจกรรมผู้เรียนดํ าเนินการได้ดังนี้

6.1 ประชุมชี้แจงครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.2 พิจารณาวิสัยทัศน์ ( Vision ) ของสถานศึกษา

6.3 สํ ารวจข้อมูล ความพร้อมของสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้เรียน

6.4 วางแผนร่วมกันจัดทํ าแผนงาน/โครงการ ( ดูตัวอย่างตารางโครงการ )

6.5 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กํ าหนด ( ดูตัวอย่างตารางแผนการดํ าเนินงาน)

6.6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.7 สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน

7. การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียน

7.1 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมโดยประเมิน

กิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.2 การประเมินกิจกรรมต้องคํ านึงถึง ( ดูตัวอย่างสรุปการประเมิน )

- เวลาในการร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่สถานศึกษากํ าหนด

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

- การบรรลุจุดประสงค์ของกิจกรรม

8. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1 ครูที่ปรึกษากิจกรรมต้องดํ าเนินการดังนี้

- ดูแลให้เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์

- รายงานเวลาและพฤติกรรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

- ศึกษา ติดตาม ผู้เรียน กรณีที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

- บันทึกเป็นหลักฐาน การติดตาม และประเมินผลผู้เรียน

8.2 ผู้เรียนต้องปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

- มีหลักฐาน/ ผลการเข้าร่วมกิจกรรม

- ถ้าไม่เกิดลักษณะที่พึงประสงค์ให้ปฏิบัติเพิ่มเติม

- ประเมินตนเองและประเมินเพื่อนร่วมกิจกรรม

8.3 ผู้ปกครองนักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้

- ร่วมมือในการติดตามพัฒนาการของผู้เรียน

- บันทึกความเห็นสรุปพัฒนาการนักเรียน

สรุป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับความรู้

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง

8 กลุ่มสาระ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ครูที่ปรึกษาควรดูแล ศึกษา ติดตามผู้เรียนกรณีที่ไม่

เข้าร่วมกิจกรรม มีการประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการบันทึกเป็นหลักฐานและ

ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545 ) คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

ศึกษาธิการ, กระทรวง. ( 2542 ) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร: สํ านักพิมพ์คุรุสภา.

**โรงเรียนวิสุธรังษี กาญจนบุรี

เคยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดํ าเนินนอก เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 10300

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การจัดการความรู้ 
 หมายเลขบันทึก: 16430
 เขียน:  
 ความเห็น: 32  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

dreamer
เขียนเมื่อ Tue Apr 24 2007 22:29:46 GMT+0700 (ICT)
คุณขจิตทำเองหรือเปล่า ได้ผลเป็นอย่างไรบ้างครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Apr 24 2007 22:43:27 GMT+0700 (ICT)
 • ทำเองครับ
 • ได้ผลดีมากครับ
 • สมัยเป็นครูมัธยมศึกษาครับผม
 • บันทึกนี้คนมาดูมากแต่ไม่มีคนแสดงความคิดเห็นครับ
 • ดีใจไหมครับเป็นคนแรก
ประมวล นาสมรูป
IP: xxx.24.136.36
เขียนเมื่อ Fri May 25 2007 14:45:47 GMT+0700 (ICT)
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านเลยครับ ถ้าท่านมีข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม พอจะอนุเคราะห์ได้ไหมครับ ถ้าได้ ผมควรทำอย่างไรครับ เพราะตอนนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เดี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยที่ผมเองมีความรู้ด้านนี้น้อยมาก จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ด้านคำแนะนำด้วย  จักขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 16:17:49 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณอาจารย์ประมวลมากครับ
 • อยากได้ข้อมูลแบบไหนครับ
 • ลูกเสือ หรือกิจกรรมแบบใด
 • ตอนนี้มีหลักสูตรออกมาแล้วครับผม
จันทรา
IP: xxx.24.60.9
เขียนเมื่อ Fri Jun 22 2007 15:17:45 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบการจัดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ เพราะจริงๆ แล้วคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่รวมอยู่กับสาระการงานฯ แต่แยกออกเป็นชมรม ซึ่งต้องทำการประเมินผลกิจกรรม แต่ไม่แน่ใจว่า เราสามารถประเมินจากอะไรได้บ้าง

ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ครูคอมเพชร
IP: xxx.26.35.110
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 16:23:58 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ก็ได้สอนคอมพิวเตอร์ และพึ่งให้คอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานฯ เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็เลยอยากทำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้อง มันดูว่าสอนก่อนมีหลักสูตร แต่ก็อยากจะเริ่มทำ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี อยากทำหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

จันทนา ขันพลกรัง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 08:15:16 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ดิฉันเป็นครูสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ แนะแนว ซึ่งดิฉันอยากได้แผนการสอนแนะแนวระดับประถมศึกษา 4-6 บ้างหรือป่าวค่ะ ถ้ามีขอความอนุเคราะห์ค่ะ หรือท่านใดที่เปิดกระทู้ถ้ามีขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Boo
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 08:26:18 GMT+0700 (ICT)

มาช่วยทำมาหากิน อ้ะ มาช่วยพรวนบันทึกค่ะ :) 

... ชอบ long - life education จะได้เป็น

Society of Learning แล้วขยายผลต่อเป็น

Sustainable Development on Oneself

... แล้วก็ฝันเฟื่องยามเช้าไปอีกว่า จะมี

Simply Living, High Thinking ตามหลัก

ท่านมหาฯ  ... พัฒนาจนกว่าจะได้ ...

... Fraternity Love is all Around ... 5 5

คิดแล้วก็ง๊าย ง่าย นะคะ แต่ลงพท. จริงยากจัง

เฮียกินข้าวเยอะๆ เด้อ .. ต้องไปกวนเด็กหลาย:)

 

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 09:36:32 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณน้องปู
 • มากครับ
 • แหมๆๆ
 • ไปหามาได้อย่างไร
 • อันนี้เขียนนานมากๆๆเลย
 • อยู่ในวารสารวิชาการ
♥.`๏'-พร ทั้ง หล้า`๏'- ♥
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 09:49:08 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลย มีคนร่วมเยอะแยะ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง รร.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รพ.ก็มีกิจกรรมพัฒนารพ. อิอิ..

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 09:52:15 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณพอลล่า
 • อันนี้เขียนไว้นานมากๆๆๆๆๆ
 • ตอนทำวิจัยกับกรมสุขภาพจิต
 • กิจกรรมพัฒนาโรงพยาบาลน่าสนใจนะครับ
KitTyjump
เขียนเมื่อ Tue Jul 15 2008 10:11:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ตามมาทักทายนะค่ะ

ดีจังเลยที่ชุมชนมีส่วนร่วม........

ได้ความรู้เยอะเยะจากการร่วมกิจกรรมเลยนะค่ะ

นาย วีระศักดิ์ ศรีสังข์
เขียนเมื่อ Mon Aug 11 2008 16:04:36 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมากครับ สำหรับข้อมูลที่อาจารย์นำเสนอ

ผมจะแนะนำให้บุคลากรของโรงเรียนใน สพท.กทม.2

ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

Vajira
IP: xxx.47.217.30
เขียนเมื่อ Tue Sep 30 2008 11:09:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ ๆ ข้อมูล ที่ทำให้เกิด แนวทาง พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ โรงเรียน นำหลักสูตรปี 2552 มาเล่นล้อก่อนใช้จริง คือ

ชมรมยุวชนอาสาท่องเที่ยวท้องถิ่น

ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นางสาว ปรียานูช มณทาน้อย
IP: xxx.47.76.119
เขียนเมื่อ Fri Nov 28 2008 09:57:58 GMT+0700 (ICT)

จากการอ่านบทความข้างต้นดิฉันคิดว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเพื่อเป็นการได้พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างหรือความถนัดของแต่ละบุคค และถ้าสถานศึกษาทุกแห่งทำได้เช่นนี้ดิฉันคิดว่าจะสามารถผลิตผู้เรียนออกมาได้เก่งและมีคุณภาพในด้านที่แต่ละคนถนัดได้เป็นอย่างดี

ปิยนารถ
IP: xxx.47.132.228
เขียนเมื่อ Mon Apr 27 2009 22:31:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ขออนุญาตนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ

krutoiting
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 06:44:55 GMT+0700 (ICT)

มาอ่านเพื๋อเติมเต็มให้ตัวเอง

มาเกี่ยว เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว

ขอบคุณค่ะ

ครูษา
IP: xxx.47.90.47
เขียนเมื่อ Mon Aug 31 2009 15:27:47 GMT+0700 (ICT)

เป็นบทความที่ดีมากค่ะ ขออนุญาตนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะค่ะ ขอบคุณที่มีบทความดี ๆ ให้เป็นแนวทางในการจัดการสอน ซึ่งในครั้งนี้ครูษาจะนำความรู้จากบทความนี้ไปใช้ในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมคนพอเพียงค่ะ

หัสทยา น้ำเงิน
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 18:49:29 GMT+0700 (ICT)

ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะค่ะ เจี๊ยบ อังกฤษ หนองรีประชานิมิตค่ะ ขอบคุณค่ะที่ให้ขอข้อมูลนะค่ะ กำลังเรียนโทอยู่ แล้วทำวิจัยเรื่องการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ค่ะ ขอใช้ข้อมูลนะค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 19:51:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ ตื่นเต้นๆๆเจอเจี๊ยบที่โรงเรียนเดิม

สุจิตรา ตั้งคำ
IP: xxx.7.144.135
เขียนเมื่อ Mon Nov 23 2009 14:06:49 GMT+0700 (ICT)

สนใจกิจกรรมแนะแนว51-52

ฉ้ตรชัย
IP: xxx.121.127.3
เขียนเมื่อ Fri Jan 15 2010 13:12:41 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับผมอยากได้แนวทางการเขียนคำอธิบายรายวิชา ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะผมรับผิดชอบทุกระดับตั้งแต่ช่วงชั้ยที่1-3 ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ครูเพชร
IP: xxx.26.35.29
เขียนเมื่อ Sun Feb 07 2010 17:21:57 GMT+0700 (ICT)

อยากถามอาจารย์ขจิตว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เราจัดอยู่ในหลักสูตร เราได้หลอมรวมเอาความคิดมาจากการศึกษาของนักวิชาการท่านใดบ้างครับ อยากได้อ้างอิงชาวต่างชาติที่ได้กล่าวไว้นะครับ เพราะตอนนี้ทำวิทยานิพนธ์อยู่ติดตรงที่ไม่มีชาวต่างชาติได้กล่าวถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียนเลยครับ ยังไงขอความกรุณาอาจารย์ขจิต ช่วยชี้ทางสว่างด้วยครับ

ครูแนะแนว
IP: xxx.53.106.3
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 23:22:54 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร 51 ไม่มีแนวทางในการจัดทำเลยคะ ไม่เหมือนกล่มสาระอื่นที่มีตัวชี้วัดและสาระแกนกลางให้ ถ้าเป็นไปได้อยากดูตัวอย่าง โรงเรียนไหนเสร็จก็ขอขอบคุณมาก ๆ ถ้าจะเผยแพร่นะคะ ทุกระดับตั้งแต่ช่วงชั้นที่1-3 ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

nui
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 23:37:30 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ อ.ขจิต
 • พวกเราชาว สธ. ตีความกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าข้างตัวเองค่ะ
 • แบบว่าปรารถนาดี อยากเห็นเด็กๆ มีทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต ก็บอกคุณครูว่า  กิจกรรมชมรมด้านสุขภาพนี่ก็น่าจะใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะ 
 • อย่างเช่น กิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต กิจกรรมชมรมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ (เด็กไทยทำได้,ยสร. ผู้นำนร.) 
 • ตอนลูกเรียนที่สวนกุหลาบ  เวลาไปรับลูกเห็นเด็กมาตั้งโต๊ะ เชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ เข้าชุมนุม แล้วอดไม่ได้ที่จะแวะไปคุย สร้างสรรค์กันมากค่ะ
 • เวลาไปเยี่ยมโรงเรียน เด็กๆ เอาภาพกิจกรรมมาอวด น่ารักจริงๆ
รุ่งรวี
IP: xxx.28.123.253
เขียนเมื่อ Mon May 17 2010 15:10:47 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะอาจารย์ หนูเป็นลูกศิษย์อาจารย์คะอยู่โรงเรียนหนองรีประชานิมิต หนูจบปี2543 ดีใจจังคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue May 18 2010 09:21:40 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกๆๆท่านมากครับ รุ่งรวี ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ

รุ่งรวี
IP: xxx.28.123.253
เขียนเมื่อ Fri May 21 2010 09:12:08 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้หนูทำงานอยู่ที่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นบรรณารักษ์จ๊ะ วันอังคารที่ 18 หนูไปโคราชมาพอดีไปแข่งขันกีฬารวม 40 ราชภัฏ

แล้วอาจารย์สบายดีนะคะ จะว่าไปอาจารย์ยังไม่แก่เลยนะคะ รู้สึกว่าลูกศิษย์จะแก่กว่าอาจารย์แล้วคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 17:45:11 GMT+0700 (ICT)

รุ่งรวี ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆโลกกลม ตอนนี้ครูอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนครับ

ความคิดเห็นที่ 29 ใครเนี่ย โห มีทะเลาะกับครูด้วย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ยังไม่ได้แต่งงาน ถ้าแต่งจะมาช่วยคุณครูไหมครับฮ่าๆๆๆ

นงนาท สนธิสุวรรณ
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 17:55:32 GMT+0700 (ICT)

มาอ่านอาจารย์กับลูกศิษย์เก่าแซวกัน.....อิอิ..

                 

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Jun 02 2010 18:07:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ ไปเอาต้อยติ่งที่ไหนมาครับ สวยมากๆๆ ขอเอาไปฝากน้องดาวนะ วันก่อนน้องหมอดาวมาเจอแล้วไม่รุ้ว่าดอกอะไร ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.31.121.76
เขียนเมื่อ Tue Aug 03 2010 05:58:52 GMT+0700 (ICT)

หวัดดีคับอาจารย์ ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

ตอนนี้ผมเรียนอยู่ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา (ICT)

เทอมหน้าผมต้องออกฝึกสอน เลยอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์

ขอบคุณคับ (ผมชื่อ ทศพล ใจคำแหง_กบ)

kob-ict2531@hotmail.com

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า