BAR(ผู้จัด) : โครงการอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

 ก่อนจะถึงวันจัดโครงการฯ เฮ้อ... 

 

ได้ฤกษ์ดีมีชัย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2551 แล้วนะคะที่พวกเราชาว DSS@MSU จะสร้างทายาทในการผลิตสื่อเพื่อเพื่อนอีกค่ะ

วันนี้ขอ BAR ไว้เพื่อเตือนตัวเองนะคะ  เนื่องจากครั้งนี้มีการตีกลับเพื่อปรับงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  เพราะเดิมที่จะใช้ระเบียบเงินรายได้ของการจัดกิจกรรมนิสิต มาตลอดค่ะ  แต่ทางงานคลังของมหาวิทยาลัย  แจ้งมาว่าบางรายการเบิกไม่ได้  ( แม้ว่าทางกองกิจการนิสิต จะอนุมัติแล้ว  แต่ถ้าไม่เข้าระเบียบไหนก็จ่ายไม่ได้ค่ะ )

ต้องขอขอบพระคุณคุณปวริศา และคุณอินทิรา งานการเงินมากๆเลยนะคะ   โดยเฉพาะคุณปวริศา แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมแต่ยังมีความห่วงใยและปรารถนาดีให้กันเสมอๆ ขอบคุณจ้าน้องตุ๋ย

 

เพื่อจะเป็นประโยชน์กับการจัดโครงการต่างๆนะคะ  อิอิ

 ด้านเอกสาร

 1. ตรวจสอบการอนุมัติเปิดใช้เงิน  เนื่องจากหมวดเงินของ DSS@MSU เป็นหมวดงบประมาณแผ่นดินที่แยกต่างหากจากงบประมาณอื่นๆของกองกิจการนิสิต 
 2. เสนอโครงการ ขออนุมัติ
 3. บันทึกขออนุมัติโครงการผลิตสื่อ
 4. บันทึกขอลงนามคำสั่งคณะกรรมการผลิตสื่อ
 5. คำสั่งกรรมการผลิตสื่อ
 6. บันทึกขอลงนามคำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผลิตสื่อ
 7. คำสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผลิตสื่อ
 8. บันทึกขออนุมัติค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผลิตสื่อ
 9. บันทึกขอลงนามหนังสือเชิญ อ.รักศักดิ์
 10. หนังสือเชิญ อ.รักศักดิ์  ชัยรัญจวนสกุล โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ  ( เป็นผู้มองไม่เห็น )
 11. บันทึกขอลงนามหนังสือเชิญ อ.เฉลิมพร
 12. หนังสือเชิญ อ.เฉลิมพร  นันตาเรือน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด  ( เป็นผู้ที่มองไม่เห็นเช่นกัน )
 13. ขอห้องพักรับรองสำหรับวิทยากร

 เมื่ออนุมัติออกมาแล้ว

 1. ยืมเงินทดรองจ่าย
 2. แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์และลงข่าวเวบ
 3. ส่งหนังสือเชิญทางไปรษณีย์
 4. ทำเกียรติบัตร
 5. ออกหนังสือเชิญประชุมทั้งคณะกรรมการและ ชมรมเพื่อนแก้ว
 6. สั่งซื้อวัสดุจากศูนย์หนังสือ
 7. สั่งอาหารและอาหารว่าง จากหน่วยโภชนบริการ
 8. สั่งทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์จากน้องงานอาคารฯ
 9. เชิญอาจารย์ปริญดา  ภาคหลักสูตรและการสอน
 10. เตรียมแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม
 11. แจ้งนิสิตพิการทางสายตาและอาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง
 12. เตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการเบิกจ่าย  แยกเป็นรายหมวดตามงบประมาณในโครงการ

 

จากนั้นโทรศัพท์

1.      ประสานกับวิทยากรและส่งหนังสือเชิญ pdf  ไปก่อนทางe-mail หรือ msn 

2.      ประสานการเดินทางกับวิทยากร

3.      มอบหมายการต้อนรับวิทยากร  การรับรองด้วย

 

การเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่

1.     แบบฟอร์มขอใช้สถานที่  ( ห้องประชุมกองกิจการนิสิต )

2.     ขอยืมโปรเจคเตอร์

3.     เตรียม software ต่างๆที่ใช้ในการฝึกอบรม

4.     เตรียม  hardware เช่น  เครื่องปริ้นท์อักษรเบรลล์ทั้งสองตัว  เครื่อง PTR II

 

มีอะไรอีกน๊า.....

ติ๊กต่อกๆ ...

 

ลืมไปๆ  ( ครั้งที่ 1 )

 1. หนังสือเชิญประธานพิธีเปิด
 2. คำกล่าวรายงาน
 3. คำกล่าวเปิด

 

ลป..ลืมไป (ครั้งที่ 2)

เตือนตัวเองไว้อีกนิด 

เรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดกิจกรรมนะคะ   เนื่องจากงบประมาณของ DSS@MSU เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน  ซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนมาก  จึงใช้เวลามากกว่างบประมาณเงินรายได้ ประมาณ 3-5 วันทำการปกติ  นับจากกองคลังรับเรื่องแบบไม่มีการแก้ไขปรับปรุง

ดังนั้นการเตรียมการณ์และติดตามเรื่องระบบการเงินต้องเกาะติดนะคะ  เผื่อว่ามีอะไร  ที่ไม่คาดฝัน  จะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทัน  เช่น  ครั้งนี้แม้เราจะทำการตามกำหนด  คือส่งตั้งแต่วันจันทร์  แต่เนื่องจากช่วงนี้ทางกองคลังต้องออกรับการรายงานตัวนิสิตใหม่  ที่อาคารพลศึกษา  จึงทำให้เกิดในลักษณะของขั้นตอนเวลาไม่เหมือนทำการปกติ

โชคดีที่ได้รับความเมตตาและคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายๆท่าน ให้ทำเรื่องยืมเงินเข้าไปใหม่ (หาคนยืมใหม่ด้วย) เป็นลักษณะการยืมเงินทดรองของเงินรายได้มหาวิทยาลัยก่อน  (ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่า)แล้วเมื่อเงินยืมทดรองจ่ายของเงินแผ่นดินออก  จึงนำมาทดแทนกันค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

 

ยังมีอีกคือ ( ครั้งที่ 3 )

 • ปกติการจัดจ้าง ผู้ให้บริการ อาหารและอาหารว่าง  นั้นงบประมาณแผ่นดินจะต้องใช้บริการของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  คือ หน่วยโภชนบริการ  เท่านั้น

แต่ครั้งนี้เนื่องจากตรงกับวันดี ( อิอิ ใครๆก็จัดกิจกรรมเนอะ  ขนาดกองกิจการนิสิตเองยัง ชนกันกับงานใหญ่ ระดับเครือข่ายของกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตเลย ) หน่วยโภชนบริการ  ติดงานกีฬาส่งเสริมการศึกษา  จึงไม่สามารถรับงานจัดเลี้ยง-อบรม ได้ 

ฝ่ายเลขาฯ (เรานี่แหละ )จึงต้องทำบันทึกขออนุมัติจัดจ้างร้านอาหารเอกชน  โดยชี้แจงเหตุผลดังกล่าวก่อน  เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหมวดค่าอาหารและอาหารว่าง นะคะ

 • เกี่ยวกับเอกสารประกอบการอบรม  เนื่องจากครั้งนี้เป็นโปรแกรมใหม่  คู่มือจึงมีรายละเอียดมาก เล่มแรก 85 หน้า เล่มที่สอง 54 หน้า  และการติดตามขอไฟล์จากวิทยากรล่าช้า  การทำเอกสารและเข้าเล่มจึงไม่สามารถใช้บริการของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยได้ทันตามเวลา  เพราะใช้ 55 ชุด

จึงต้องทำบันทึกของอนุมัติจ้างเข้าเล่มเอกสารจากร้านเอกชน  ด้วยนะคะ  ทั้งนี้ทั้งนั้น  ต้องกันงบจากงบส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ครั้งนี้เราจึงตัดการสั่งซื้อหมึกปรินท์ออก  เพื่อกันไว้เป็นค่างจ้างเข้าเล่มค่ะ

และจากการได้พูดคุยกับวิทยากร  ได้รับคำแนะนำว่า  "ทำไมพี่หนิงไม่ทำเป็น CD แจกเลยหละครับ  ประหยัดกว่าตั้งเยอะ ไม่ต้องใช้กระดาษ" 

เออ...เนอะ  ทำไมพี่ลืม  555 

ขอบพระคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 163275
 เขียน:  
 ความเห็น: 27  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 13:15:48 GMT+0700 (ICT)
 • ขยันจริงๆพี่เรา
 • ท่าทางงานยุ่งมากๆเลย
 • เอาใจช่วยนะครับ
 • ยังไม่แน่ใจว่าว่างไหมครับ
 • ขอบคุณที่ชวนครับพี่
ครูเสือ แซ่เฮ
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 14:00:40 GMT+0700 (ICT)

เสียดายไม่ได้ช่วย เพราะต้องไปช่วยพ่อ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 14:01:00 GMT+0700 (ICT)

น้องชายจ๋า  เชิญจริงๆนะคะ 

อยากให้เชิญมา F2F และลปรร.กับอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาการผลิตสื่อสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ระดับโปรเลยนะเนี่ย...

ตอนพี่ได้ทุนของ JICA ก็วิทยากรทั้ง 2 ท่านนี้แหละค่ะ  เก่งทั้ง AT (Assistive technology) และพูดภาษาอังกฤษไฟแล่บเลยค่ะ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 14:31:44 GMT+0700 (ICT)

ว้า... ครูเสือก็มาไม่ได้หรอน้อง

แต่...ไม่เป็นไรหรอกนะคะ  ช่วยงานพ่อครูบาเถอะ  ทางนี้พี่จะพยายามจัดการกันเองกับเด็กๆ  คงไม่ยุ่งนักหรอกเนอะ 

สู้ๆ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 14:53:40 GMT+0700 (ICT)

ลืมไปๆ 

 1. หนังสือเชิญประธานพิธีเปิด
 2. คำกล่าวรายงาน
 3. คำกล่าวเปิด
Mr. Kraton Pai
เขียนเมื่อ Mon Feb 04 2008 20:11:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีอาจารย์

ใครไม่ได้ทำโครงการเองเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่า "ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน๊อต"เป็นอย่างไร ฮิ ฮิ ฮิ

และยิ่งจะไม่รู้จักกับคำว่า "มือปอหวันกั๋นเป๋นมือลิงเลยบ่าเฮ๊ย !"

ทรานสเลตทูไทยว่า "ยุ่งจนมือพันกันเลยล่ะ" ฮิ ฮิ

ม่วนก่อครับ ??

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 03:39:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะพี่กระท้อน

ตอนนี้ทุกอย่างเกือบสมบูรณ์แล้วค่ะ

รอแค่ถึงเวลาดำเนินโครงการฯ

หนิงก็กำลังรอรับวิทยากร (ที่มองไม่เห็น) เดินทางจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯค่ะ  คาดว่าจะถึงตอนตีสี่

อ่านหนังสือเตรียมสอบ final วิจัยทางการศึกษารอไปด้วยค่ะ  เพราะเช้านี้มีทั้งสอบวิชานี้  และจัดโครงการอบรมอาสาสมัครผลิตสื่อสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น นี้

สู้ๆ  ทาเคชิ !!

( โอ๊ะ...ไม่สิ  เราต้องเป็น...สู้ๆ ฮิเดโอะ )

 

 

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 03:50:15 GMT+0700 (ICT)

ลป..ลืมไป

เตือนตัวเองไว้อีกนิด 

เรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายในการจัดกิจกรรมนะคะ   เนื่องจากงบประมาณของ DSS@MSU เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน  ซึ่งมีระเบียบและขั้นตอนมาก  จึงใช้เวลามากกว่างบประมาณเงินรายได้ ประมาณ 3-5 วันทำการปกติ  นับจากกองคลังรับเรื่องแบบไม่มีการแก้ไขปรับปรุง

ดังนั้นการเตรียมการณ์และติดตามเรื่องระบบการเงินต้องเกาะติดนะคะ  เผื่อว่ามีอะไร  ที่ไม่คาดฝัน  จะได้ดำเนินการแก้ไขได้ทัน  เช่น  ครั้งนี้แม้เราจะทำการตามกำหนด  คือส่งตั้งแต่วันจันทร์  แต่เนื่องจากช่วงนี้ทางกองคลังต้องออกรับการรายงานตัวนิสิตใหม่  ที่อาคารพลศึกษา  จึงทำให้เกิดในลักษณะของขั้นตอนเวลาไม่เหมือนทำการปกติ

โชคดีที่ได้รับความเมตตาและคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายๆท่าน ให้ทำเรื่องยืมเงินเข้าไปใหม่ (หาคนยืมใหม่ด้วย) เป็นลักษณะการยืมเงินทดรองของเงินรายได้มหาวิทยาลัยก่อน  (ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่า)แล้วเมื่อเงินยืมทดรองจ่ายของเงินแผ่นดินออก  จึงนำมาทดแทนกันค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 04:03:53 GMT+0700 (ICT)

ยังมีอีกคือ

 • ปกติการจัดจ้าง ผู้ให้บริการ อาหารและอาหารว่าง  นั้นงบประมาณแผ่นดินจะต้องใช้บริการของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  คือ หน่วยโภชนบริการ  เท่านั้น

แต่ครั้งนี้เนื่องจากตรงกับวันดี ( อิอิ ใครๆก็จัดกิจกรรมเนอะ  ขนาดกองกิจการนิสิตเองยัง ชนกันกับงานใหญ่ ระดับเครือข่ายของกลุ่มงานกิจกรรมนิสิตเลย ) หน่วยโภชนบริการ  ติดงานกีฬาส่งเสริมการศึกษา  จึงไม่สามารถรับงานจัดเลี้ยง-อบรม ได้ 

ฝ่ายเลขาฯ (เรานี่แหละ )จึงต้องทำบันทึกขออนุมัติจัดจ้างร้านอาหารเอกชน  โดยชี้แจงเหตุผลดังกล่าวก่อน  เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหมวดค่าอาหารและอาหารว่าง นะคะ

 • เกี่ยวกับเอกสารประกอบการอบรม  เนื่องจากครั้งนี้เป็นโปรแกรมใหม่  คู่มือจึงมีรายละเอียดมาก เล่มแรก 85 หน้า เล่มที่สอง 54 หน้า  และการติดตามขอไฟล์จากวิทยากรล่าช้า  การทำเอกสารและเข้าเล่มจึงไม่สามารถใช้บริการของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยได้ทันตามเวลา  เพราะใช้ 55 ชุด

จึงต้องทำบันทึกของอนุมัติจ้างเข้าเล่มเอกสารจากร้านเอกชน  ด้วยนะคะ  ทั้งนี้ทั้งนั้น  ต้องกันงบจากงบส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ  ครั้งนี้เราจึงตัดการสั่งซื้อหมึกปรินท์ออก  เพื่อกันไว้เป็นค่างจ้างเข้าเล่มค่ะ

และจากการได้พูดคุยกับวิทยากร  ได้รับคำแนะนำว่า  "ทำไมพี่หนิงไม่ทำเป็น CD แจกเลยหละครับ  ประหยัดกว่าตั้งเยอะ ไม่ต้องใช้กระดาษ" 

เออ...เนอะ  ทำไมพี่ลืม  555 

ขอบพระคุณค่ะ

 

 

Sasinand
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 10:58:34 GMT+0700 (ICT)
มาเยี่ยม และจะบอกว่า คิดถึงนะคะ ขยันมากๆด้วยค่ะ ชื่นชมๆ ว่าจะเขียนถึงเรื่องที่คุณหนิงกำลังทำด้วยค่ะ
ออต ญาณพิสิษฐ์
เขียนเมื่อ Sat Feb 09 2008 18:22:06 GMT+0700 (ICT)
 • ขยันจังเจ๊
 • แต่ซัมเมอร์นี้ น้องเอกต้องมาเป็นอาสาสมัครที่สวนป่านะ
 • อิอิ
Sasinand
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 12:24:18 GMT+0700 (ICT)

ลืมฝากการ์ดไว้ค่ะ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 16:45:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะคุณพี่Sasinanda

เห็นแล้วชื่นใจจริงๆ  จะว่าไปเป็นดอกไม้ช่อแรกและการ์ดแรกของวานเลนไทน์นี้นะคะเนี่ย  อิอิ

ส่วนโครงการฯผ่านไปด้วยดีค่ะ  แล้วหนิงจะเล่าสู่กันฟัง(อ่าน)นะคะ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 16:49:59 GMT+0700 (ICT)

น้องหล่าออต เอ๊ย..

โครงการฯเอี้ยแล้วๆ  ได่ผู้บ่าวสายลมมาซ่อยนำเด้อ  ม่วนอีหลี  เด็กหน้อยกะสนใจและใส่ใจดี  วิทยากรเพิ่นกะพอใจหลาย  ที่เห็นพวกเฮาสนใจเฮ็ดเพื่อหมู่คนมองบ่เห็นคัก

ประสบผลดีอีหลีเด้อ... ไคแน๊เนาะ  คนจัดกะมีแฮง

แล่วสิเว้าสู่ฟัง(อ่าน)เด้อ

 

Lin Hui
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 16:55:57 GMT+0700 (ICT)
DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Tue Feb 12 2008 23:32:32 GMT+0700 (ICT)

โห...ได้ดอกกุหลาบอีกช่อแล้ว  ขอบพระคุณค่ะอาจารย์พรรณีขา  ปีนี้ฤกษ์ดีนะคะเนี่ย...ได้กุหลาบแต่ต้นเลย  อิอิ

ขอบพระคุณค่ะ

@.rak-na.@
เขียนเมื่อ Wed Feb 13 2008 00:11:27 GMT+0700 (ICT)
DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Wed Feb 13 2008 15:54:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะ น้องสาว จุ๊บๆ

คิดถึงนะคะคุณครูรักษ์

MSU-KM :panatung~natadee
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2008 20:44:10 GMT+0700 (ICT)
มาช้าดีกว่าไม่มาค่ะ  ...ถึงแม้จะขั้นตอนมากมาย แต่ก็ผ่านฉลุยๆๆๆๆ โอเคเลยค่ะ
ดอกไม้ทะเล
เขียนเมื่อ Sun Feb 17 2008 22:39:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่หนิงคนเก่ง

 • แอมแปร์อ่านหลายหนแล้วค่ะ    แต่ไม่กล้าตอบ  เดี๋ยวยาวไปสามวา  คืนนี้มีเวลาอีกนิด  เลยแวะมายืนยันว่าบันทึกนี้สุดยอดเลยค่ะพี่หนิง      ชอบมาก!!    อยากฝึกเด็กๆให้เกิดคุณสมบัติแบบนี้จริงๆ
 • บันทึกละเอียดอย่างนี้  น่ารักที่สุดเลย  
 • คนข้างหลังที่ต้องทำงานคล้ายๆกันนี้  ถ้าได้เรียนรู้จากบันทึกพี่หนิงก็น่าจะเหนื่อยน้อยลง  และทำงานได้คล่องตัวขึ้น
 • พี่หนิงพกสมุดจดเล็กๆติดกระเป๋าด้วยรึปล่าวคะ   : )
 • ขอให้พี่หนิงเรียนอย่างเบิกบานและทำงานอย่างมีความสุขนะคะ
ตาหยู
เขียนเมื่อ Mon Feb 18 2008 12:01:51 GMT+0700 (ICT)
สู้ๆครับผม
แผ่นดิน
เขียนเมื่อ Thu Feb 21 2008 07:12:13 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้อยู่ให้กำลังใจ....เพราะภารกิจยุ่งเหยิงเหลือเกิน  แต่ก็เชื่อว่าทำกันได้  และจะทำกันได้ด้วยดี

ตกลงเรื่องชมรมไปถึงไหนแล้วครับ

เมื่อวานพิจารณาองค์กรดีเด่น  กรรมการก็ถกเรื่องความไม่เข้มแข็งขององค์กรที่เกี่ยวกับจุดยืนการทำงานเหมือนกัน  ผมคิดว่าคงต้องรื้อระบบอีกหลายอย่าง 

1 ปีสำหรับการทำงานก็ปรับได้บางส่วน  เพราะเราก็ใหม่กับระบบ  พอค้นพบ  เราก็บอกลาพอดี..

 

อ้อยควั้น_ชายแดนใต้
เขียนเมื่อ Tue Feb 26 2008 13:53:44 GMT+0700 (ICT)
 • สวัสดีค่ะ...พี่หนิง
 • สบายดีนะค่ะพี่
 • ขยันจริงๆ เลยพี่สาว
 • เป็นกำลังใจให้นะค่ะ
 • สู้ สู้
 • ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Sat Mar 01 2008 07:05:19 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณค่ะทุกๆท่าน  MSU-KM :panatung / ดอกไม้ทะเล / ตาหยู / แผ่นดิน / อ้อยควั้น


แหะๆ รู้สึกออายจัง เขียน blog BAR ไปนานแล้ว  AAR ยังไม่เขียน blog เลย

รอนิ๊ดดดด  อิอิ

แผ่นดิน
เขียนเมื่อ Sun Mar 02 2008 17:14:13 GMT+0700 (ICT)

แวะมาเติมเต็มอีกรอบ..
ขอให้มีพลัง..และมีจุดยืนและจุดหมายที่แจ่มชัดในโลกแห่งชีวิตและการงาน, เสมอไป

ฮิวโก้
เขียนเมื่อ Mon Mar 03 2008 15:11:38 GMT+0700 (ICT)

ขอบใจเรื่องรูปนะพี่ ไว้ถ้าที่นี่มีรูปสวยๆจะส่งไปให้ดู ขยันต่อไปสู้ๆๆ

DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Mon Mar 03 2008 15:27:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะน้องเก่ง

อย่าลืมเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ  เอาใจช่วยทาง DSS@CMU เสมอค่ะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า