โครงงานภาษาอังกฤษ ( Project work in English )

 โครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

โครงงานภาษาอังกฤษ( Project work  in English):
    อีก 1 ทางเลือกของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
*   ขจิต  ฝอยทอง

ในปัจจุบันโครงงานภาษาอังกฤษเป็นที่แพร่หลายแก่ครู-อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา

3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

 4) การจัดการเรียนการสอนโดยผสมสาระความรู้ด้านต่างๆได้อย่างสัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา

 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

 6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคมและในมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  จากพระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ของผู้เขียน โครงงานภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้ผู้สอนสามารถบูรณาการ(Integrate)ภาษาอังกฤษให้เข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได้  ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องรู้จักยั่วยุให้ผู้เรียนคิด
และอยากทำโครงงาน  ผู้เรียนจะเกิดทักษะทางภาษา  ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  การค้นคว้าด้วยตนเองและเกิดการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มตามศักยภาพ

ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ( Definition of English Project Work )
                Haines ( 1989 ) กล่าวว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ การใช้กิจกรรมทักษะทางภาษาที่หลากหลาย ซึ่งจะเน้นในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าที่จะเน้นเฉพาะเรื่องการทำใบงานทางภาษา
                Fried-Booth ( 2002 ) กล่าวว่า โครงงานคือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้เรียน จนกระทั่งถึงผลงานที่ออกมา
                ผู้เขียนมีความเห็นว่า โครงงานภาษาอังกฤษ คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีการพัฒนาทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain ) การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น(Collaborative) การพัฒนาทักษะทางภาษาในด้านการฟัง(Listening)  การพูด(Speaking) การอ่าน(Reading) และการเขียน(Writing)ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ( Phases of English Project Work)
                การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องสอนขั้นตอนในการดำเนินโครงงานว่าทำอย่างไร ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้เรียนทำเอง ถ้าผู้สอนไม่ได้สอนขั้นตอนการทำโครงงานจะทำให้ผู้เรียนท้อและไม่อยากทำโครงงาน เมื่อผู้เรียนสามารถดำเนินโครงงานเองได้ ผู้สอนต้องคอยเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียน ผู้เขียนได้ดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆดังนี้
                1. ขั้นวิเคราะห์ปัญหา ( Identification of a problem ) ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไร(What )เป็นปัญหาของผู้เรียน อาจเป็นปัญหาของผู้เรียนเอง หรือปัญหาของชุมชนก็ได้ การตั้งปัญหาไม่ควรกว้างเกินไป  ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนสำคัญในการทำให้ปัญหาแคบลง โดยการช่วยกันถามว่าอะไรคือปัญหา เมื่อได้ปัญหาแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่นนักเรียนของผู้เขียนอยู่ในหมู่บ้านที่ผลิตสับปะรด แต่ผลผลิตของสับปะรดต่อไร่ต่ำมาก นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ยังเพิ่มรายจ่ายให้แก่ครอบครัวของนักเรียนด้วย  ดังนั้นปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดจะทำอย่างไร โดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ (ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 )
                2. ขั้นตั้งจุดประสงค์ของโครงงาน ( Purpose of  project work ) ผู้เรียนจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าเมื่อทำโครงงานแล้วได้อะไร (What ) มีผลงานในด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ(Language Skills ) ในขั้นสุดท้ายออกมาเป็นอะไร เช่น นักเรียนของผู้เขียนได้ทำการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด ( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ) มีจุดประสงค์คือ การเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  โครงงานกลอนภาษาอังกฤษนักเรียนตั้งจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่กลอนเป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือพิมพ์ (ดูตัวอย่างกลอนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์Bangkok post ของนักเรียน)
                3. ขั้นวางแผน ( Planning ) ผู้เรียนจะต้องวางแผนว่า จะทำอะไร ทำที่ไหน และทำอย่างไร นักเรียนของผู้เขียนได้วางแผนการนำเสนอเป็นรูปแบบโปสเตอร์ (Poster )ภาษาอังกฤษ  การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนอย่างละเอียด เช่น ถ้าไปสัมภาษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับสับปะรด หรือสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น นักเรียนต้องวางแผนว่า จะสัมภาษณ์ใคร (Who )สัมภาษณ์ที่ไหน(Where) สัมภาษณ์ทำไม (Why) เมื่อได้ผลแล้วจะเอาคำตอบไปทำอย่างไร( How)
                4. ขั้นดำเนินการ (Processes ) นักเรียนดำเนินการโครงงานภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ ตามลำดับขั้นตอน( ดูตัวอย่างโครงงานที่ 1 ในขั้นกระบวนการ(Processes))
                5. ขั้นประเมินผล (Evaluation ) การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ ควรประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะทางด้านพุทธิพิสัย ( Cognitive Domain ) จิตพิสัย ( Affective Domain )และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(Language Skills )  การประเมินผลอาจประเมินโดยตัวนักเรียนเอง(Self-evaluation  ) ประเมินโดยเพื่อนนักเรียน(Peer-evaluation )และประเมินโดยครู(Teacher evaluation )  โครงงานของผู้เขียนผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนในการประเมินโครงงานด้วย  ทั้งจากโปสเตอร์และการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

 
หัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ
                การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบตายตัว  ครูผู้สอนอาจกำหนดหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษง่ายๆก็ได้  ผู้เขียนขอเสนอรูปแบบหัวข้อในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษดังนี้
1.       หัวข้อโครงงาน (Title )
2.       ชื่อผู้ทำโครงงาน(Author )
3.       ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน(Advisor )
4.       ที่มาของปัญหา(Statement of the problem )
5.       จุดมุ่งหมายของโครงงาน(Object )
6.       แผนดำเนินการ(Plan )
7.        วิธีดำเนินการ(Process )
8.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ(Result )
9.       สรุป (Conclusion )
10.    เอกสารอ้างอิง (Reference )
ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ ( The advantages of doing English project work)
1.       นักเรียนได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่นักเรียนอยากเรียน
2.     นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง(Listening ) การพูด(Speaking ) การอ่าน(Reading ) และการเขียน(Writing )ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ(Integration )
3.       นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ( Collaborative )
4.       นักเรียนได้ค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองตามความสนใจของแต่ละบุคคล (Learner-independence )
5.       นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษและผลงานจากโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียน

                ปัญหาของนักเรียนคือต้องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรดโดยไม่ใช้สารเคมี นักเรียนของผู้เขียนออกไปค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ค้นข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ ค้นคว้าจากห้องสมุด  นักเรียนกลุ่มนี้ของผู้เขียนได้เลือกสัมภาษณ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นและนำความรู้มาทดลอง 2 ไร่คือ ไร่ที่ 1 ใช้สารเคมีตามปกติ  ไร่ที่ 2  ใช้น้ำมะพร้าวผสมกากน้ำตาล ผสมหอยเชอรี่( เนื่องจากบริเวณบ้านนักเรียนมีหอยเชอรี่มาก)และใส่สารEM(Effective Microorganism) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  แล้วนำมาเปรียบเทียบ 2 ไร่ ทุก 15 วัน ผลปรากฏว่าไร่ที่ 2 สับปะรดมีผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีกว่าไร่ที่ 1
ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆของนักเรียนโครงงานที่  1 เรื่องการเพิ่มผลผลิตในไร่สับปะรด


Statement of the problem-A study of increasing pineapples in a farm

 

 
Objective             1. To study how to increase pineapples in a farm
                              2. To prove that using natural material can increase pineapple in a farm


Processes              1. Study books and research how to increase pineapples in farms
                                2. Write project work
                                3. Prepare farms
                                4. Consult with the wisdom person
                                5. Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar to fertilize the soil in controlling pineapple farm
                               6. Compare the amount of products between two farms


Conclusion         

Use Golden Apple Snail , coconut juice, EM, and sugar can increase pineapples product


ตัวอย่างผลงานโครงงานการเขียนกลอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในหนังสือพิมพ์ Bangkok post

 


My Brother
by Miss Rungnapa Sungkird, Grade 10
I am a little girl
I have my mother
We love the river
We will travel with my brother

I Like
by Miss Wasana Boomroongket, Grade 10
I like flowers
I like to go to the river
I will travel on summer
I will go with my sister

 


สรุป การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนอาจนำเสนอในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการ (Wall displays ) โปสเตอร์ (Poster ) หนังสือวารสาร(Magazine ) หนังสือพิมพ์ (Newspaper )  การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่ปล่อยให้นักเรียนทำโครงงานโดยที่ครูผู้สอนไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย  การดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษนั้นครูผู้สอนมีส่วนช่วยเหลือผู้เรียน เช่น  ถ้านักเรียนทำโครงงานภาษาอังกฤษโดยเขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศ  ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนรูปแบบการเขียนจดหมายให้แก่นักเรียน ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าการสอนโครงงานนั้นครูไม่ต้องสอนอะไรเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง ถ้านักเรียนไม่มีความสามารถในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (Grammar )  ครูจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนหลักการเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แก่นักเรียนก่อน  ผู้เขียนอยากให้กำลังใจครูผู้สอนทุกท่านว่า โครงงานภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ครูผู้สอนต้องมีความขยัน เตรียมการสอนอย่างดีและมีการวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการจัดการเรียนการสอนโครงงานให้แก่นักเรียน


บรรณานุกรม


กองบรรณาธิการ.(2548). สนุกกับภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้. สานปฎิรูป 8(85): 34-36.
Fried-Booth. (2002). Project work. Oxford University Press.
Haines,S.(1989) Project  for  the EFL classroom : Resource material for teachers. UK: Nelson.
Radzienda,T. (2004). Poet Tree in Kanchanaburi. Bangkok post. 5 October.
Sheppard,K. , Stoller, F.( 1995). Guidelines for the integration of student projects into ESP   classrooms. FORUM. 33(2) pp.10-22.

* นายขจิต ฝอยทองนักศึกษาปริญญาเอกทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

   ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 16301
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 240  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
หมูกระทะ
IP: xxx.147.47.18
เขียนเมื่อ Mon Mar 06 2006 18:12:47 GMT+0700 (ICT)

ขอยกนิ้วให้ครับ  เยี่ยม

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Mon Mar 06 2006 21:57:53 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณมากครับที่แวะมาแสดงความคิดเห็น
วี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Mon Mar 13 2006 11:06:11 GMT+0700 (ICT)

ดีนะ  น่าสนใจดี

 

IP: xxx.113.62.8
เขียนเมื่อ Sat Apr 15 2006 11:41:09 GMT+0700 (ICT)
ตอนนี้หนูก็กำลังทำโครงงานภาษาอังกฤษ
-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Sun Apr 23 2006 14:48:09 GMT+0700 (ICT)
 • มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
 • ยินดีช่วยครับ
ประเทือง หลานวงศ์
IP: xxx.136.138.6
เขียนเมื่อ Sat May 06 2006 13:51:32 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณคะกำลังค้นหาวิธีการทำโครงงานภาษาอังกฤษพอดี

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Sat May 06 2006 16:56:46 GMT+0700 (ICT)
 • ดีใจที่มีประโยชน์กับคุณประเทือง
 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน
ดรีม
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Tue May 16 2006 20:35:13 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณมากคะที่ทำให้หนูได้เข้าใจถึงเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษมากขึ้น  และหนูจะได้มีงานที่สมบูรณ์ส่งอาจารย์คะ  ขอบคุณมากนะคะ.........*-*.............
ดรีม
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Tue May 16 2006 20:35:23 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณมากคะที่ทำให้หนูได้เข้าใจถึงเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษมากขึ้น  และหนูจะได้มีงานที่สมบูรณ์ส่งอาจารย์คะ  ขอบคุณมากนะคะ.........*-*.............
ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Tue May 16 2006 21:16:00 GMT+0700 (ICT)
 • ด้วยความยินดีจ้าน้องดรีม
สุนันท์
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Sun May 21 2006 09:15:27 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะคุณขจิต

            บทความโครงงานภาษาอังกฤษในเว็บไซต์และสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ในวารสารวิชาการ เป็นบทความที่มีประโยชน์มาก ดิฉันขอคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนให้น่าสนใจและถูกใจนักเรียนชั้นม. 6

             ดิฉันกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ  ดิฉันหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะคะ 

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Sun May 21 2006 11:40:19 GMT+0700 (ICT)
 • อาจารย์ลองเข้าไปอ่านที่บทความเรื่อง โครงงานภาษาอังกฤษ ในวารสาร สารปฏิรูปNew School ปีที่ 8 ฉบับที่ 93 กุมภาพันธ์ 2549 นะครับ
 • มีเอกสารโครงงานภาษาอังกฤษเพิ่งอบรมครูเสร็จและจะอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 ต้องการเอกสาร website เกี่ยวกับโครงงานบอกด้วยว่าจะให้ส่งไปที่ใด
 • ขอบพระคุณมากครับที่สนใจ ผมทำปริญญาเอกเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษครับ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติทำโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษอยู่ครับ
สุนันท์ ศิริวรรณ์
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ Sun May 21 2006 16:23:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ กรุณาส่งเอกสารมาที่ [email protected] หรือ โรงเรียนท่ายางวิทยา            ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมดิฉันยินดีน้อมรับ   และขอรายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานอบรมครูภาษาอังกฤษของรองศาสตราจารย์ดร.พวงเพ็ญ อินทรประวัติ

                                                

Jongrak Srisan
IP: xxx.203.161.246
เขียนเมื่อ Wed May 24 2006 23:27:55 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ขจิต

ค้นพบบทความโครงงานภาษาอังกฤษของอาจารย์ดีใจมากเพราะกำลังศึกษาค้นคว้าเพื่อทำ IS (ดิฉันกำลังศึกษา ป.โท ภาษาอังกฤษ ที่ม.ราชภัฏอุบลราชธานี) หัวข้อการส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์แนะนำเอกสารงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเอกสารการอบรมโครงงานที่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

กรุณาส่งที่ [email protected]

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง

จงรักษ์  ศรีสรรค์

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ Thu May 25 2006 00:00:24 GMT+0700 (ICT)
 • ดำเนินการให้แล้วครับ
 • มีอบรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในวันที่ 24-26 มิย.และวันที่ 7-8 กค.49 สนใจไหมครับ
อ.กฤษฎา กศน.กันตัง
IP: xxx.113.71.200
เขียนเมื่อ Thu Jun 01 2006 17:50:24 GMT+0700 (ICT)

ขอชื่นชมว่าจัดทำข้อมูลได้ดีมากครับ ผมได้นำแนวคิดไปสอนนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน และรู้สึกว่านักศึกษาตอบสนอง และมีความสุข มีเพียงไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกเบื่อกับการเรียนภาษาอังกฤษ อยากจะขอคำแนะนำด้วยว่า จะทำอย่างไรให้ส่วนที่เหลือนี้ สนใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้นและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้

ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.19.213.34
เขียนเมื่อ Thu Jun 01 2006 22:40:23 GMT+0700 (ICT)
 • ลองหาดูwebsite เช่น www.storyplace.org
 • และ www.starfall.com ดูว่านักศึกษาชอบไหม หาจุดที่นักศึกษาสนใจ อาจเป็นเกม กิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพถ้าเป็นนักศึกษาที่โตๆ
 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ประภาพร(ต้อย) คุรุทายาท
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ Thu Jul 06 2006 08:11:01 GMT+0700 (ICT)
จบจากมศว.สงขลาแล้วไม่เจอกันอีกเลย เพื่อนก้าวหน้าในตำแหน่งการงานไปเยอะเลย                        เปิดเจอในเว็บไซด์  ขอขอบคุณมากสำหรับความรู้เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Jul 06 2006 12:24:03 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบใจมากครับต้อยที่จำเราได้
 • นานมากเลยนะครับเกือบ 12 ปี
 • ตอนนี้สอนหนังสืออยู่ที่ไหน วันก่อนเจอประไพ เราติดต่อเจ้าปิก พัทลุงอยู่ อยากได้ข่าวเพื่อนๆบ้าง
 • ขอบคุณมากครับ ว่างแวะมานะครับ
เพชรพยอม ภาวสิทธิ์
IP: xxx.129.52.196
เขียนเมื่อ Wed Aug 09 2006 10:37:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นความรู้ที่ดีมากเลยคะ  อยากเรียนปรึกษาหน่อยคะตอนนี้กำลังทำวิทยานิพนธ์ (กำลังศึกษา ป. โท ที่ราชภัฎสุรินทร์) ในหัวเรื่องนักเรียนใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ม.4)  ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ครูแตน

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Aug 09 2006 14:01:33 GMT+0700 (ICT)
 • เรียนครูแตนครับ
 • อาจารย์เข้าไปที่ www.onec.org
 • เลือกสิ่งตีพิมพ์ สกศ อาจารย์หางานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ได้ครับ
 • ผู้ทำวิจัยชื่อ รศ ดร กานดา พูนลาภทวี จะมีงานวิจัยของทุกคนที่ทำวิจัยงานวิจัยเรื่องนี้ มีของผม ของ รศ ดร พวงเพ็ญ อินทรประวัติ อาจารย์ผมด้วยครับ
 • ถ้าอาจารย์มี e-mail ทิ้งไว้ก็ดีครับเผื่อส่งเอกสารไปให้ได้บ้างครับ
 • ขอบคุณมากครับที่สนใจ
หมูเอ้ในตำนาน
IP: xxx.188.49.98
เขียนเมื่อ Mon Aug 14 2006 13:26:01 GMT+0700 (ICT)

หนูกำลังจะทำโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันแม่ค่ะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีขอความอนุเคราะห์ด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun Aug 20 2006 16:03:55 GMT+0700 (ICT)
 • ลองดูปัญหาว่าทำไมถึงทำโครงงานวันแม่
 • ทำแล้วได้ผลผลิตอะไรออกมา
 • นำเสนออย่างไร
 • ขอบคุณครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Nov 17 2006 08:43:14 GMT+0700 (ICT)
 •  งง งง
 • ตอบไม่ถูก
Chorn
IP: xxx.123.118.55
เขียนเมื่อ Tue Nov 21 2006 18:21:00 GMT+0700 (ICT)

I have been a teacher only for 9 months after leaving from the secretary at a factory. Now my knowledge in English teaching is not good. Please advise me somthing with thanks.

I want to teach the students in Prathom 4-5-6 about the project work in English. How can I start with them? What simple subjects do you advise? Please reply me very soon. I think that Father's day gonna be okay. What do you think?

You can reply me by this site or my private address as you want.

Thanks a lot.

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Nov 22 2006 00:18:24 GMT+0700 (ICT)
 • Dear Chorn
 • Could you search at puangpen's blog  ?
 • She is an expert at this research.
 • Best wishes,
 • khajit
Nan
IP: xxx.157.216.122
เขียนเมื่อ Fri Dec 01 2006 09:34:11 GMT+0700 (ICT)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กปฐม ป3-6 จะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำค่ะ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Mon Dec 04 2006 01:28:04 GMT+0700 (ICT)
 • จะให้ส่งไปที่ไหนครับ
 • บอกด้วย
 • ขอบคุณครับ
ken
IP: xxx.24.131.144
เขียนเมื่อ Wed Dec 13 2006 10:15:31 GMT+0700 (ICT)

ค่อนข้างจะสับสนพอสมควรเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ แต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน อยากจะได้ตัวอย่างของระดับประถม และมัธยม พอจะส่งให้ได้มั้ยครับ (ทาง mail )  Thanks krab

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Dec 13 2006 14:15:16 GMT+0700 (ICT)
 • ได้ครับ
 • ผมทำปริญญาเอกทางโครงงานภาษาอังกฤษครับ
 • ช่วยบอกmail จะได้ส่งเอกสารและตัวอย่างโครงงานไปได้ถูกครับ
 • ขอบคุณมากครับ
วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์
เขียนเมื่อ Tue Dec 19 2006 00:21:42 GMT+0700 (ICT)

เยี่ยมมาก

ได้รายละเอียดที่หายาก

ได้บุญมากนะคะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Dec 19 2006 10:31:40 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับท่านศึกษา วัฒนา มากครับ
 • หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ
macky
IP: xxx.113.60.73
เขียนเมื่อ Wed Dec 20 2006 14:25:07 GMT+0700 (ICT)

อยากได้โครงงานภาษาอังกฤษสักเรื่องไปศึกษาดูครับ อยากได้เรื่องเกี่ยวกับ เทศกาลต่างๆในโลก คุณขจิต พอจามีเวลาหาเเละกรุณาส่งมาให้ได้ไหม๊ครับ จาถือว่าเปนพระคุณอย่างสูงเลยครับ ขอบคุณคร้าบ   

[email protected]

 

 

 

 

วิศรุตา อรรควงษ์
IP: xxx.25.63.9
เขียนเมื่อ Wed Jan 03 2007 19:33:32 GMT+0700 (ICT)
....อาจารย์เยี่ยมมากๆๆคะ...ได้ความรู้มากแล้วก้อนำไปใช้ด้วยคะ..ตอนนี้กำลังเสนอขอทุนทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู๋ก้อได้ข้อมูลของอาจารย์อ้างอิงไปด้วยนะคะ....อยากติดต่ออาจารย์เหมือนกันนะคะ..อยากขอความกรุณาอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้เชี่ยวชาญให้นะคะ...แต่เกรงใจอาจารย์นะคะ..ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะมีเวลาบ้างไหมนะคะ..ตอนนี้ ร่าง proposal ส่งนะคะ 10 มกรานี้นะคะ...แต่คงทำวิจัยในภาคเรียนหน้า..ถ้าอาจารย์ได้อ่าน mail นี้ และยินดีเป็นที่ปรึกษารบกวนอาจารย์กดมาที่เบอร์ได้ไหมคะ...เพราะจะได้ส่งชื่ออาจารย์ไปด้วยนะคะ...... ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไร..หากมีอะไรก้อจะส่ง mail ซักถามนะคะ.....ขอบคุณมากนะคะ.....
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Jan 13 2007 22:19:59 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณคุณวิศรุตามากครับ ผมกำลังทำปริญญาเอกครับ คงช่วยได้น้อย เอาเป็นว่าถ้าให้คำปรึกษา รับรองช่วยได้แน่ครับ ขอบคุณมากครับผม
natchaya
IP: xxx.24.155.117
เขียนเมื่อ Sun Jan 14 2007 20:40:06 GMT+0700 (ICT)

Thanks for your advise. I teach the students in Mattayom 1-3 about the project work in English.

First time my student want to make local food in English language, They make menu (how to cook in Thai) after that  translate in English by self and check it on program translate before me see.I don't know that be true for English project.

Thanks again !

พิสิษฐ์ นนทะชัย
IP: xxx.113.45.5
เขียนเมื่อ Tue Jan 16 2007 00:43:40 GMT+0700 (ICT)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสัก 1 โครงงาน สำหรับเด็กมัธยมปลายจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ทำนะครับ    ส่งทางอีเมลล์[email protected]   ขอขอบคุณก่อนล่วงหน้าครับ  หรือที่ 83 หมู่ 5 ต.ยกกรับัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130  กระผมกำลังพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษโครงงานและต้องการที่ปรึกษาเพื่อจะได้ผลงานที่มีคุณภาพไปใช้กับเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ กระผมหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์นะครับ
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jan 16 2007 08:29:28 GMT+0700 (ICT)
 • จะรีบดำเนินการให้ครับอาจารย์พิสิษฐ์
 • ขอบคุณครับที่แวะมาทักทาย
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Jan 19 2007 09:43:08 GMT+0700 (ICT)
Suchat
IP: xxx.156.143.132
เขียนเมื่อ Tue Jan 23 2007 12:11:15 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ขจิต ครับ

ผมกำลังจะเปิดวิชาภาษาอังกฤษโครงงานในภาคเรียนหน้า เห็นว่าท่านเชี่ยวชาญและเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้ จึงอยากขอรบกวนส่งเอกสารตัวอย่างการจัดทำโครงงานภาษาอังกฤษให้หน่อยนะครับ ตาม email ของผม [email protected]  หรือที่  นายสุชาติ ติ่งหมาย โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ต.ป่าตาล อ. ขุนตาล จ. เชียงราย 57340 จะเป็นพระคุณยิ่งครับ

อนุวัฒน์
IP: xxx.172.176.3
เขียนเมื่อ Tue Jan 30 2007 12:02:34 GMT+0700 (ICT)
จันทิดา
IP: xxx.19.82.42
เขียนเมื่อ Wed Jan 31 2007 14:23:27 GMT+0700 (ICT)
ดิฉันเพิ่งจะเริ่มสอนได้ 7 เดือนและยังไม่เคยสอนและทำโครงงานภาษาอังกฤษเลย อยากจะขอความกรุณา อ. เรื่องตัวอย่างโครงงานสำหรับ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 ค่ะ และหากไม่เป้นการรบกวนมากเกินไปอยากทราบข้อมูลข่าวสารและเอกสารหรือเว็บต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษด้วยโครงงานด้วยนะคะรบกวน อ.ส่งมาที่ [email protected] หรือ น.ส.จันทิดา จำปามูล ร.ร.เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร คะขอบพระคุณคะ
sainumpong
IP: xxx.113.17.135
เขียนเมื่อ Wed Feb 07 2007 12:46:34 GMT+0700 (ICT)

ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ทางอีสานต้องการตัวอย่างโครงงานภาษาอัง่กฤษแบบสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณครับ

Nitty
IP: xxx.203.161.137
เขียนเมื่อ Thu Feb 08 2007 00:12:42 GMT+0700 (ICT)
ได้อ่านบทความของคุณเกี่ยวกับการทำโครงงานภาษาอังกฤษแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์มากค่ะ ดิฉันสอน ม.3 ค่ะ ยังไม่เข้าใจการทำโครงงานดีพอ ถ้าไม่รบกวนเวลาของคุณจนเกินไป อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอัง่กฤษแบบสมบูรณ์ได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ส่งมานี่ค่ะ [email protected]
ชญานิน
IP: xxx.7.164.232
เขียนเมื่อ Fri Feb 09 2007 00:21:14 GMT+0700 (ICT)
อาจารย์ขจิตคะ สนใจวิชาภาษาอังกฤษโครงการคะ อยากสอนนักศึกษาคะ มีตัวอย่างสำหรับนักศึกษา ปวช. ปวส. ด้วยไหมคะ อยากศึกษาไว้สอนเทอมหน้านี้คะ อยากให้เด็กได้มีกระบวนการคิดและสนุกในการเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้นคะ รบกวนด้วยนะคะ [email protected] ขอบคุณคะ
พี่เคท
IP: xxx.113.61.103
เขียนเมื่อ Sun Feb 11 2007 23:51:43 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างโครงงานที่เป็นภาษาอังกฤษเรื่องอะไรก็ได้เป็นรูปเล่มค่ะ เรื่องอะไรก็ได้ช่วยส่งให้ด้วยน่ะค่ะ ส่งมาที่ [email protected] น่ะค่ะ  ขอบคุณค่ะ

Woraphan
IP: xxx.19.65.79
เขียนเมื่อ Sat Feb 17 2007 23:26:46 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ดีใจมากค่ะที่ได้รู้จักคุณขจิต ดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ตอนนี้กำลังสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน อยากรบกวนคุณขจิต ช่วยส่งตัวอย่างแบบประเมินที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วยที่ อีเมล์ [email protected]

ขอขอบคุณมาส่วงหน้าด้วยค่ะ

 

Jiminy
IP: xxx.137.36.241
เขียนเมื่อ Sun Feb 25 2007 10:04:01 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ขจิต

ดิฉันเป็นเพื่อนกับ อ.บ็อบดีใจมากที่มีผู้มีความรู้เกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ ใคร่ขอความกรุณาจากอาจารย์ ขอเอกสารเกี่ยวกับโครงงานสำหรับเด็กประถมที่ทำแบบสมบูรณ์แล้วและเอกสารที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมด้วยค่ะ ส่งที่ [email protected]

จะให้ไปรับด้วยตัวเองหรือฝากอ.บ็อบก็ได้ค่ะเพราะดิฉันอยู่ที่จ.กาญจนบุรีค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

กิ๊ก
IP: xxx.113.67.6
เขียนเมื่อ Tue Feb 27 2007 13:37:17 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างโครงานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ป. 3-ป.6 ช่วยอนุเคราะห์หน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า

เชียงราย
IP: xxx.123.80.170
เขียนเมื่อ Sat Mar 24 2007 07:43:14 GMT+0700 (ICT)
ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ  ทำให้ผมมีแนวในการสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษชัดเจนขึ้น
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Mar 24 2007 15:11:07 GMT+0700 (ICT)
 • ด้วยความยินดีครับ
 • ดีใจครับที่โครงงานภาษาอังกฤษมีประโยชน์มากสำหรับคุณครูครับผม
ครู Project
IP: xxx.157.232.73
เขียนเมื่อ Thu Apr 05 2007 12:39:52 GMT+0700 (ICT)

อยากได้มานานแล้วค่ะ  ตัวอย่างโครงงานอังกฤษ  ตั้งท่าจะทำแต่ไม่รู้แนวทาง ช่วยส่งมาให้ศึกษาหน่อยนะค่ะที่  [email protected] 

     ขอบคุณมากค่ะ

                   ครู Project

ชนากานต์ จิตรมะโน
IP: xxx.170.151.231
เขียนเมื่อ Mon Apr 09 2007 09:05:52 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ  อยากให้อาจารย์วิเคราะห์กรณีของดิฉันและช่วยแนะนำด้วย

ดิฉันสอนภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับ ปวช.3 ซึ่งนักเรียนต้องออกฝึกงานในฟาร์ม ดิฉันให้นักเรียนทำโครงงาน 2 ชิ้น โครงงานระยะสั้น คือก่อนออกฝึกงาน 2 สัปดาห์นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนฝึก และนำเสนอด้วย ppt.  เมื่อออกฝึกงานทำวิจัยอย่างง่าย หรือโครงงานที่สนใจของแต่ละอาชีพนั้นๆ ( นักเรียนเกษตร) นักเรียนบางกลุ่มจะทดลองอาหารสัตว์  บางกลุ่มจะทดลองขยายพันธ์พืช และเขียนรายงานโครงงานเป็นภาษาอังกฤษและนำเสนอด้วย ppt.  หรือ แผ่นพับ หรือ web pageในโปรแกรมที่อยู่ในห้อง SALC ก็ได้ ดิฉันใช้เกณฑ์ตรวจงานจากการนำเสนอและทักษะการเขียน  ออกไปนิเทศก์เป็นบางครั้ง  ดิฉันทำงานมาถูกทางหรือไม่ช่วยแนะนำด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ครูนครสวรรค์
IP: xxx.19.65.147
เขียนเมื่อ Tue Apr 10 2007 19:59:55 GMT+0700 (ICT)

ชื่นชมอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตร เคยเขียนมาปรึกษาเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ อยากได้แนวทางเพื่อนำไปสอนนักเรียนม.ปลาย ถ้าอาตารย์จะกรุณา ขอตัวอย่างด้วย ขอบคุณค่ะ

สุนทรี
IP: xxx.147.20.170
เขียนเมื่อ Tue Apr 10 2007 23:58:04 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

       ดิฉันสอนภาษาอังกฤษในระดับม.ต้น search netส่วนใหญ่จะหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไปใช้ในการเรียนการสอน และบ่อยครั้งที่ search  คำว่า โครงงาน แต่ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดีใจมากในครั้งนี้ที่พบว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงงานภาษาอังกฤษ อาจารย์ส่งเอกสารและตัวอย่างมาให้บ้างนะคะ ขอบพระคุณค่ะ!

azzugury
IP: xxx.113.76.72
เขียนเมื่อ Tue Apr 17 2007 15:25:27 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานวิชาภาษาอังกฤษ

 มาให้หน่อยนะคะ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

ที่ดิฉันสอนอยู่ ม.1-6 น่ะค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

 

azzugury
IP: xxx.113.76.72
เขียนเมื่อ Tue Apr 17 2007 15:32:40 GMT+0700 (ICT)

เมล์นี้ค่ะ

[email protected]

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Wed Apr 18 2007 09:26:28 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณทุกท่านครับ
 • อาจารย์ ชนากานต์ จิตรมะโน อาจารย์มาถูกทางแล้วครับ
 • แต่อยากให้โครงงานภาษาอังกฤษเกิดจากคำถามที่นักเรียนหรือปัญหามาจากนักเรียนครับ
 • ขอบคุณมากครับ
วัชรี
IP: xxx.114.125.24
เขียนเมื่อ Thu Apr 19 2007 21:46:14 GMT+0700 (ICT)
อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ จะได้นำมาเป็นแนวทางในการ สอนอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6ค่ะ  ส่งทางเมล์นี้คะ  ขอบคุณมากคะ
เพ็ญฤดี
IP: xxx.7.163.235
เขียนเมื่อ Wed Apr 25 2007 10:39:11 GMT+0700 (ICT)
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.1-3น่ะค่ะ อยู่ภูเก็ต ค่ะยิ่งสอนนักเรียนในเมืองท่องเที่ยวอย่างนี้เท่าไหร่ก็พบว่านักเรียนส่วนมากที่นี่ค่อนข้างมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่ำมาก  และโรงเรียนที่ดิฉันสอนอยู่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเลยพยายามหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่นักเรียนไม่เบื่อและมีทัศนคติที่ดีค่อวิชานี้ยิ่งพอดีวเพิ่งอบรมกับศูนย์ อีริคมาค่ะ พบกับคำว่าโครงงาน <project work>อยากศึกษารายละเอียดมากกว่านี้รบกวนอาจารย์ช่วยส่งรายละเอีดหรือตัวอย่างก็ดีนะดะ ขอบคุณมากค่ะ
arm_por
IP: xxx.24.194.181
เขียนเมื่อ Sun Apr 29 2007 13:16:32 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ขา ขอขอบคุณในความรู้ที่ได้อ่านมา และขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 เพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ราเพชร
IP: xxx.172.201.1
เขียนเมื่อ Sun May 06 2007 10:05:44 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันรับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 - 3 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานฉบับสมบูรณ์สักหนึ่งเรื่องนะค่ะ เพื่อพัฒนาการสอนอยากจะได้ในแนวสนทนา สามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากนักเรียนอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนมีโอกาสน้อยมากในใช้ภาษาอังกฤษ แต่นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้มากเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขา ขอบคุณนะค่ะ

ทิพ-พะ-ยะ
เขียนเมื่อ Sun May 06 2007 10:35:45 GMT+0700 (ICT)

 

ห่างหายจาก Gotoknow เพราะมีภาระค่อนข้างมาก  พวกเราชาวเม็กดำ คิดถึงอ.ขจิตค่ะ ขอให้มีความสุขกับการเรียน ว่างๆแวะมาที่เม็กดำด้วยนะคะ

คาดว่าเปิดภาคเรียนจะทำค่ายภาษาอังกฤษให้กับเด็กช่วงชั้นที่ 1-2 นะคะยังไงจะขอแจ้งให้ทราบอีกนะคะ 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun May 06 2007 16:15:40 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับที่มาแจ้งข่าว
เพิ่มพร
IP: xxx.246.81.62
เขียนเมื่อ Sun May 13 2007 22:15:52 GMT+0700 (ICT)

รบกวนอาจารย์ช่วนส่งตัวอย่างโครงานวิชาภาษาอังกฤษมาให้หน่อยนะค่ะ ของระดับ ม. ปลายค่ะ ตามที่อยู่นี้นะค่ะ 532/4 ห้อง 406 ซ.หลังองค์การโทรศัพท์ ถ.สามเวน แขวง วชิระ เขต ดุสิต กทม. 10300

 

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เนม
IP: xxx.246.81.116
เขียนเมื่อ Wed May 16 2007 16:08:05 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันต้องทำโครงานบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับสุขศึกษาและพลานามัย ค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำ หรือส่งตัวอย่างมาทางเมล์นี้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

พรรณี มุกดา
IP: xxx.24.147.29
เขียนเมื่อ Sun May 20 2007 15:03:16 GMT+0700 (ICT)
ดิฉันรับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่ 2 ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานฉบับสมบูรณ์สักหนึ่งเรื่องนะค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยส่งโครงงานวิชาภาษาอังกฤษมาให้หน่อยนะค่ะ ของระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ 
พิลาวัลย์ อยู่สุข
IP: xxx.113.51.164
เขียนเมื่อ Wed May 23 2007 14:25:51 GMT+0700 (ICT)

เรียน   อาจารย์ที่เคารพ

อยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรุณาส่งมาให้ดูด้วยนะคะ  ขอบคุณมากคะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 10:54:11 GMT+0700 (ICT)
ฮือๆๆเล่นไม่ให้ที่อยู่ไว้แล้วผมจะส่งไปที่ไหนเนี่ย ฮือๆๆๆ มี mail ไหมครับ
พิลาวัลย์ อยู่สุข
IP: xxx.113.51.164
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 11:20:36 GMT+0700 (ICT)
นายวรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.3
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 12:37:05 GMT+0700 (ICT)

  เยี่ยมเลยครับ

    ผมอยากได้พอดี  ขอบคุณครับ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 12:40:23 GMT+0700 (ICT)
ลุงวอไมยอมเข้าระบบครับ ฮ่าๆๆๆขอบคุณมากครับ
แม่มด
IP: xxx.26.31.94
เขียนเมื่อ Thu May 24 2007 16:24:16 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ สำหรับความรู้ที่ได้แบ่งปันกัน

จะได้ศึกษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ

ขอบคุณค่ะ

    ว่าแต่ว่า ... ลุงวอน่ะ ชื่อเหมือนคุณตาของดิฉันเลยล่ะค่ะ..

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri May 25 2007 11:19:44 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณแม่มดมากครับ ลุงวอใจดีนะครับ คุณแม่มดอยู่ที่ไหนครับ
รุ่งนภา วาวงศ์มูล
IP: xxx.7.231.50
เขียนเมื่อ Fri May 25 2007 15:46:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณขจิต ฝอยทอง

        ดิฉันได้รับผิดชอบสอนวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ (English for project work) ระดับชั้นปวส.2 ค่ะ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์มาให้หน่อยจะได้ไหมคะ ยังไม่เคยสอนเลยค่ะ แต่ก็พยายามหารายละเอียด ดิฉันสนใจมากค่ะ ส่งมาที่ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ เลขที่ 355 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 16:26:01 GMT+0700 (ICT)
 • อาจารย์มี mail ไหมครับ
 • ถ้าส่งทาง mail จะสะดวกกว่า
 • อยากบอกอาจารย์ว่าโครงงานเกิดจากปัญหาของนักเรียนครับ
 • อยากให้สร้างโครงงานเองโดยโครงงานภาษาอังกฤษนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองครับ
Miss Kris
IP: xxx.172.168.69
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 17:02:14 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบพระคุณและชื่นชมกับเนื้อหาสาระในเวบไซต์ของอาจารย์มาก  มีประโยชน์ต่อครูและนักเรียนที่สนใจมาก ๆเลยค่ะ

ตอนนี้ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม. 4 (วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน) นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนมาก ทั้งด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ ขอให้อาจารย์ช่วยบอกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นให้นักเรียนทำโครงงานเลยว่าควรทำอะไรก่อน-หลัง ทั้งนี้ให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานมาสัก 1 เรื่องนะคะ ดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยคะขอให้ส่งมาที่[email protected]

จากครูไทยในภาคใต้

บูรณิมา
IP: xxx.147.124.167
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 17:15:35 GMT+0700 (ICT)

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมต้นที่ภาคเหนือ ได้เข้ามาในเวปศึกษาข้อมูล ขอชื่นชมว่าเวปนี้มีประโยชน์ ต่อทั้งครู และนักเรียนมาก ดิฉันอยากรบกวนช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของของท้องถิ่นของจังหวัด หรือทำนองนี้ มาให้ได้ศึกษาดิฉันได้ศึกษา เพื่อที่จะได้นำไปใช้กับนักเรียนต่อไป ซัก 1 เรื่อง จักขอบพระคุณยิ่งคะ [email protected]

                                                   ครูภาคเหนือคะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 21:07:05 GMT+0700 (ICT)
 • ส่งให้ทั้งสองท่านแล้วครับ
 • อยากทราบชื่อท่านอาจารย์ โรงเรียนและจังหวัดจังเลยครับผม
 • ขอบคุณมากครับ ที่อาจารย์ Kris ไปอวยพรให้ด้วย
ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat May 26 2007 21:28:57 GMT+0700 (ICT)
 • อาจารย์บูรณิมา ครับ
 • mail อาจารย์ใช้ไม่ได้ครับผม
ศิริรัตน์ จันทร์สง
IP: xxx.7.164.134
เขียนเมื่อ Sun May 27 2007 10:38:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันสอนอยูระดับประถมศึกษาทั้งสองช่วงชั้น ขอขอบคุณอาจารย์สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเวปนี้และ อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ให้ได้ไหมคะ อยากได้ไว้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะจะเป็นพระคุณอย่างสูง [email protected]

ขอบคุณค่ะ

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun May 27 2007 11:24:50 GMT+0700 (ICT)
 • ส่งให้แล้วครับ
 • ขอบคุณมากที่สนใจ
 • อยากทราบว่าอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหน
 • จังหวัดอะไรครับผม
ศิริรัตน์
IP: xxx.7.164.134
เขียนเมื่อ Mon May 28 2007 08:01:35 GMT+0700 (ICT)

ได้รับแล้ว ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ดิฉันสอนอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

สุลาวัลย์
IP: xxx.26.139.25
เขียนเมื่อ Mon May 28 2007 20:23:41 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

         ดิฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช่วงชั้นที่3  ได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักการทำโครงงานภาษาอังกฤษ  แต่สอนโดยการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วมารวบรวมเอง  จึงอยากจะได้รายละเอียดขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการสอนโครงงานภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างโครงงานระดับ ม.3 เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางการสอนให้กับนักเรียน จักเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง

         ขอบพระคุณค่ะ

sontaya
IP: xxx.113.17.167
เขียนเมื่อ Wed May 30 2007 17:21:30 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะ ตอนนี้ดิฉันกำลังทำ IS อยู่ ขอตัวอย่างแผนการสอนด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

ประเสริฐ ศรีแสนปาง
เขียนเมื่อ Wed May 30 2007 18:24:34 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณอาจารย์ขจิตมาก
ผมขอตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษด้วยนะครับ
พร้อมคำแนะนำ จะเอาไปเผยแพร่ให้คุณครูที่โรงเรียน
ระดับม.ต้น-ม.ปลายครับ ขอบคุณมากครับ
Citrus
เขียนเมื่อ Sat Jun 02 2007 23:19:05 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ อ.ขจิต

ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนาน โอ้โหอลังการตั้งแต่วิวฝนตก เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ แถมเพลงก็เพราะอย่างมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่ช่วยทำ link มาให้ ยังไม่เคยเห็นบันทึกใครมีคนเข้ามาอ่านเยอะอย่างนี้เลยค่ะ เนื้อหาสาระน่าสนใจ เด็กๆ คงสนุกกับเรียนรู้แบบนี้นะคะ เพราะเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็เริ่มตื่นตัวกันมากตั้งแต่ระดับประถม เด็กรุ่นใหม่โชคดีที่มีวิธีการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ช่วยพัฒนาพวกเขาได้เร็ว 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sat Jun 02 2007 23:35:14 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับคุณ citrus
 • บันทึกนี้คุณครูเข้ามาอ่านบ่อยๆๆครับ
 • ขอบคุณสำหรับคำชมครับผม
Yada
IP: xxx.26.165.224
เขียนเมื่อ Sat Jun 09 2007 15:17:25 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ขจิต

ดีใจที่พบเว็บไซต์ของอาจารย์ที่ให้ความรู้ในการทำโครงงานภาษาอังกฤษ...มีข้อข้องใจและอยากขอความช่วยเหลือค่ะ..ญาดาสนใจที่จะทำโครงงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ global warming แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรและทำออกมาในรูปแบบนิทรรศการจะเหมาะไหม เพราะดูแล้วมันกว้างจังค่ะ สำหรับนักเรียน ม.1 ขอคำแนะนำด่วนด้วยนะคะ จะได้มีงานส่งอาจารย์ค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ญาดา

 

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Tue Jun 12 2007 09:55:15 GMT+0700 (ICT)
 • ขอบคุณมากครับคุณYada
 • โครงงานภาษาควรเริ่มจากปัญหาที่นักเรียนทำ
 • นักเรียนอยากเรียน
 • ลองหาหัวข้อที่นักเรียนสนใจทำเกี่ยวกับglobal warming ออกมาให้ได้ก่อนนะครับ
 • ขอบคุณครับผม
little teacher
IP: xxx.157.184.28
เขียนเมื่อ Wed Jun 13 2007 20:30:24 GMT+0700 (ICT)

เรียน  อาจารย์ขจิต  ที่เคารพ

         ดิฉันได้อ่านบทความเกี่ยวกับการสอแบบโครงงานแล้วคิดว่าโครงงานเป็นการสอนที่มีประโยชน์และให้ความรู้แก่นักเรียนได้มากทีเดียวค่ะ  ดิฉันสอนในช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 - ม.3)  อยากจะใช้การสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษค่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน

         ดังนั้น ดิฉันอยากขอความกรุณาอาจารย์ส่งตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อที่จะนำไปศึกษาและพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนเป็นการต่อไป

        หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ด้วยดีค่ะ  ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้

กรุณาส่งมาที่ e - mail

[email protected]

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Thu Jun 14 2007 00:11:19 GMT+0700 (ICT)
ส่งให้แล้ว ได้รับแล้วตอบ mail ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
U mi
IP: xxx.86.222.39
เขียนเมื่อ Fri Jun 15 2007 21:10:17 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ขจิต

หนูอยากทราบว่าจะหาตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จากที่ไหนบ้างคะ พยายามหาใน Web ต่างๆ ที่อยู่ใน google แล้ว แต่ยังไม่พบเลยค่ะ หนูอ่านบทความของอาจารย์แล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเวลาลงมือทำจริงๆ ขอความกรุณา อาจารย์ช่วยบอกเว็บที่หาได้โดยตรง หรือกรุณาส่งตัวอย่างแบบง่ายๆที่ทำเสร็จเป็นหน้าๆแล้ว ให้หนูด้วยได้ไหมคะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Fri Jun 15 2007 23:11:34 GMT+0700 (ICT)
 • โถหนูน้อย
 • หนูไม่ได้ให้ mail ไว้จะให้ส่งไปที่ไหนเจ้าคะ
 • อยากทราบว่าทำโครงงานอะไร
 • การทำโครงงานเกิดจากปัญหาของหนูเอง
 • แต่ต้องมีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ครับผม
แบงค์
IP: xxx.113.55.197
เขียนเมื่อ Sat Jun 16 2007 07:24:08 GMT+0700 (ICT)
อยากด้ายตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษซัก1โครงงานน่ะคับ แบบที่เหมาะกับ ม.ปลายนะคับ ขอบคุณคับ
แบงค์
IP: xxx.113.55.197
เขียนเมื่อ Sat Jun 16 2007 07:26:39 GMT+0700 (ICT)

ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันของคนไทยอ่ะคับ

pongton
IP: xxx.113.56.74
เขียนเมื่อ Mon Jun 18 2007 10:04:53 GMT+0700 (ICT)

เรียน อ.ขจิต ที่เคารพ

ผมอยากได้ตัวอย่างโครงงานในรูปแบบของภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ สักวิชาละสองตัวอย่าง (ไม่ต้องการรูปเล่มเอกสาร) เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าปกติ ที่ไม่ใช่สองภาษาครับ

ขอบคุณครับ

pongton

[email protected]

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า