พัฒนาทักษะวิทย์และการคิดด้วยโครงงาน ตอนที่ 5

 ทำผลงาน:นวัตกรรมชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

พัฒนาทักษะวิทย์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์...............

 โครงงานนั้นสำคัญไฉน? ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนโดยการทำโครงงาน เป็นวิธีการหนึ่ง โดยแบ่งโครงงานออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่นักเรียนมีกรอบการทำงานภายใต้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละเรื่อง
 • 2. โครงงานตามความสนใจ ครูควรมีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมโครงงานก่อน
 • โครงงาน คืออะไร?
         
  โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ
  เราใช้ทักษะกระบวนการอะไรบ้าง?
 • 1.  เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
 • 2.  นักเรียนเดาคำตอบของปัญหา ใช้ทักษะการตั้งสมมุติฐาน
 • 3.  นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลอง เพื่อพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่ ใช้ทักษะการทดลอง
 • 4.   ทักษะการสังเกต การวัด การคำนวณ การจำแนกประเภท การสื่อความหมายข้อมูล การลงความคิดเห็นจากข้อมูล การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา และทักษะการพยากรณ์
 • 5.  การกำหนดนิยามศัพย์เฉพาะ/ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
 • 6.  การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการทดลอง/ทักษะการกำหนดตัวแปร
 • 7.  ที่สำคัญที่สุด...คือ "ทักษะกระบวนการคิดระกับสูง"

             -คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์:เพื่อเลือกหัวเรื่องที่จะทำโครงงาน และการ

               ออกแบบการทดลอง

             -คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา: เพื่อพิสูจน์สมมุติฐาน

             -คิดสร้างสรรค์: เพื่อจัดทำแผงโครงงาน และการนำเสนอด้วยวาจา

        ขั้นตอนสำคัญของการทำโครงงานคืออะไร?

ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา

        ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่สำคัญที่สุดและยากที่สุด ตามหลักการแล้วนักเรียนจะเป็นผู้คิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเอง  แต่ครูอาจมีส่วนช่วยคิดได้

ขั้นที่ 2 การวางแผนในการทำโครงงาน

        เป็นการวางแผนในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์  การออกแบบการทดลอง การควบคุมตัวแปร  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  แล้วนำเสนอครูที่ปรึกษา (เค้าโครงของโครงงาน)

ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงาน

        ลงมือปฏิบัติการทดลองตามที่ออกแบบไว้ บันทึกผลตามตารางการออกแบบการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลกาศึกษาค้นคว้า

ขั้นที่ 4 การเขียนรายงาน

        ถ้าเป็นนักเรียนประถมศึกษา ควรเขียนด้วยลายมือ ระบายสีให้สวยงาม เพื่ออธิบายให้ผู้อื่นทราบรายละเอียดของโครงงาน  จะเขียนเป็น 4/5 บทก็ได้ อาจมีหัวข้อ.....ปัญหา/ที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา วัสดุ/อุปกรณ์ สรุปผลการศึกษา ประโยชน์ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทำโครงงาน และเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม

ขั้นที่ 5 การนำเสนอผลงาน

        เป็นการเสนอผลงานให้ผู้อื่นรับรู้ อาจจัดนิทรรศการ  และสาธืตประกอบรายงานปากเปล่า  ซึ่งอาจจัดในชั้นเรียน  ในงานประจำปีของโรงเรียน หรือการส่งไปประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศต่อไป

        เป็นอย่างไรบ้างคะ..........การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิดระดับสูง.........ด้วยการฝึกให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้มีโอกาสจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์.......ไม่ใช่เรื่องยาก  แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่ายิ่ง........

        หลังจากนี้......ครูวิทยาศาสตร์ก็จัดทำชุดฝึกกิจกรรม เริ่มจากขั้นตอนที่ 1-5 (5เล่ม) สุดท้ายนักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  คุณครูก็เขียนรายงานผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม.......และในภาคผนวกของรายงาน เราก็เลือกรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ทำได้ดีที่สุดแนบ.....เท่านี้ท่านก็สามารถทำเป็นผลงานทางวิชาการได้เลย.........ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม  เชิญเลยนะคะ

พบกันใหม่ .......เรื่องการฝึกทักษะกระบวนการคิดระดับสูงในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ป.3 และ ป.6

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 162527
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

J&P
เขียนเมื่อ Thu Feb 21 2008 12:08:49 GMT+0700 (ICT)

ขออนุญาต นำเข้า BlogGang ด้วยนะครับ
www.nitesonline.net
www.chiangmaiarea1.net

P

มุกดาภรณ์ พนาสรรค์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Jul 01 2008 06:40:57 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

จิราพร
IP: xxx.19.66.187
เขียนเมื่อ Mon Jul 27 2009 21:53:49 GMT+0700 (ICT)

เรียนคุณครูนราวัลย์คะ คือดิฉันไม่ได้จบเอกวิทย์โดยตรงแต่ต้องมาสอนวิทย์ค่ะ แต่ก็มีความตั้งใจที่จะให้เด็กได้ความรู้มากที่สุดค่ะ จึงอยากได้คำแนะนำค่ะ สอนวิทย์ ป.4-ป.6 ค่ะ อยากได้ตัวอย่างชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ชฎาวรรณ บุญเหมาะ
IP: xxx.175.176.208
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 14:57:55 GMT+0700 (ICT)

เรียน คุณครูนราวัลย์

ดิฉันอยากได้ตัวอย่างโครงงานวิทย์ ระดับประถมศึกษาและชุดฝึกกิจกรรมการทำโครงงานวิทย์

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

IP: xxx.47.94.133
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 09:37:09 GMT+0700 (ICT)

ดีจริงงงงง

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า