โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

 ห้องสมุดมีล้อ 

           โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 

 

.   ชื่อโครงการ   ห้องสมุดเคลื่อนที่

.   หลักการและเหตุผล        ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง           มีภารกิจในการให้บริการด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพานทอง โดยมีสื่อบริการที่หลากหลาย  เช่น  หนังสือ   วิดีโอ  เทป  อินเตอร์เน็ต    พร้อมทั้งให้คำแนะนำข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนในพื้นที่   ขณะเดียวกันการบริการประชาชน     นอกสถานที่ก็ได้จัดร่วมกับอำเภอพานทอง  โดยการนำสื่อไปบริการและจัดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่มารับบริการกับหน่วยห้องสมุดเคลื่อนที่   ในทุก   เดือน   ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย และการให้บริการสารสนเทศไปสู่ประชาชนในพื้นที่ อย่างทั่วถึง  อีกทั้งยังเป็นการให้บริการในเชิงรุก  จึงจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขึ้น   โครงการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน มาตรฐานด้านปัจจัย   ข้อ   ตังบ่งชี้ที่  ๘.๑   หลักสูตร  กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรืองชุมชน   ๘.๒  สื่อและแหล่งเรียนรู้หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  และตัวบ่งชี้ที่  ๘.๓  มีการจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน / ผู้รับบริการ

.    วัตถุประสงค์

.   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้จากวิชาชีพระยะสั้นการศึกษา ตามอัธยาศัยและให้บริการสื่อที่นำไปบริการ

.  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับสารสนเทศอย่างแพร่หลาย

๓.   เพื่อให้ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทองเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย         

 ๔.   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้า แสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์               

๕.   เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการห้องสมุดแก่ชุมชนของห้องสมุดประชาชน  อำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง         

๖.   เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น

.    เป้าหมาย

ด้านปริมาณ                                                                                                                                   จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน  ๓๐  คน  ต่อครั้งที่ดำเนินงาน

 ด้านคุณภาพ            

๑.  ประชาชนมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ               

๒.  ประชาชนได้รับความรู้  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

.   งบประมาณ              

๖.   วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
-  จัดนิทรรศการ       ถาวรของ      ห้องสมุด-   จัดสอนวิชาชีพ     ระยะสั้น-   ระบายสีตุ๊กตาปูน      ปลาสเตอร์-   ระบายสีภาพวาด  -  เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น-  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเรียนรู้จากวิชาชีพระยะสั้นการศึกษาตามอัธยาศัยและให้บริการสื่อที่นำไปบริการ-  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการห้องสมุดแก่ชุมชนของห้องสมุดประชาชน                    อำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพานทอง  ที่เข้าร่วมกิจกรรม เขตอำเภอพานทอง  ที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑ -

.    ผู้รับผิดชอบโครงการ         บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอพานทอง                 -      นางสาวมลฤดี              งามวงษ์วาน                         บรรณารักษ์

.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-          อำเภอพานทอง -          องค์การบริหารส่วนตำบล  (ที่ไปจัดกิจกรรม)

-          สวนสาธารณะ

-          วัดในเขตอำเภอพานทอง

๙.   โครงการที่เกี่ยวข้อง               

-       โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต               

-       โครงการประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด               

-       โครงการการจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่าง ๆ

๑๐.   ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑   ตัวชี้วัดผลผลิต  (Outputs)

-      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม        จำนวน    ๓๐  คนต่อครั้งที่ดำเนินการ

๑๐.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcomes)-      จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และฝึกอาชีพที่ห้องสมุดออก  ให้บริการ 

๑๑.   การติดตามและประเมินผล-    ติดตามและประเมินผลจากจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมและแบบสอบถาม

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ            

-     ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และได้รับความรู้จากวิชาชีพระยะสั้น

-     เป็นการกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา จากแหล่งที่เจริญกว่าไปสู่แหล่งที่ด้อยโอกาส ได้อย่างมี        ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้

-     เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนของชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน-     ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุดแก่ชุมชนของอำเภอพานทองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง     

 ลงชื่อ…………………….………..ผู้จัดทำโครงการ   

                                  ( นางสาวมลฤดี  งามวงษ์วาน  ) 

                    ลงชื่อ……………………….…..ผู้เห็นชอบโครงการ                   

                      ( นางสาวจรัสศรี  หัวใจ )                                                     

                                                        ครู   

                       ลงชื่อ……………....…………………..ผู้อนุมัติโครงการ                               

                                       ( นางสาวพวงสุวรรณ์  พันธุ์มะม่วง )

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพานทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 160133
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

กนกกาญจน์
เขียนเมื่อ Tue Jan 22 2008 11:50:54 GMT+0700 (ICT)

ขยันจังเลย...

ปัญญาเลิศศรัทธา
เขียนเมื่อ Tue Apr 29 2008 16:17:32 GMT+0700 (ICT)

ขอให้น้องทำงานด้วยความรักนะ ฮิๆ

เพียงเพื่อกำลังใจ
เขียนเมื่อ Tue Apr 29 2008 16:25:39 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ คุณมลฤดี งามวงษ์วาน

ยินดีที่ได้รู้จัดค่ะ พอเป็นบรรณารักษ์เหมือนกันค่ะ อยู่อำเภอท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ค่ะ ไม่ทราบว่าเคยมาที่ท่าตะเกียบ มั้ยค่ะ คุ้น ๆ หน้า ที่ท่าตะเกียบ ก็จัดค่ะ ออกร่วมกับ กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ร่วมกับอำเภอท่าตะเกียบ บ้างค่ะ

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Tue Apr 29 2008 16:38:50 GMT+0700 (ICT)
อังคณา
IP: xxx.42.97.35
เขียนเมื่อ Mon Nov 16 2009 14:49:50 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ เป็นประโยชน์ได้อย่างมากเลยค่ะ เป็นแนวทางที่ดีค่ะ เป็นบรรณารักษ์เหมือนกันค่ะ ขอบคุณค่ะ

กุ๊กกิ๊ก
IP: xxx.232.224.109
เขียนเมื่อ Wed Mar 30 2011 03:11:53 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ  เป็นประโยชน์มาก  สำหรับผู้ได้รับงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและอื่นๆเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด(ซึ่งไม่ได้เป็นบรรณารักษ์เลยค่ะ) หากมีโครงการดีๆก็เผยแพร่อีกนะคะ

หลิง
IP: xxx.183.59.170
เขียนเมื่อ Tue Jul 26 2011 17:09:43 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้กับเด็กๆ โดยไม่ต้องอยู่กับที่ ...^^.

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า