โครงการห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนสมุทรพิทยาคม Free Progarm Library2002

 กิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวิต 

 

 ชื่อโครงการ     ห้องสมุดมีชีวิต
หลักการและเหตุผล  
 การอ่าน มีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ทางวิชาการและการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของประชากร แต่ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักการอ่าน และไม่รู้จักใช้การอ่านเพื่อพัฒนาจิตใจของตนเอง ดังนั้นห้องสมุดซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงเรียน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการห้องสมุด ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแรงกระตุ้น จูงใจ เสริมความรู้สึกให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ และร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการจัดทำในรูปแบบของโครงการห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งในโครงการจะเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้ห้องสมุดการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูใหม่ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด จึงต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.  ผลลัพธ์ (Outcomes)
1.1 เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  ผลผลิต (Outputs)
2.1 มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้
เป้าหมาย ได้แก่
ด้านปริมาณ
– นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน
ด้านคุณภาพ
– ห้องสมุดมีบรรยากาศของการเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
วิธีดำเนินการ
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน                       และเขียนโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
3.1 จัดทำมุมสนุก 1 ตุลาคม 2550

2 ตุลาคม 2550
1 พ.ย. 50 – 30 ก.ย. 51
 –

12,000   คณะกรรมการ         พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด


กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
3.2   จัดทำกระเป๋าใส่แนะนำหนังสือใหม่
3.3   จัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร
3.4   จัดซื้อหนังสือ 6,000 เล่ม
3.5   จัดซื้อ CD e-learning
3.6 จัดลงทะเบียนหนังสือเป็นอิเลคทรอนิคส์
3.7 จัดทำบัตรอิเลคทรอนิคส์
3.8 บริการกลุ่มสาระฯ ให้นำนักเรียนเข้าศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด
3.9 จัดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่
3.10 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดใน                 วันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
3.11 กิจกรรมแผ่นพับให้ความรู้สู่ชุมชน
3.12 กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด จัดทำหนังสือ กฤตภาค
3.13 ห้องสมุดกับสื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
3.14 กิจกรรมซ่อม และปรับปรุงหนังสือชำรุด
3.15 จัดการแข่งขันตอบปัญหา เกม เปิดสารานุกรม
4. ประเมินผลการดำเนินงาน  5,000
40,000
50,000
10,000
 3,000
30,000

10,000

– คณะกรรมการ         พัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 


หลักสูตร (ถ้ามี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2551
งบประมาณ
เงินงบประมาณ  120,000  บาท
เงินนอกงบประมาณ    30,000 บาท (เก็บจากนักเรียน)
รวม    150,000 บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จะได้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุด


ระดับความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ ผล
ผลผลิต (Outputs)
      มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. โดยการสอบถาม
2. โดยการสังเกต 
ดี หมายถึง 90% ขึ้นไป
พอใช้ หมายถึง 60-89%
ปรับปรุง หมายถึง 1 - 59% 
1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต 
อยู่ในระดับดี
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า
2. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

1. โดยการสอบถาม
2. โดยการสังเกต 

ดี หมายถึง 90% ขึ้นไป
พอใช้ หมายถึง 60-89%
ปรับปรุง หมายถึง 1 - 59% 

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต 

อยู่ในระดับพอใช้

1. ผู้เสนอโครงการ............................................     ผู้พิจารณาโครงการ..............................................                 
                                 (นายสุรินทร์  เชี่ยวพานิชย์)                                         (นายชลินทร์  ศิลปสมศักดิ์)
                                      หัวหน้างานห้องสมุด                                            รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ

ผู้อนุมัติโครงการ...................................................
                              (นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง)
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรพิทยาคม

 Free Progarm Library2002 ส่ง เมล มาคุยกันที่ surin_su@hotmail.com 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 158468
 เขียน:  
 ความเห็น: 13  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

จิรวรรณ ขวาภักดี ม.4/1 เลขที่15
IP: xxx.120.123.188
เขียนเมื่อ Sat May 31 2008 19:38:50 GMT+0700 (ICT)

ครูลบไปรึยังค่ะ หนูหาไม่เจอ

หน้าไหนก็ไม่รู้

จากน.ส.จิรวรรณ ขวาภักดี เลขที่15 ม.4/1

วิไลลักษณื หล้าสงค์ ม.4/3 ส.พ.
IP: xxx.120.236.128
เขียนเมื่อ Sun Jun 01 2008 19:11:01 GMT+0700 (ICT)

หาไม่เจอคะ

น.ส.วิไลลักษณ์ หล้าสงค์ ม.4/3 ส.พ.23/3
IP: xxx.120.236.128
เขียนเมื่อ Sun Jun 01 2008 19:12:53 GMT+0700 (ICT)

พยายามหาแล้วแต่ไม่เจอจิงจิง จาก น.ส. วิไลลักษณ์ หล้าสงค์ ม.4/3 ส.พ.

ด.ช.จักรกฤษณ์ น้อยสวัสดิ์ ม.4/1
IP: xxx.24.206.218
เขียนเมื่อ Mon Jun 02 2008 14:39:59 GMT+0700 (ICT)

ครุครับผมหารายชื่อกลุ่มไม่เจอครับ

ปิยะพร อ้อนอุบล
IP: xxx.24.212.66
เขียนเมื่อ Wed Jun 04 2008 17:18:01 GMT+0700 (ICT)

ดีคะเข้าใจมากขึ้นคะ ขอบคุณนะคะหาเจอแล้วคะ ครูจะลงข้อสอบวันไหนคะ ขอบคุณครูมากนะคะ คุณครูสุรินทร์

น.ส.สริยา จำปาโพธิ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jun 19 2008 21:39:42 GMT+0700 (ICT)

ครูหนูหาไม่เจออันไหนคะ

มันเข้าไม่ได้อะคะ

น.ส.จัทนี ใจหอมชื่น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jun 26 2008 17:10:20 GMT+0700 (ICT)

ครูคะ หนูหาไม่เจอ

น.ส.จันทนี ใจหอมชื่น
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jun 26 2008 17:45:35 GMT+0700 (ICT)

ครูคะ งง หาไม่เจอ (แต่ตอนแรกเคยเข้ามาแล้วหาเจอ แต่ตอนนี้พอเข้าหาไม่เจอแล้ว)

กุ้งแห้ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Fri Jun 27 2008 17:24:42 GMT+0700 (ICT)

โรงเรียนสมุทรพิทยาคมดีจัง อยากไปอยู่จัง

นพดล
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Jul 12 2008 15:15:54 GMT+0700 (ICT)

รักการอ่าน กับห้องมุดมีชีวิต

IP: xxx.113.113.99
เขียนเมื่อ Tue Oct 06 2009 16:56:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับความรู้และตัวอย่างการเขียนโครงการขอ C เพื่อนำไป D นะคะขอบคุณค่ะ

ธันยพร
IP: xxx.53.116.111
เขียนเมื่อ Fri Nov 26 2010 13:49:15 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

ห้องสมุดโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานุกูล
IP: xxx.26.147.20
เขียนเมื่อ Wed Jun 15 2011 11:05:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า