เผยแพร่บทคัดย่อรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 การนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

สุลีพร   บรรลือเขตร์. (2549) รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนใน

                   อำเภออุทัย  โดยรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision : RBS)

บทคัดย่อ 

   การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อรายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยโดยรูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision : RBS)  2)  เพื่อเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี ของโรงเรียนในอำเภออุทัย ปีการศึกษา 2547  กับ  ปีการศึกษา 2548 รายด้าน 3)  เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายด้าน 4 )  เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายโรงเรียน  ประชากรคือโรงเรียนในอำเภออุทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จำนวน  30 โรงเรียน  รูปแบบในการนิเทศใช้รูปแบบการนิเทศแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Supervision: RBS) ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการนิเทศดังนี้   ขั้นที่ 1 สร้างระบบฐานข้อมูล (Database ) รายโรงเรียนขั้นที่ 2 กำหนดประเด็น (Define) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ขั้นที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพ (Check) การจัดการศึกษารายโรงเรียน ขั้นที่ 4 พัฒนาคุณภาพ (Development) การจัดการศึกษารายโรงเรียน  ขั้นที่ 5 ประเมินผล (Evaluation  ) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารายโรงเรียนและ ขั้นที่ 6 รายงานผล (Report) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการนิเทศเชิงประเมิน  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพรายโรงเรียน  ซึ่งมีประเด็นในการนิเทศ 11 ด้านแบ่งเป็น   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8  ด้าน ได้แก่    ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ด้านนิเทศภายในโรงเรียน   ด้านแผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน    ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการวิจัยในชั้นเรียน  ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  ด้านหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยและด้านปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครูปฐมวัย   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและแสดงผลด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความถี่  และค่าร้อยละ ปรากฏผลการนิเทศสรุปได้ดังนี้

   1. ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัย ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน  พบว่า   ภาพรวมโรงเรียนปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดีทุกด้าน 

   2. ผลการเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี      ของโรงเรียนในอำเภออุทัย ปีการศึกษา 2547  กับ  ปีการศึกษา 2548 รายด้าน  ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน พบว่า  มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีเพิ่มขึ้นทุกด้าน

                   3. ผลการสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายด้าน ตามประเด็นการนิเทศ 11 ด้าน พบว่า  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนมีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนรักษาสภาพ ระดับคุณภาพดีเหมือนเดิม มากที่สุด  ได้แก่ ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ /แผนการสอน ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมากที่สุดได้แก่ ด้านการวิจัยในชั้นเรียน   ระดับการศึกษาปฐมวัย  ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนมีการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนรักษาสภาพ ระดับคุณภาพดีเหมือนเดิม มากที่สุด  ได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ด้านที่มีร้อยละจำนวนโรงเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่องมากที่สุด  ได้แก่ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ครูปฐมวัยและ ด้านแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย   

                   4. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอำเภออุทัยรายโรงเรียน  พบว่า  ในแต่ละด้าน โรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพดี มีโรงเรียนเพียงส่วนน้อยที่มีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ ต้องพัฒนาต่อเนื่อง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 157903
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

นาย ยืนยง ราชวงษ์
เขียนเมื่อ Mon Jan 07 2008 13:45:20 GMT+0700 (ICT)

ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นที่สร้างนวัตกรรมการนิเทศให้เกิดขึ้นกับองค์กร

IP: xxx.143.151.130
เขียนเมื่อ Tue Jan 08 2008 08:47:06 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะที่ช่วยเพิ่มกำลังใจให้

เตือนใจ
IP: xxx.26.2.100
เขียนเมื่อ Tue Jan 15 2008 01:23:16 GMT+0700 (ICT)
รูปแบบการนิเทศน่าสนใจขออนุญาตนำไปประยุกต์ใช้
Jirathorn
เขียนเมื่อ Sun Jan 20 2008 07:30:43 GMT+0700 (ICT)
  • ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า