อนาคตของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง..ในประเทศไทย

 Advanced Practice Nurse (APN) 

จากการที่..ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมยินดีกับน้อง APN รุ่นที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2550

         APN รุ่น 5 จำนวน 121 คน

 

           ศ. สมจิตร หนุเจริญกุล

ท่านอาจารย์ ศ. สมจิต หนุเจริญกุล ประธานอำนวยการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง ของสภาการพยาบาล

ได้กล่าวถึง..

อนาคตของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง..ในประเทศไทยว่า

- ต้องตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน

- ตำแหน่งต้องสอดคล้องกับระบบขององค์กร/มาตรฐานระบบบริการสาธารณสุข

- ตอบสนองต่อแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

- มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างชัดเจน

- ขยายขอบเขตการปฏิบัติ

- การขยายขอบเขตของสุขภาพแบบองค์รวม

-ใช้ Knowledge and technology

- Evidence Based Practice

-KM

 

APN:  การเพิ่มคุณค่าของการบริการการพยาบาล เนื่องจาก :-

- มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกเป็นพื้นฐาน

- ให้บริการแบบองค์รวม

- สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย  ผู้ใช้บริการ

- ชำนาญในการใช้เหตุผล การตัดสินใจและทักษะทางคลินิกสูง

- ใช้ผลงานวิจัยเป็นแนวปฏิบัติ

- จัดการบริการสุขภาพหลากหลาย มุ่งผลลัพธ์ของการบริการ

- สร้าง Best Practice สร้างนวตกรรมและระบบ

- สร้างความรู้จากการปฏิบัติ ถอดบทเรียน

สาขาวุฒิบัตรที่สภาการพยาบาลออกให้

1. การพยาบาลมารดา-ทารก

2. การพยาบาลชุมชน

3. การผดุงครรภ์ (จะให้สอบในปีหน้า)

4. การพยาบาลเด็ก

5. สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

6. การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

- Oncology Nursing

- Critical Care nursing

- Chronic illness 

   Cardio-vascular nursing

   Orthopedic and rehabilitation nursing

   Renal and Replacement therapy

   Metabolic syndrome

   Respiratory

   ect

- Trauma and emergency nursing

7. การพยาบาลผู้สูงอายุ

8. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

9. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ (ต้องดูแลผู้ป่วยโดยตรงด้วย)

10. วิสัญญีพยาบาล (สภาฯจะจัดให้มีการสอบต่อไป)

11. การบริหารการพยาบาล (ไม่ใช่ APN) แต่จะได้วุฒิบัตร ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาการบริหารพยาบาล

จะเห็นว่ามีการเพิ่มสาขามากขึ้น... โดยเฉพาะวิสัญญีพยาบาล ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะ

คุณภาพของการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ คือ..กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

การสร้างเสริมพลังวิชาชีพ

พยาบาล...

จะมีอำนาจในการชี้นำสังคม เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ต้องพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เป็นปากเสียง เพื่อนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดสุขภาพดี

ต้องพัฒนาและใช้พลังอำนาจ

พลังอำนาจส่วนหนึ่ง...มาจากความเชี่ยวชาญ  โดยมีความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นและส่วนรวม

สภาการพยาบาล...ได้ดำเนินการสอบและมอบวุฒิบัตรพยาบาลผู้ปฏิบัติขั้นสูง(Advanced Practice Nurses [APN])

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 สาขา รวม 5 รุ่น

โดยในปี พ.ศ. 2550 มีผู้สอบได้จำนวน 121 คน

ทำให้ปัจจุบัน มีจำนวน APNs ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 474 คน

ท่านอาจารย์วิจิตร ศรีสุพรรณ บอกว่า..

ประเทศไทยต้องการ APNs ประมาณ 10,000 คน แต่มีคนสอบได้ปีละประมาณ 100 คน ดังนั้น 100 ปี จึงจะครบ

ดังนั้นพี่ๆ...จึงอยากเชิญชวนน้องพยาบาลมาช่วยเพิ่มประชากร APNs

เพื่อเป็นกำลังสำคัญ..ในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลของเรา...ต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 155898
 เขียน:  
 ความเห็น: 30  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Dec 25 2007 21:21:12 GMT+0700 (ICT)

ท่านอาจารย์ ศ. สมจิตร หนุเจริญกุล ได้กล่าวว่า

เส้นทางของ APNs ทุกคน 

เส้นทางที่ควรเดิน คือ

เริ่มจากการเป็น

พยาบาลปฏิบัติการ  - ชำนาญการ -  ชำนาญการพิเศษ -  เชี่ยวชาญ  -  ผู้ทรงคุณวุฒิ

เกด เกศนี บุณยวัฒนางกุล
เขียนเมื่อ Fri Dec 28 2007 10:44:06 GMT+0700 (ICT)

พี่แก้วเขียนดี ได้สาระ  สนุก เลยแวะเข้ามาเยี่ยมค่ะ

APN เกศนี สาขาเด็ก(มะเร็งค่ะ)

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Fri Dec 28 2007 17:12:54 GMT+0700 (ICT)

P 

ขอบคุณค่ะที่ชม

พี่ก็เข้าไปอ่านเรื่องเล่าของเกศบ่อยๆค่ะ

ช่วยกันบอกเล่างานที่ทำ

อย่างน้อยน้องพยาบาลจะได้อยากเข้ามาเพิ่มประชากร APNs ให้เร็วขึ้น จะได้ไม่ต้องรอถึง 100 ปีค่ะ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Fri Dec 28 2007 17:30:06 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์สมจิต หนุเจริญกุล ฝากเพิ่มเติมว่า

APNs... ควรเข้าเป็นสมาชิกชมรมย่อยของตนด้วย เช่น ชมรมผู้ป่วยมะเร็ง ชมรมพยาบาลโรคหัวใจฯลฯ ด้วย

ให้คนเห็นว่า ถ้ามี APNs..ในองค์กร  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่เรารับผิดชอบได้

การดูแลควร..move จาก Case study เป็น randomize control study

APNs ต้องเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็น ลุกขึ้นพูดด้วยตนเอง  ต้องเข้มแข็ง

เราเป็น APNs  เราเป็นผู้นำแล้ว

สภาฯ มีหน้าที่ Facilitateให้

เก็บตก..ให้เพิ่มเติมนะคะ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Fri Dec 28 2007 17:47:40 GMT+0700 (ICT)

ข้อตกลงเบื้องต้นของ APNs

APNs สามารถให้บริการที่ได้คุณภาพและประหยัดค่าใช้ในผู้ป่วยบางกลุ่ม

ความหมายและมาตรฐานของ APNs ที่เป็นแกนกลางมีความสำคัญ

มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม

Outcome ดี

ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ

ผู้บริหารใช้ APNs ให้ได้เต็มศักยภาพ

 

 

น้องเอ๋
IP: xxx.113.17.168
เขียนเมื่อ Sat Dec 29 2007 13:19:13 GMT+0700 (ICT)

พี่ขา APNs  ดีอย่างไร

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Sat Dec 29 2007 14:22:57 GMT+0700 (ICT)

 สวัสดีค่ะน้องเอ๋

น้องถามว่า APNs ดีอย่างไร

ทำให้พี่ได้คิดเพื่อที่จะอธิบาย ขอบคุณค่ะที่ทำให้พี่ฉุกคิดตามคำถามของน้อง..

พี่ขอบอกว่า...

การมี APNs จะทำให้ระบบการดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

สามารถลด Cost ลงได้ ทำให้ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลสั้นลง จากการที่ APNs วางแผนการดูแลอย่างเป็นระบบ

เนื่องจาก การจะเป็น APNs ได้ต้องมีสมรรถนะเพียงพอ ผ่านการสอบจากสภาฯ และได้รับวุฒิบัตรมาแล้ว

ถ้าสนใจลองอ่าน ดูนะคะ

ถ้ามี APNs..ในองค์กร  จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกลุ่มโรคที่เรารับผิดชอบได้

recovery
เขียนเมื่อ Sat Jan 12 2008 07:10:37 GMT+0700 (ICT)

น่าสนใจคับ  เอาไว้เรียนจบแล้วจะลองสอบดูนะครับ

แต่เกรงว่ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพยาบาล และนโยบายสุขภาพ จะไม่พอให้สอบ เพราะที่ออสไม่ได้มีวิชาพวกนี้สอนไว้เลย  (อย่างที่เคยอภิปรายกับคราวที่แล้ว ว่าคนที่เรียนพยาบาลจากออสเตรเลียและอังกฤษ อาจจะด้อยในเรืองรายวิชาที่เกียวข้องกับ APN)

อย่างนี้ผมควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับ 

 

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Sat Jan 12 2008 08:54:26 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะคุณ Recovery

คนที่ยังไม่เรียนวิชา APN จะต้องเรียนเพิ่ม 15 หน่วยค่ะ

ที่ รพ ศรีนครินทร์กำลังวางแผนจัด Course มาเรียนเพิ่มเติมค่ะ

จัดเมื่อไหร่จะแจ้งข่าวนะคะ

ภาวนา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Aug 17 2008 19:43:04 GMT+0700 (ICT)

จบโท ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย เมื่อไหร่จะมีAPN สาขานี้

IP: xxx.67.47.41
เขียนเมื่อ Thu Nov 13 2008 16:08:35 GMT+0700 (ICT)

จบโท ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย สอบ APN ในสาขาเวชปฏิบัติชุมชนครับ

IP: xxx.67.47.41
เขียนเมื่อ Thu Nov 13 2008 16:12:07 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้ทำวิทยานิพนธ์อยู่ เรียน จบแล้ว อยากเป็น apn มั่ง แต่pop ที่ทำอยู่ยังไม่ชัดเจน

ชื่นชมคุณแก้วจัง นับถือ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Thu Nov 13 2008 17:42:58 GMT+0700 (ICT)

คุณไม่แสดงตน

ทุกคนเก่งได้ค่ะ ลองหา Pop ที่โดนใจเราสิคะ เราจะมีความสุขที่จะทำ แล้วเราจะทำได้ดีค่ะ

เวหา เกษมสุข
IP: xxx.28.180.202
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 21:37:50 GMT+0700 (ICT)

พี่ครับ

ผมอยากทราบว่าตอนนี้ APN สาขาเวชฯชุมชนมีกี่คนแล้ว

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 06:05:25 GMT+0700 (ICT)

คุณเวหา เกษมสุข

พี่ไม่ทราบว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่มีข้อมูลปี 2551

คนที่ได้รับรับวุฒิบัตรแสดงความรู้  ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ในสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2551  ได้แก่

1. สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก 5 คน

2. สาขาการผดุงครรภ์  -

3. สาขาการพยาบาลเด็ก 12 คน

4. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ 90 คน

5. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 7 คน

6. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 32 คน

7. สาขาการพยาบาลชุมชน 20 คน

8. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 43 คน

9. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการติดเชื้อ 17 คน

10.สาขการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 9 คน

 

รุ่น 6  รวม 235 คน รับวุฒิบัตร วันที่ 13 ธันวาคม 2551

 

รุ่น 1-5                       จำนวน         474 คน

 

รวมAPN รุ่น 1-6        จำนวน        709 คน

adayday
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 06:09:58 GMT+0700 (ICT)
adayday
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 06:11:19 GMT+0700 (ICT)

มาส่งข้าวเช้าครับพี่แก้ว ^^

พักอ่ำก่อนนะครับ ค่อยไปทำงาน อิอิ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 06:14:19 GMT+0700 (ICT)

P น่าอร่อยจัง

แดง
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 06:18:16 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะพี่แก้ว

เอาดอกไม้มาฝากพยาบาลคนเก่ง APN ทุกท่าน

 

 

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Tue Jun 09 2009 20:40:23 GMT+0700 (ICT)

น้องแดง

ขอบคุณดอกไม้สวยที่ส่งมาบ่อยๆนะคะ สดชื่นจัง

green singthong
เขียนเมื่อ Sun Jul 05 2009 15:20:51 GMT+0700 (ICT)

ดีใจคะ ที่ได้เข้ามาศึกษา APn ชื่นชมทุกคนเลยคะ

จริงใจ
IP: xxx.24.162.154
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 20:14:36 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ขอชื่นชมในความสามารถและความมีน้ำใจตอบทุกข้อคำถามของพี่อุบล หนูก็มีเรื่องขอความคิดเห็นจากพี่อุบลอีกคนค่ะ คือ ถ้าทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะเป็น APN เพราะเริ่มตั้งแต่ สมรรถนะด้านความชำนาญทางคลินิก หรือมีกลุ่มผู้ป่วยของตนเองก็ยากแล้ว ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่อุบลด้วยค่ะ

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 20:24:38 GMT+0700 (ICT)

คุณจริงใจ

อาจารย์พยาบาล ก็ควรจะมีกลุ่มผู้ป่วยที่ตนสนใจและเชี่ยวชาญ ดังนั้นจะต้องเข้าไปดูแลผู้ป่วยร่วมกันกับนักศึกษา เหมือนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะไม่เคยทิ้งคลินิก จะต้องออกตรวจคนไข้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

อาจารย์พยาบาลจะต้องมีชั่วโมงดูแลคนไข้เช่นกัน

ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องเป็น APN ด้วย จึงจะสอนได้ค่ะ

ธนพร เพ็ชรรุ่ง
IP: xxx.128.29.108
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 08:42:28 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความชื่นชมพี่แก้วค่ะว่าเก่งจริงๆ

ธิดา
IP: xxx.67.12.254
เขียนเมื่อ Tue Sep 15 2009 09:56:27 GMT+0700 (ICT)

จบโทสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์จะสอบเป็น APN ได้อย่างไรบ้างคะ

นรพ.
IP: xxx.64.31.3
เขียนเมื่อ Fri Jun 11 2010 19:59:15 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะพี่แก้วและพี่ๆพยาบาลAPN ท่าน

ตอนนี้นู๋เป็นนักศึกษาพยาบาลปีสี่แล้วคะ

และนู๋เรียนได้เรียนวิชาสัมมนาและจะต้องได้จัดการสัมมนาเรื่องนี้ในชั้นเรียน

นู๋จึงอยากทราบข้อมูลของ APN ให้มากกว่านี้

พี่แก้วพอจะมีอะไรแนะนำนู๋บ้างไหมคะ

(ในอนาคตนู๋ก็อยากเป็น APN จังเลยคะ)

แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ Fri Jun 11 2010 20:11:47 GMT+0700 (ICT)

คุณ นรพ

ลองตามอ่านบทความที่พี่เขียนทั้งหมดในนี้

น่าจะเข้าใจดีขึ้นนะคะ

นรพ.
IP: xxx.64.31.3
เขียนเมื่อ Wed Jun 30 2010 18:13:17 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากคะ

วสันต์
IP: xxx.77.239.134
เขียนเมื่อ Fri Jun 03 2011 02:19:03 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้จักคุณ

วสันต์ สูญพ้นไร้
IP: xxx.77.239.134
เขียนเมื่อ Fri Jun 03 2011 02:29:12 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้จักคุณมากจากคนที่น่าสงสาร วสันต์ หน่อย สูญพ้นไร้ โทร..083 6708266

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า