แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์งานวิจัย

ชื่อเรื่อง Title
1.  สะท้อนเรื่องที่วิจัยหรือไม่
2. กระชับหรือไม่
3. มีการระบุตัวแปรที่สำคัญหรือไม่
4. มีการระบุประชากรที่ศึกษาหรือไม่
5. มีการระบุสถานที่ศึกษาหรือไม่
6. สะท้อนแนวทางวิธีการศึกษาและวิเคราะห์หรือไม่

บทคัดย่อ Abstract
1. มีการกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธี ผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะหรือไม่
2. มีจำนวนคำและความยาวที่เหมาะสมหรือไม่
3. กระชับและชัดเจนหรือไม่
4. สะท้อนเรื่องที่ศึกษาหรือไม่

ปัญหาการวิจัย Research Problem
1. ปัญหาการวิจัยมีเขียนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ มีการกล่าวถึงในส่วนเริ่มต้นของรายงานวิจัยหรือไม่ มีการเขียนแบบข้อคำถาม หรือเป็นประโยคบอกเล่า
2. มีข้อสนับสนุนความเป็นมาความสำคัญหรือความรุ่นแรงของปัญหาหรือไม่
3. มีการกล่าวถึงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และมีการชี้ให้เห็นไม่ว่างานวิจัยนี้ เหมือนหรือต่างจากเรื่องอื่นอย่างไร หรืองานงานวิจัยนี้จะเติมช่องว่างของความรู้ได้อย่างไร
4. มีการระบุตัวแปรหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะศึกษาหรือไม่
5. มีการระบุธรรมชาติของประชากรที่ศึกษาหรือไม่
6. มีการมองปัยหาภายใต้บริบทของกรอบแนวคิดทฤษฏีที่เหมาะสมหรือไม่
7. ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการศึกษาปัญหานี้มีความสำคัญอย่างไรต่อการปฏิบัติการพยาบาล การสร้างองค์ความรู้หรือประเด็นอื่น

วัตถุประสงค์การวิจัย  Purpose,Objective,Aim
1. มีความเหมาะสมกับเรื่องที่วิจัยหรือไม่
2. เขียนชัดเจนหรือไม่ว่าผู้วิจัยมีแผนจะทำอะไร จะเก็บข้อมูลจากใคร ที่ไหน
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง Review of literature
1. เป็นการศึกษาอย่างขว้างขวางลึกซึ้งเกี่ยวข้องและครอบคลุมตัวแปรต่างๆที่วิจัยหรือไม่
2. นำเสนอต่อจากบทนำและปัญหาการวิจัยหรือไม่
3. ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้ที่มีอยู่ ช่องว่างของความรู้ และบทบาทของงานวิจัยเรื่องนี้ในการขยายหรือทดสอบความรู้หรือไม่
4. มีการใช้ข้อมูลทั้งเชิงทฤษฏีและงานวิจัยหรือไม่
5. แหล่งอ้างอิงส่วนใหญ่เป็นปฐมภูมิ หรือ ทุติยภูมิ มีความเป็นปัจจุบันหรือไม่
6. แหล่งอ้างอิงสำคัญหรือข้อมูลสำคัญ มีการกล่าวไว้ถึงครบถ้วนหรือไม่
7. การเขียนเรียงเป็นลำดับต่อเนื่องหรือไม่ น่าอ่าน น่าติดตามหรือไม่
8. การเขียนเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาตนเอง หรือเป็นการคัดลองคำพูดมาจากแหล่งปฐมภูมิโดยตรง
9. สะท้อนอคติของผู้วิจัยหรือไม่
10. มีการเขียนเชิงวิพากษ์ เปรียบเทียบหรือไม่
11. มีการสรุปสถานภาพองค์ความรู้ในหัวข้อนั้น State of the art หรือไม่

คำจำกัดความ Definition
1. มีการให้ความหมายตัวแปรสำคัญๆในเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับความหมายเชิงทฤษฏีหรือไม่
2. มีการให้ความหมายตัวแปรสำคัญครบถ้วนหรือไม่

กรอบแนวคิดทฤษฏี
1. มีการระบุกรอบแนวคิดทฤษฏีอย่างชัดเจนหรือไม่
2. แนวคิด ทฤษฏี สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่ศึกษาหรือไม่
3. ให้ความหมายของตัวแปรสำคัญอย่างชัดเจนหรือไม่
4. สมมุติฐานได้มาจากกรอบแนวคิดทฤษฏีหรือไม่
5. มีการระบุข้อความแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือไม่
6. การใช้เแนวคิด ทฤษฏี มีความสม่ำเสมอตลอดงานวิจัยหรือไม่
7. ทฤษฏีที่ใช้มาจากศษสตร์ทางการพยาบาลหรือสาขาวิชาใด หรือเป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานงานวิจัยและทฤษฏีต่างๆ

เครื่องมือการวิจัย
1. มีการระบุเครื่องมือ แหล่งที่มา วัตถุประสงค์ ลักษณะ จุดแข็ง จุดอ่อน ของเครื่องมือครบถ้วนหรือไม่ มีการให้เหตุผลเรื่องการเลือกเครื่องมือหรือไม่
2. เครื่องมือที่ใช้เหมาะสมกับตัวแปรที่ศึกษา ประชากรหรือไม่
3. มีวิธีการใช้เครื่องมือกับตัวอย่างทุกคนเหมือนกันหรือไม่
4. ได้รายงานความตรงของเครื่องมือหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่
5. ได้รายงานค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือไม่ว่าทำอย่างไร ค่าเท่าไร ยอมรับได้หรือไม่
6. ถ้าผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเอง มีการอธิบายที่มา/แนวคิดของการสร้างเครื่องมือว่าอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร ค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่นเท่าไร ยอมรับได้หรือไม่
7. เครื่องมือแต่ละชนิดมีการควบคุมคุณภาพ วิธีการใช้ที่เหมาะสมหรือไม่
แบบสังเกต ใครสังเกต มีคู่มือไหม มีการฝึกหรือไม่ การสัง้กตมีผลต่อการวิจัยไหม
แบบสัมภาษณ์ ใครสัมภาษณ์ ข้อความที่ใช้ ภาษา ระยะเวลา เหมาะสมหรือไม่
แบบสอบถาม เนื้อหาครอบคลุมหรือไม่ มีความชัดเจนหรือไม่ เป็นคำถามปลายปิด หรือปลายเปิด
เครื่องมือวัด ทำไมจึงใช้เครื่องมือนั้น มีวิธีควบคุมความถูกต้องแม่นตรง และความไวของเครื่องมืออย่างไร

วิธีการรวบรวมข้อมูล Data collection procedure
1. ข้อมูลมีการรวบรวมอย่างไร มีกี่วิธี
2. วิธีรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมกับการวิจัยหรือไม่
3.มีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับตัวอย่างทุกคนหรือไม่
4. ใครรวบรวมข้อมูล ผู้รวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่ ได้รับการฝึกอบรมอย่างไร
5. ข้อมูลรวบรวมในสถานการณ์เช่นไร มีความกดดันไหม มีคนอื่นอยู่ในขณะเก็บข้อมูลไหม ผู้ให้

ข้อมูลมีความเสี่ยงหรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูล Data analysis
1. เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมหรือไม่กับระดับข้อมูลประชากร
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ หรือทดสอบสมมุติฐานครบถ้วนหรือไม่
3. มีการนำเสนอข้อมูลชัดเจนหรือไม่ นำเสนอรูปแบบต่างๆหรือไม่
4. ในการทดสอบสมมุติฐานมีการกำหนดระดับความนัยสำคัญหรือไม่
5. ถ้าใช้กราฟ ตาราง มีการนำเสนอที่เหมาะสม หรือไม่ ให้ข้อมูลเสริม เพื่อลดการบรรยายหรือไม่ มีชื่อตาราง หัวตารางที่ถูกต้องหรือไม่ ซ้ำซ้อนกับเนื้อหา การบรรยายในรายงานหรือไม่

การอภิปรายผลและการสรุปผล Discussion conclusion
1. มีการอภิปรายผลโดยแสดงเหตุผลของผลการวิจัยว่าทำไมจึงเกิดเช่นนั้นหรือไม่
2. มีการนำผลการวิจัยอื่น แนวคิด ทฤษฏีที่อ้างไว้มาใช้ประกอบการอ๓ปรายผลหรือไม่ อย่างไร
3. สะท้อนให้เห็นว่าผลการวิจัยเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. มีกาสรุปผลการวิจัยที่ชัดเจน ตอบคำถามการวิจัย หรือนำเสนอผลการทดสอบสมมุติฐานหรือไม่
5. มีการระบุจุดอ่อน หรือข้อจำกัด  Limitation ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ ว่าอย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยว่าอย่างไร เหมาะสมชัดเจนหรือไม่

ข้อบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ Implication,Recommendation
1. มีการเสนอข้อบ่งชี้ในการนำผลการวิจัยไปใช้คลินิกหรืออื่นๆหรือไม่
2. ให้ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปว่าอย่างไร สอดคล้องกับงานวิจัยหรือไม่
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม Reference,Bibliography
1. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมครอบคลุมเอกสารที่อ้างอิงในส่วนเนื้อหาหรือไม่
2. เขียนตามรูปแบบที่กำหนดของแบบอ้างอิงนั้นๆหรือไม่

อื่นๆ
1. เขียนกระชับ ชัดเจน เป็นระบบหรือไม่ เขียนถูกต้องตามหลักภาษา รูปประโยควรรคตอนหรือไม่
2. เขียนเชิงวิชาการหรือไม่
3. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับหรือไม่
4. ผู้วิจัยเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ในเรื่องที่วิจัยหรือไม่

ตัวอย่างดูได้จากข้างล่างนี้
ตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัย
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 15259
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 17  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ Mon Feb 13 2006 20:22:50 GMT+0700 (ICT)
รู้สึกดีใจมากที่พบผู้ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการวิจัย  อยากจะเชิญเข้าเยี่ยม http://gotoknow.org/method บ้างครับ
*-*
IP: xxx.128.123.40
เขียนเมื่อ Fri Jun 26 2009 20:01:53 GMT+0700 (ICT)

เป็นแนวทางที่ดีมากค่ะ

พ่อ จอมขวัญ
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 19:46:20 GMT+0700 (ICT)
  • ขอบคุณครับ
IP: xxx.7.105.130
เขียนเมื่อ Fri Jul 03 2009 22:41:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมาก ที่ให้ความรู้พอที่จะเป็นแนวทางศึกษาต่อได้ค่ะ

นายปริญญา ระถี
IP: xxx.53.109.189
เขียนเมื่อ Mon Feb 08 2010 21:55:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ ดีจริงๆ เยี่ยมจริงๆ สรรหาสิ่งดีๆ มาให้เป็นวิทยาทายสำหรับคนใฝ่รู้ ขอให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปนะครับ

รัตณี
IP: xxx.175.219.140
เขียนเมื่อ Wed Mar 10 2010 10:16:34 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาคะ

poo
IP: xxx.53.21.180
เขียนเมื่อ Wed Oct 06 2010 19:45:30 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ กำลังหาแนวอยู่

บุณยาพร
IP: xxx.49.204.65
เขียนเมื่อ Thu Dec 16 2010 10:21:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะที่ท่านจุดประกายแนวทาง

O_por
IP: xxx.173.51.98
เขียนเมื่อ Sat Dec 25 2010 01:47:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ที่ช่วยชี้แนะแนวทาง

ยามีหละ ใมหมาด
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ Thu Jul 21 2011 11:23:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ

Chataras
เขียนเมื่อ Sun Apr 22 2012 14:26:48 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ

seedsard
เขียนเมื่อ Wed Oct 10 2012 07:34:08 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัย ไม่ได้ค่ะ!! รบกวนส่งเมลล์ หรือ ลงใหม่ให้ด้วยนะคะ Email : seedsard_cve@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

นันทิยา แก้วมณี
IP: xxx.53.176.139
เขียนเมื่อ Wed Jul 03 2013 21:27:27 GMT+0700 (ICT)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัย ไม่ได้ค่ะ!! รบกวนส่งเมลล์ หรือ ลงใหม่ให้ด้วยนะคะ 

อีเมล Riamtoy@hotmail.com

วัดผล ป. โท
IP: xxx.93.158.229
เขียนเมื่อ Mon Jul 29 2013 15:22:35 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัยด้วยนะคะ โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ รบกวนส่งมาที่เมลล์ totan2519@gmail.com นะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รุ่งรัตน์
IP: xxx.42.69.31
เขียนเมื่อ Fri Sep 13 2013 21:05:53 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัยด้วยนะคะ โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ รบกวนส่งมาที่เมลล์ m_rungrat@windowslive.com คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

Moonoi
IP: xxx.90.21.192
เขียนเมื่อ Sat Jan 04 2014 18:38:10 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างการวิเคราะห์บทความวิจัยด้วยนะคะ โหลดไม่ได้เหมือนกันค่ะ รบกวนส่งมาที่เมลล์ patthra.pim@gmail.com คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

niitya
IP: xxx.55.203.41
เขียนเมื่อ Sat Mar 01 2014 21:48:11 GMT+0700 (ICT)

ไม่สามารถโหลดได้เหมือนกันค่ะ ช่วยส่งมาที่เมลล์ได้ไหมคะ chin_niya@hotmail.com

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า