ครอบครัวอบอุ่น

 ครอบครัวอบอุ่น 
ครอบครัวอบอุ่น          ผมได้ทำการวิจัยเชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรามาจิติ สสส. และ สกว. มีรายละเอียดบทคัดย่อดังนี้  อยากให้ท่านได้รวมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ครอบครัวอบอุ่น2. เพื่อศึกษาการอบรมเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวอบอุ่น  3.  เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากกรณีศึกษา 1 ครอบครัวที่ได้รางวัลชนะเลิศครอบครัวอบอุ่นระดับอำเภอเมืองเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 และได้สนทนากลุ่มทั้งหมด 11 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์และแบบสนทนากลุ่ม  ผลการวิจัยปรากฏว่า                 1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ครอบครัวอบอุ่น ได้แก่  1)  มีรูปแบบครอบครัวที่ดี ได้แก่ มีจุดหมายในการสร้างครอบครัวร่วมกัน  รับฟังซึ่งกันและกัน สร้างครอบครัวร่วมกัน ประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ในการจุนเจือครอบครัวอยู่ดีมีสุข และ เป็นครอบครัวที่อยู่รวมกันที่ประกอบด้วยเครือญาติ เช่น ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ลูก และหลาน   2)   สมาชิกภายในครอบครัวรู้บทบาทหน้าที่ของตน โดยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็น เช่น ไม่ได้สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน พูดจาสุภาพ มีความซื่อสัตย์ต่อกันทั้งกายและจิตใจ  ทั้งการเงิน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ดูแลบุพการี และเชื่อว่าเมื่อเราทำความดีเราย่อมได้รับสิ่งที่ดีดี มีวิธีการประชุมปรึกษาในครอบครัว และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต   3)   มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันได้แก่ พ่อแม่เป็นกันเองกับลูก  มีการทำงานอดิเรกรวมกันกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เช่นไปเที่ยวทะเล  ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ ถางหญ้า  พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง เวลามีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขรวมกัน  4)   ครอบครัวที่พึ่งพาตนเองได้ มีการวางแผนชีวิต สอนให้ลูกทุกคนทำงานตั้งแต่เล็ก โดยสอนวิธีการทำงานให้การศึกษาแก่ลูกทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสอนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นสอนให้มีความขยันมีมานะอดทน ควรตามใจในทางที่ถูกที่ควรจากการได้มาและเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น และ  5 )   ครอบครัวมีเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคม  ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ  เป็นมิตรกับทุกๆคนมีการแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่น2. วิธีการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวอบอุ่น  ได้แก่  1)  พัฒนาทางด้านร่างกามี ดังนี้ ให้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  ดูแลบ้านให้บ้านมั่นคง แข็งแรง และสะอาด สอนและฝึกให้บุตรดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี   2)   พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ  คือ  มีแสดงความรักโดยการสัมผัสและบอกรักตรง  3)   พัฒนาด้านสังคมและบุคลิกภาพ ได้แก่ การเป็นตัวอย่างที่ดี ฝึกมารยาทและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อบุตร เมื่อบุตรทำผิดมีวิธีการตักเตือน ลงโทษ ที่เหมาะสม เมื่อบุตรทำดีมีวิธีการเสริมแรง  มีวิธีการสอนเรื่องเพศในเวลาและวิธีการที่เหมาะสม   สอนการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน ความเกรงใจ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น การมีมารยาท ความเป็นคนมีระเบียบ ความรับผิดชอบ และรอบคอบ  4)  พัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ สอนให้บุตรริเริ่ม ทดลอง ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง กระตุ้นให้บุตรเป็นคนช่างสังเกต ช่างคุย ช่างถาม  สอนให้บุตรมีทักษะทางภาษา  สอนทักษะการทำงานตั้งแต่เด็ก  สอนให้เด็กเรียนรู้จากสื่อ โดยมีปฏิสัมพันธ์ขณะใช้สื่อ3. แนวทางส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น  1)  ถ่ายทอดประสบการณ์ของครอบครัวอบอุ่นโดยตรงและผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง  2)  สร้างความตระหนักรู้สึกรับผิดชอบในสถาบันครอบครัว เช่นการจัดค่ายครอบครัวอบอุ่น การทำกิจกรรมรวมกันของครัวครัวแต่ละครอบครัว    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ครอบครัวอบอุ่น 
 หมายเลขบันทึก: 142387
 เขียน:  
 ความเห็น: 24  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

สุรัตน์ชัย
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 00:21:54 GMT+0700 (ICT)

ขอไพล์ได้ครับยินดีให้

พัชรินทร์ พันธุ์นา
IP: xxx.47.96.10
เขียนเมื่อ Tue Apr 28 2009 22:14:13 GMT+0700 (ICT)

ขอแสดงความชื่นชมกับผลงานชิ้นนี้ด้วยความจริงใจ และเป็นผลงานที่สมควรได้รับการเผยแพร่ โดยทั่วไป จากนางพัชรินทร์ พันธุ์นา 089-844-3305

สวรรยา
IP: xxx.123.180.176
เขียนเมื่อ Sat May 30 2009 18:02:26 GMT+0700 (ICT)

ครอบคัวอบอุ่นเป็นอย่างไร

สุรัตน์ชัย
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 10:31:53 GMT+0700 (ICT)

ใครนำไปทำวิจัยต่อรายงานตัวบ้างครับผมจะได้ทราบความเคลื่อนไหว

รัชนีวรรณ
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 10:42:39 GMT+0700 (ICT)

ดีมากคะน่ามีการขยายผลการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างอื่นด้วยนะคะ

วิไพรวรรณ
IP: xxx.27.247.203
เขียนเมื่อ Wed Jan 13 2010 13:44:21 GMT+0700 (ICT)

สนใจงานวิจัยนี้อยากขอไฟล์ด้วยน่ะค่ะ

จะนำไปทำรายงานสรุปงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านครอบครัวค่ะ

รบกวนส่งไฟล์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาให้ที่ [email protected]ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ลิลลี่
IP: xxx.164.43.100
เขียนเมื่อ Thu Feb 11 2010 17:22:45 GMT+0700 (ICT)

ไม่เข้าใจ

แสนดี
IP: xxx.42.79.117
เขียนเมื่อ Thu Feb 11 2010 19:01:55 GMT+0700 (ICT)

พวก คุณ จะ บ้า กะ ละ มัง ! จาก นาย แสน ดี

นศพ.มอ.
IP: xxx.170.234.7
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 10:22:44 GMT+0700 (ICT)

เย้ กำลังหาอยู่เลยครับว่าเราจะมีตัวชี้วัดอะไรได้บ้างที่จะวัดว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวจะมีความสุข ความอบอุ่นหรือไม่ อย่างไร ต้องขอขอบคุณพี่สุรัตน์ชัยจริงๆครับ ที่ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ เผอิญหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกตัวชี้วัดไปนำเสนอกลุ่มของรายวิชา Community medcine(เวชศาสตร์ชุมชน) ต้องขอขอบคุณมากๆครับ

สุรัตน์ชัย
เขียนเมื่อ Tue Feb 16 2010 14:54:05 GMT+0700 (ICT)

นศพ.มอ. ถ้าผลเป็นอย่างไรเผยแพร่ต่อด้วยนะครับ สำหรับคุณวิไพรวรรณ ผมส่งไฟล์ให้แล้วนะครับ ถ้าส่งสัยประการใดติดต่อผมโดยตรงได้ที่ 0897035022 ผลเป็นอย่างไรเผยแพร่ด้วนะครับ

จักรพงศ์ โชติกเสถียรฐิติ
IP: xxx.143.12.22
เขียนเมื่อ Sun Jun 13 2010 23:27:57 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์อาจารย์ด้วยครับ ผมเรียนปริญญาโทอยู่ครับ สนใจทำเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวเช่นกันครับ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ จะได้นำไปต่อยอด และจะเรียนให้อาจารย์ทราบถึงความคืบหน้าครับ [email protected]

สุรัตน์ โคคอน ศิษย์เก่า พคว.
IP: xxx.164.246.226
เขียนเมื่อ Thu Sep 16 2010 23:30:13 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ อาจารย์ ผม เป็นเคยศิษย์เก่าเพชรละครครับ เด็กเพชรบูรณ์ครับ

อยากทราบว่า จะทำงัยบ้างครับ เพราะผมจะเอาไปทำเป็น mindmap อ่ะครับ

ช่วยแนะนำทีครับ

สุรัตน์ชัย
เขียนเมื่อ Sat Sep 18 2010 18:52:58 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีครับ คุณสุรัตน์ เด็กพคว.
        สำหรับการทำmindmap เราก็เขียนตรงกลางว่าครอบครัวอบอุ่น หลังจากนั้นขาแตกออกไปก็ต้องดูองค์ประกอบ ตามวัตุประสงค์ของงานวิจัย 1ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ครอบครัวอบอุ่น 2.วิธีการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวอบอุ่น 3.แนวทางส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น แต่ละกิ้งก็แตกออกไปอาจมีภาพประกอบตามความเหมาะสมและให้น่าสนใจครับ

น้องเมย์
IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ Tue Oct 12 2010 14:45:31 GMT+0700 (ICT)

หนูก็สนใจค่ะ กำลังศึกษาอยู่ หนูขอไฟลล์ ด้วยคน นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

[email protected]

autumn
IP: xxx.207.14.131
เขียนเมื่อ Sun Dec 26 2010 19:53:45 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์หนูขอไฟล์ด้วยค่ะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ควรเผยแพร่

autumn
IP: xxx.207.14.131
เขียนเมื่อ Sun Dec 26 2010 19:54:51 GMT+0700 (ICT)

ขอไฟล์ด้วยนะคะ

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

ฟินนิช
IP: xxx.228.12.132
เขียนเมื่อ Wed Feb 23 2011 22:31:34 GMT+0700 (ICT)

ผลงานนี้ ทำให้หนูรอดตายมากเลยค่ะ

สุรัตน์ชัย
เขียนเมื่อ Tue Jun 07 2011 14:34:21 GMT+0700 (ICT)

ขอดูผลงานของเพื่อนบ้างครับ

สุภานันท์
IP: xxx.183.59.159
เขียนเมื่อ Mon Aug 15 2011 15:49:20 GMT+0700 (ICT)

ขอไฟล์งานด้วยคนได้ไหมคะ พอดีว่าจะนำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยด้วยเหมือนกันค่ะ (ทำเรื่องเกี่ยวกับ กระบวนการสร้างครอบครัวของสตรีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่งงาน)

E-mail : [email protected]

ขอบคุณมากๆค่ะ

รัตนาพร
IP: xxx.52.33.238
เขียนเมื่อ Mon Jan 14 2013 10:09:25 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ จะใช้ในการทบทวนวรรณกรรมและอ้างอิงในงานวิจัยนะค่ะ หนูทำเรื่องการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ค่ะ [email protected]

Rain
IP: xxx.4.187.214
เขียนเมื่อ Sun Jun 23 2013 12:07:28 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ  กำลังทำวิจัยเรื่องกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นค่ะ

Rain
IP: xxx.4.187.214
เขียนเมื่อ Sun Jun 23 2013 12:08:04 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ  กำลังทำวิจัยเรื่องกิจกรรมครอบครัวอบอุ่นค่ะ

[email protected]

rain
IP: xxx.4.175.233
เขียนเมื่อ Sun Jun 23 2013 23:03:37 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์ด้วยค่ะ จะใช้ในการทบทวนวรรณกรรมและอ้างอิงในงานวิจัย  [email protected]

sunisa
IP: xxx.100.94.83
เขียนเมื่อ Thu Jul 31 2014 08:26:08 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอไฟล์ด้วยคนค่ะ จะใช้อ้างอิงเรื่องกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า