การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว

 ควบกล้ำ ร ล ว  

                 ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา  เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  พระราชทานเมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2502  ความตอนหนึ่งว่า  "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า  ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย  และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ  ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี  ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม  ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง  เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา  ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้  ฉะนั้น  จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต  ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…"  และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2530  เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ  “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ”    หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม  และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ  ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย  ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…" 

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ 

                 คำควบกล้ำ  หมายถึง  คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน   เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า
            คำควบกล้ำ  มี  2  ชนิด คือ  คำควบแท้  และ  ควบไม่แท้
            คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร    ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น
           พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่   พร้อม  เพราะ   ใคร   กรอง  ครองแครง ขรุขระ  พระ ตรง ครั้ง  กราบ โปรด ปรักปรำ  ปรับปรุง   ครื้นเครง  เคร่งครัด  ครอบครัว  โปร่ง
          พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่  กลบเกลื่อน  กลมกลิ้ง  เกลี้ยกล่อม  เกลียวคลื่น    เคลื่อนคล้อย   ปลา   ปลวก  ปล่อย    เปลี่ยนแปลง    คลุกคลาน   เพลิง   เพลิดเพลิน    คล่องแคล่ว   
          พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่  แกว่งไกว   กวาด  กว่า   ขวาง  ขว้างขวาน ขวิด   แขวน ขวนขวาย   ควาย    เคว้งคว้าง   คว่ำ  ควาญ   ความ  แคว้น ขวัญ ควัน
          คำควบไม่แท้
         คำควบไม่แท้
ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร  ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป
         คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า  ได้แก่พยัญชนะ จ     ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย  ศรี   ศรัทธา  เสริมสร้าง  สระ  สรง  สร่าง
         คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม  มัทรี  อินทรี  นนทรี  พุทรา
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): การเรียนการสอน 
 หมายเลขบันทึก: 132917
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 191  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ภาทิพ
เขียนเมื่อ Sun Sep 30 2007 10:01:09 GMT+0700 (ICT)

ขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ   การสอนควบกล้ำ ในช่วงชั้นที่ ๓  ดิฉันจะนำคำควบกล้ำมาเรียบเรียงให้เด็กได้เห็นตัวอย่างที่หลากหลาย  ดังนี้ค่ะ

 ตัวอย่างคำอักษรควบแท้และไม่แท้

กราดเกรี้ยวเกลียวคลื่นคล้าย

ปลุกปลอบควายคลายโกรธเกรี้ยว

ตรวจตรากล้าจริงเพรียว

ขวักไขว่คว่ำกล้ำกลบคลอง 

ทรายเศร้าเคล้าคลึงศรี 

ทราบโทรมตรีปลีกล้วยพร่อง

ครึ้มครึกตริตรึกตรอง

เปล่าพลิกกลองแปรเปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกันก็ให้เห็นอักษรนำไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้

นักเรียนสังเกตความแตกต่างค่ะ

ตัวอย่างคำอักษรนำ-อักษรตาม
ขยะขยาดตลาดเสนอ.........ฉลาดเสมอเฉลิมไฉน

สนิมสนองฉลองไสว..........เถลไถลหวาดหวั่นแสวง

อย่าอยู่อย่างอยากเผยอ.......ตลิ่งตลบเสนอถลอกแถลง

จมูกถนัดขยะแขยง............สวะสวิงหน่ายแหนงขยับขยาย

หรูหราหรุบหรับ(สา)หร่าย... สลับสลายเสนาะสนุกสนาน

สลิดเสลดสลัดสมาน .. ห    หวังหลอกเหลนหลานหลากหลาย

   ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

http://www.st.ac.th/bhatips/gramma3.htm

IP: xxx.121.207.202
เขียนเมื่อ Tue Oct 02 2007 11:31:26 GMT+0700 (ICT)
. ทรรศน์
เมื่อ อ. 02 ต.ค. 2550 @ 11:26 [405305] [ลบ]

ขอขอบคุณในคำแนะนำดีๆอย่างนี้ค่ะ  มีอะไรก็ช่วยแนะนำอีกนะคะ  ดิฉันสนใจและติดตามวิธีการสอนของอาจารย์มาตลอด เก่งมากเลยค่ะ นึกๆแล้วน่าภูมิใจแทนเด็ก ๆ ที่ได้เรียนกับอาจารย์ภาทิพ เพราะขนาดตัวเองเป็นครูยังชอบวิธีการสอนที่นำรูปแบบต่าง ๆ แปลก ๆ หลากหลายวิธีการมานำเสนอให้เด็ก ๆ ได้ทั้งความรู้ เพลืดเพลิน สนุกสนาน ทำอย่างไรจึงจะได้คนเก่ง ๆ หัวคิดริเริ่มดี ๆ อย่างนี้อีกล่ะคะ ยังไง ๆ ละก็ขอลอกเลียนแบบวิธีการสอนของอาจารย์บ้างได้ไหมคะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

แก้วตา
IP: xxx.120.235.173
เขียนเมื่อ Tue Jan 29 2008 23:36:49 GMT+0700 (ICT)
พอดีเปิดมาอ่านเจอ ชอบคุณครูทรรศยา มาก มีเทคนิคการสอนดี เคยแอบฟังการสอนมาก่อน
สุชาติ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Jun 19 2008 10:51:35 GMT+0700 (ICT)

ผมได้เข้ามาอ่าน รู้สึงชอบภาษาไทย ชอบคุณครูทรรศยา มาก

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Wed Jul 23 2008 19:45:59 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้ได้เยอะมากๆเลยคร่า

คุณครู ทรรศยา ให้ความรู้ดีมากๆเละคะ

ช่วยทำการบ้านได้เยอะเลยคร่า

สาคร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Jul 28 2008 22:27:03 GMT+0700 (ICT)

คุณครู ทรรศน์ ครับ

ขอเรียนถามว่าคำควบไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่ จ ซ ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ นอกจาก ๒ คำนี้แล้ว ยังมีคำอื่นอีกหรือเปล่า ถ้ามีกรุณาส่งอีเมลมาให้ที่ sakorn1966@Gmail.com จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอขอบคุณครับ

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Aug 19 2008 11:54:31 GMT+0700 (ICT)

ขอโทษค่ะ ที่เข้ามาตอบช้าไป หากมีท่านผู้รู้จะเสริมให้อีกก็ขอบพระคุณค่ะ

                     คำควบไม่แท้ที่มีพยัญชนะตัวหน้า นอกจาก ซ  จ  ควบกับ ร ก็ยังมีอีก คำควบไม่แท้  คือ คำควบที่ออกเสียงแต่พยัญชนะตัวหน้าตัวเดียว หรือออกเสียงเปลี่ยนเป็นพยัญชนะตัวอื่น จะเป็นตัวสะกด การันต์ด้วยกันก็ได้

                        แบ่งคำควบไม่แท้  ได้เป็น    ชนิด คือ

                          อ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้า   เช่น

                                จริง ไซร้  ปราศรัย ศรัทธา ศรี เศร้า สรง สรวง สรวม สรวล สร้อย สระ สร่าง สร้าง เสร็จ  เสริม แสร้ง  

                         อ่านออกเสียงเปลี่ยนไป  เช่น

                                เสียง  ทร  เป็นเสียง    เช่น  ทรวดทรง ทราบทราม ทราย  ทรุดโทรม พุทธา อินทรี มัทรี เทริด นนทรี  ทรวง  ไทร ทรัพย์ แทรก โทรมนัส ฉะเชิงเทรา

 

เสาวนีย์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 21 2008 15:52:37 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้ พอดีสอนเด็กเลยได้ความรู้จากที่ครูสอนให้ได้กระจ่างอีกที

นก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Aug 25 2008 13:50:29 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะมีประโยชน์สำหหรับเด็ก ๆ

ปนัดดา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 28 2008 18:02:31 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ +_+

นายประจักษ์ ปานอินทร์
เขียนเมื่อ Thu Aug 28 2008 18:08:36 GMT+0700 (ICT)
ทรรศน์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Tue Sep 02 2008 10:30:52 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประจักษ์ค่ะ ที่เป็นกำลังใจให้

123
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sat Sep 06 2008 17:40:36 GMT+0700 (ICT)

;lgdkl;jpigml;jouoid'fj;fj;slfgjmmmbn lj jf;hk/tp

ต้อม
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Mon Sep 08 2008 16:40:54 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคราบป๋ม

ซันเดย์
IP: xxx.19.45.114
เขียนเมื่อ Tue Sep 23 2008 14:59:27 GMT+0700 (ICT)

ก็ดีเหมือนกันนะคะพอดีอ่อนภาษาไทย

เข้ามาอ่านคงจเรียนดีขึ้นนะ^_^

ขอบคุณค่ะ

เอามาลงเยอะๆนะคะ

สาริกา
IP: xxx.26.99.26
เขียนเมื่อ Sun Oct 12 2008 07:38:57 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีคะหนูอยากได้ความรู้เกี่ยวกับคำคลบกล้ำมากกว่านี้คะ เพราะจะเอาไปทำโครงงาน

มีไหมคะ ต้องการด่วน

อ่านภาษาไทยก็รู้สึกสบายดีนะคะ

ขอคุณมากๆๆคะ

ทรรศน์
IP: xxx.120.249.113
เขียนเมื่อ Sun Oct 12 2008 10:51:23 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยค่ะ ที่หนูอ่านภาษาไทยแล้วสบาย ชื่นใจจัง... ขอแนะนำหนูว่าถ้าต้องการทำโครงงานเรื่องคำควบกล้ำ หนูลองต้องหาอ่านจากหลายแหล่งหน่อยนะคะเพราะจะได้ความรู้มากมายและหลากหลายรูปแบบ แล้วหนูจะได้นำไปรวบรวม จัดระบบเป็นความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งจะทำให้แตกฉานดีนะคะ (เช่น ค้นจากของ อ.ภาทิพ ซึ่งท่านจะเก่งมากค่ะ และ อ.ท่านอื่น ๆ อีก ไม่ขอแนะนำให้นำมาจากแหล่งเดียวนะคะ)

ขอเอาใจช่วยให้ได้โครงงานที่ดี คุณภาพเต็ม 100 นะคะ

คนรักภาษาไทย
IP: xxx.174.42.104
เขียนเมื่อ Sun Oct 12 2008 16:38:33 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีมากกว่านี้นะเจ้าค่ะ

ทรรศน์
IP: xxx.120.238.85
เขียนเมื่อ Tue Oct 14 2008 11:04:45 GMT+0700 (ICT)

อยากใส่เนื้อหารายละเอียดมากกว่านี้ แต่ยังไม่คล่องเรื่อง com เลยไม่สามารถนำสิ่งที่จะลงมาใส่ได้ค่ะ ถ้ามีเวลาก็จะพยายามศึกษาเรียนรู้และนำมาลงอีก พยายามอยู่ค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยชี้แนะและพร้อมรับฟังตลอดค่ะ

เด็กโง่
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ Tue Oct 21 2008 14:03:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับ พอดีผมทำการบ้านปิดเทอมเจอพอดีก็เลยลอกลงไปเล็กๆ น้อยๆ นะครับ การบ้านมันเกี่ยวกับคำควบกล้ำ

ฉัตร
IP: xxx.123.233.74
เขียนเมื่อ Wed Oct 29 2008 19:08:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะคุณครู

เหกด้ นรื่พวสะสมีรสใม่
IP: xxx.26.118.61
เขียนเมื่อ Thu Oct 30 2008 11:42:46 GMT+0700 (ICT)

ht k 75t' l;[pihonk erliotuhwroihujoi;ejgioaegqeughequigyqeuitdjkltdjiosuhjislruhsidhjsldifjgdkgjdgh

เด็กดื้อ
IP: xxx.27.113.246
เขียนเมื่อ Fri Nov 21 2008 17:28:02 GMT+0700 (ICT)

เย้! ดีใจจังเลย ทีนี้หนูก็เขียนรายงานได้แล้ว ขอบคุณ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยค่ะ

IP: xxx.47.111.178
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 09:24:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะคุณครู วันนี้หลานให้หาคำควบกล้ำที่ มีพยัญชนะ ร ล ว เข้าไปค้นหา เจอของคุณครูพอดี ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการบ้านหลานสาววันนี้ เพราะตัวเอง ไม่รู้เรื่องเลยนะ

น้อง
IP: xxx.67.73.8
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 15:44:32 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะถ้าไม่ได้เว็บนี้การบ้านไม่เสร็จแน่ค่ะ

ทรรศน์
IP: xxx.122.160.110
เขียนเมื่อ Sun Nov 23 2008 20:02:52 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะที่ยังมีผู้สนใจ ตอนนี้กำลังจะเรียนการทำ E-book จะได้ใส่เนื้อหาให้มากกว่านี้เจ้าค่ะ

ลลิตา
IP: xxx.10.167.3
เขียนเมื่อ Tue Nov 25 2008 16:26:17 GMT+0700 (ICT)

ดิฉันได้ข้ามาอ่านดิฉันรู้สึกว่ามีความรู้เพิ่มมากขึ้น

IP: xxx.120.120.253
เขียนเมื่อ Thu Nov 27 2008 20:08:09 GMT+0700 (ICT)

รักนะ

Kop 101
IP: xxx.25.192.183
เขียนเมื่อ Sat Dec 06 2008 21:27:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับ

ด.ช. พลพิทักษ์ คะตะวงค์
IP: xxx.7.149.238
เขียนเมื่อ Wed Dec 24 2008 15:31:10 GMT+0700 (ICT)

หาคำควบกล้ำ

เด็กนาสาร
IP: xxx.19.203.210
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 08:34:54 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลมาก.น้อ...............

มด x
IP: xxx.19.203.210
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 08:42:00 GMT+0700 (ICT)

การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว

ควบกล้ำ ร ล ว ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

ทรรศน์
IP: xxx.120.249.133
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 12:31:47 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณมด X มาก ๆ เลย จ้า.... ที่ช่วยให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติม..

xx
IP: xxx.175.162.78
เขียนเมื่อ Mon Dec 29 2008 13:05:28 GMT+0700 (ICT)

คำพังเพย

หมายถึง ถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นมาเป็นความหมายกลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสั่งสอน แต่ก็แฝงคติเตือนใจหรือ ข้อคิดสะกิดใจให้นำไปปฏิบัติได้ และ เนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความดี หรือ ความจริงแท้ แน่นอน

สวย
IP: xxx.147.53.210
เขียนเมื่อ Tue Jan 06 2009 19:25:16 GMT+0700 (ICT)

ดี พอสมควรค่ะ เก่งใช้ได้ค่ะ

อุ้ย
IP: xxx.122.218.40
เขียนเมื่อ Sat Jan 17 2009 13:58:07 GMT+0700 (ICT)

อยากให้มีรูปจังเยย

วาวา
IP: xxx.24.171.71
เขียนเมื่อ Mon Jan 19 2009 19:44:03 GMT+0700 (ICT)

น้อยหวะ

lovetoa
IP: xxx.172.119.113
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 22:16:33 GMT+0700 (ICT)

ใจมากหะเพ่ถ้าไม่มีข้อมูลผมคงไม่มีคะแนนส่งงานครูหรอกครับสุดยอดT*T

พิชญ์ ป.4
IP: xxx.26.50.230
เขียนเมื่อ Thu Feb 05 2009 18:04:30 GMT+0700 (ICT)

การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว

ควบกล้ำ ร ล ว ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

ลอกขามาข้างบนอะ^^^

เด็กราชภัฏ
IP: xxx.42.84.87
เขียนเมื่อ Fri Feb 20 2009 12:44:01 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุงคะที่ให้ข้อมูล

เนบ
IP: xxx.128.141.67
เขียนเมื่อ Mon Apr 20 2009 17:13:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุนน๊าคะ

IP: xxx.174.73.185
เขียนเมื่อ Tue May 19 2009 19:50:42 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะ

panza
IP: xxx.26.217.130
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 21:04:11 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะที่มีเว็บดีมากขนาดนี่ทำให้คนที่ไม้รู้จักอะไรเลยได้ขนาดนั้น

แต๋ม
IP: xxx.26.228.23
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 21:28:38 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

แบม
IP: xxx.26.228.23
เขียนเมื่อ Thu May 21 2009 21:30:51 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลนะคะ

ฝ้ายnaka
IP: xxx.121.228.69
เขียนเมื่อ Sun May 24 2009 14:03:14 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่ช่วยทำการบ้านภาษาไทยแสนโหดให้

ขอบคุณมาก

ทรรศน์
IP: xxx.120.237.110
เขียนเมื่อ Sun May 24 2009 21:49:09 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยใข้อมูลเพิ่อเติมและขอบคุณทุกๆคนที่แวะมาอ่านและเยี่ยมเยียนค่ะ

หมาน้อย
IP: xxx.47.213.158
เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:17:59 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่ช่วยทำการบ้านภาษาไทยแสนโหดให้ ขอบคุณมาก

วรางคณา
IP: xxx.122.163.62
เขียนเมื่อ Tue May 26 2009 21:44:34 GMT+0700 (ICT)

ของคุณนะค่ะคิดด้วยตัวเองเท่าไรก็ไม่รู้เลยเปิดเจอก็เขียนส่งครู555+

IP: xxx.27.148.189
เขียนเมื่อ Wed May 27 2009 17:18:53 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

อภิสิทธิ์
IP: xxx.27.25.130
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 09:00:27 GMT+0700 (ICT)

ดีจ้า

กดด
IP: xxx.27.25.130
เขียนเมื่อ Tue Jun 02 2009 09:05:51 GMT+0700 (ICT)

lnwนะเพ้ว

แป้ง
IP: xxx.172.221.235
เขียนเมื่อ Thu Jun 04 2009 13:13:07 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยทำการบ้านขอบคุณอีกคร้งค่ะ วันหลังคงเจอกันนะค่ะ

รอดจากครูตีแล้วค่ะ

ภัทรพล
IP: xxx.148.190.11
เขียนเมื่อ Mon Jun 08 2009 12:11:47 GMT+0700 (ICT)

ผมยังเด็กไม่รู้เรื่องคำควบคลำ แต่ตอนนี้รู้แล้ว ขอบคุณ ครูทรรศน์มากครับ

กิ๊ก
IP: xxx.25.6.38
เขียนเมื่อ Wed Jun 10 2009 20:08:24 GMT+0700 (ICT)

จะทำการบ้านเลยมาเปิดดู

บา
IP: xxx.172.126.130
เขียนเมื่อ Sun Jun 14 2009 11:17:05 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

แนท
IP: xxx.157.224.13
เขียนเมื่อ Sun Jun 14 2009 13:37:01 GMT+0700 (ICT)

แอบรักผู้ชายคนหนึ่งอยุ่ชื่อ อ๊อฟ

เกษม
IP: xxx.123.209.169
เขียนเมื่อ Mon Jun 15 2009 05:06:13 GMT+0700 (ICT)

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

ธัญญ่า
IP: xxx.120.50.5
เขียนเมื่อ Mon Jun 22 2009 10:01:33 GMT+0700 (ICT)

ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี

ไม่บอก
IP: xxx.121.200.32
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 11:48:47 GMT+0700 (ICT)

ไม่ทราบว่าคุณจะลอกเขาทามไม่ค่ะ

พลอยแนน
IP: xxx.123.99.195
เขียนเมื่อ Thu Jul 02 2009 20:44:08 GMT+0700 (ICT)

ดีมากให้ความรู้ตรงกับบทเรียนค่ะ

ธนศักดิ์
IP: xxx.26.112.194
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 20:17:44 GMT+0700 (ICT)

⌂☺äภå›

= =;;
IP: xxx.121.94.244
เขียนเมื่อ Sun Jul 12 2009 11:09:36 GMT+0700 (ICT)

ผมอยากได้ มันอ่านยังไง ?!

แค่นั้นล่ะคั บ

สา
IP: xxx.128.242.111
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 20:32:23 GMT+0700 (ICT)

รักบอส

สา
IP: xxx.19.66.43
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 11:29:22 GMT+0700 (ICT)

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี

อิฟ
IP: xxx.53.66.243
เขียนเมื่อ Thu Jul 23 2009 17:40:04 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุงค่ะ

ไอรดา จรูญธรรม
IP: xxx.47.237.177
เขียนเมื่อ Thu Jul 30 2009 20:38:19 GMT+0700 (ICT)

ให้ความรู้หรือข้อความที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้แก่พวกเราทุกคน

yonowa
IP: xxx.172.165.109
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 17:39:03 GMT+0700 (ICT)

ดีที่สุดดดดด.........

YoYoHipHop
IP: xxx.120.82.35
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 13:24:56 GMT+0700 (ICT)

55 5 ต้องการใช้พอดีเรยย ย ขอบคุนมากๆ

แหม่ม
IP: xxx.9.75.224
เขียนเมื่อ Mon Aug 10 2009 19:29:02 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆค่ะขอชมเชยนะค่ะบายบายไปละนะ   เดี๋ยวแวะมาดูใหม่นะค่ะ

เเก้ม
IP: xxx.24.113.64
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 12:30:34 GMT+0700 (ICT)

การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว

ควบกล้ำ ร ล ว ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมภาษา เราทุกคนควรช่วยกันรักษาและสืบทอดเจตนารมย์เพื่อให้ลูกหลานมีความเป็นไทยและภาคภูมิใจในภาษาไทย ดังพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

หมวดหมู่: เรื่องทั่วไป

คำสำคัญ: การเรียนการสอน

สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

สร้าง: ส. 29 ก.ย. 2550 @ 11:38 แก้ไข: ส. 29 ก.ย. 2550 @ 13:57 ขนาด: 16330 ไบต์

liverpool
IP: xxx.26.20.59
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 20:01:52 GMT+0700 (ICT)

ไรวะกูไม่รู้เรื่องสัส

man-u
IP: xxx.26.20.59
เขียนเมื่อ Tue Aug 18 2009 20:06:23 GMT+0700 (ICT)

ดูเอาเองดีที่สุดดดดดดดดฺ...................................................................................................................................................................นะ

มีมี่
IP: xxx.90.102.213
เขียนเมื่อ Tue Sep 08 2009 19:11:18 GMT+0700 (ICT)

เพราะมาก

เท่
IP: xxx.128.197.239
เขียนเมื่อ Sun Sep 13 2009 15:35:31 GMT+0700 (ICT)

ขอขอบคุณมากครับที่นำข้อมูลมาให้พวกเราได้เรียนรู้ครับ

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ

55555
IP: xxx.26.179.41
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 18:29:03 GMT+0700 (ICT)

555555

IP: xxx.120.188.115
เขียนเมื่อ Mon Sep 14 2009 19:24:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณเด้อ ขอบคุณมากๆๆๆๆ

เด็กน่ารักแห่งPN
IP: xxx.8.144.137
เขียนเมื่อ Sun Sep 20 2009 17:42:20 GMT+0700 (ICT)

ดีมาก

รถ
IP: xxx.172.74.224
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 11:07:32 GMT+0700 (ICT)

ดีใหม่ ไม่คอ่ดีนะ

ใหม่ไทย
IP: xxx.172.74.224
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 11:16:59 GMT+0700 (ICT)

เธอน่ารักมากเลยนะ

น้ำ
IP: xxx.172.74.224
เขียนเมื่อ Tue Sep 29 2009 11:21:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบใจมากเลยค่ะ นารักมากเลยค่ะ

อาร์ด
IP: xxx.123.212.181
เขียนเมื่อ Thu Oct 01 2009 18:54:16 GMT+0700 (ICT)

ขอคุณครับ

ตรงมากๆ

เเนน
IP: xxx.174.12.230
เขียนเมื่อ Wed Oct 28 2009 15:52:12 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

IP: xxx.26.209.113
เขียนเมื่อ Wed Dec 02 2009 18:00:26 GMT+0700 (ICT)

ดีมากๆเลยค่ะ

fern 109
IP: xxx.26.151.170
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 00:39:41 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆค่ะ-/\-

ได้ทำการบ้านซะทีT^T

เข้าใจเนื้อหาดีมากเลยค่ะ^^ไม่ซับซ้อน

ทำการบ้านเสร็จแล้วไปนอนก่อนน่ะค่ะ

ฝันดีค่ะ^^~

อั้ม
IP: xxx.169.20.218
เขียนเมื่อ Sun Jan 03 2010 09:05:05 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณมากๆที่ให้นร.ศึกษาความรู้ได้ดีมากๆ

Miew
IP: xxx.175.158.51
เขียนเมื่อ Sat Jan 30 2010 16:15:34 GMT+0700 (ICT)

ดีมากเลยคะ ให้ความรู้ตรงกับที่หนูเคยเรียนคะ ขอบคุณนะค่ะ

ณพิชชา
IP: xxx.27.55.211
เขียนเมื่อ Tue Feb 09 2010 21:08:08 GMT+0700 (ICT)

ข้อมูลเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยล่ะค่ะ สามารถนำเอาไปทำในรายงานได้ด้วยเลยนะคะ

ตาลนิ
IP: xxx.10.36.148
เขียนเมื่อ Fri Feb 12 2010 10:21:18 GMT+0700 (ICT)

สิ่งนีดีมากค่ะสามารถนำมาเปนความรู้เพิ่มได้มากเลยค่ะ

ม่ายมีหวะ
IP: xxx.25.101.100
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 09:10:12 GMT+0700 (ICT)

ดีดีดีๆๆๆ ได้ประโยชน์มากๆ แหม่เพิ่งรู้ว่าอินเทอเน็ตก้อมีประโยชน์ นึกว่าดูหนังxได้อย่างเดว

กันดิศ
IP: xxx.123.170.23
เขียนเมื่อ Mon Feb 22 2010 20:25:15 GMT+0700 (ICT)

งานดีมากครับๆๆๆๆ

icezazaza555
IP: xxx.147.113.123
เขียนเมื่อ Wed Feb 24 2010 17:40:30 GMT+0700 (ICT)

ทำการบ้านอยุ่พอดี

คชากร
IP: xxx.142.41.228
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 15:11:34 GMT+0700 (ICT)

ดีจังผมชอบมากๆ ผมอยู่เเค่ป5/3 ผมอยู่โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร

อดเ
IP: xxx.142.41.228
เขียนเมื่อ Fri Mar 05 2010 15:13:59 GMT+0700 (ICT)

ทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระราชทานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ความตอนหนึ่งว่า "…ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงอยู่เนือง ๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เอง เป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษา ซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ…" และพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เนื่องในงานสัมมนาทางวิชาการ “ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ความตอนหนึ่ง "…ภาษาไทยมีความสำคัญอย่างมากในการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติ ผู้รู้ภาษาไทยดีจะทำให้การเรียนวิชาอื่นดีไปด้วย ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้อีกด้วย…"

เราจะเห็นความสำคัญของภาษาว่า เป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราทุกคน ฉะนั้นภาษาไทยของเรามีความละเอียดอ่อน มีความสวยงาม มีความหลากหลาย มีกฎ ระเบียบ วิธีใช้เฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ หมายถึง คำที่มีพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงติดกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า

คำควบกล้ำ มี 2 ชนิด คือ คำควบแท้ และ ควบไม่แท้

คำควบแท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ล ว ควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกัน เช่น

พยัญชนะต้นควบกับ ร ได้แก่ พร้อม เพราะ ใคร กรอง ครองแครง ขรุขระ พระ ตรง ครั้ง กราบ โปรด ปรักปรำ ปรับปรุง ครื้นเครง เคร่งครัด ครอบครัว โปร่ง

พยัญชนะต้นควบกับ ล ได้แก่ กลบเกลื่อน กลมกลิ้ง เกลี้ยกล่อม เกลียวคลื่น เคลื่อนคล้อย ปลา ปลวก ปล่อย เปลี่ยนแปลง คลุกคลาน เพลิง เพลิดเพลิน คล่องแคล่ว

พยัญชนะต้นควบกับ ว ได้แก่ แกว่งไกว กวาด กว่า ขวาง ขว้างขวาน ขวิด แขวน ขวนขวาย ควาย เคว้งคว้าง คว่ำ ควาญ ความ แคว้น ขวัญ ควัน

คำควบไม่แท้

คำควบไม่แท้ ได้แก่ พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร ออกเสียงเฉพาะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียง เป็นเสียงอื่นไป

คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า ได้แก่พยัญชนะ จ ซ ศ ส ควบกับ ร เช่น จริง ไซร้ เศร้าสร้อย ศรี ศรัทธา เสริมสร้าง สระ สรง สร่าง

คำควบไม่แท้ ท ควบกับ ร แล้วออกเสียงกลายเป็น ซ ได้แก่ ทรง ทราบ ทราม ทราย แทรก ทรุด โทรม มัทรี อินทรี นนทรี พุทรา

IP: xxx.120.239.43
เขียนเมื่อ Mon Mar 08 2010 17:01:33 GMT+0700 (ICT)

เอ้อ...ขอบคุณนะคะที่โพสต่อให้ค่ะ

ด.ช.ชัยวัฒน์
IP: xxx.121.21.38
เขียนเมื่อ Tue Mar 09 2010 12:16:18 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณครับเกือบไม่มีงานส่งแล้วครับ

เจนจิตา
IP: xxx.180.199.168
เขียนเมื่อ Sat May 22 2010 13:46:24 GMT+0700 (ICT)

ดีจังที่มีเว็บนี้ไม่งั้นการบ้านไม่เสร็จแน่ๆๆขอบคุณค่ะ

IP: xxx.128.115.123
เขียนเมื่อ Tue May 25 2010 16:05:27 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำกานบ้านเลย

อิอิเกือบไม่มีง่นส่ง

มีนาเด็ก p.t.l ค่ะ
IP: xxx.53.23.10
เขียนเมื่อ Wed May 26 2010 21:14:43 GMT+0700 (ICT)

กำลังทำการบ้านค่ะวันพรุ่งนี้ขณะกรรมการจะมาตรวจพอดีค่ะ ขอบคุณมายะค่ะ อิอิ

กวาง
IP: xxx.137.129.220
เขียนเมื่อ Mon Jun 07 2010 17:04:09 GMT+0700 (ICT)

ดีจังครูใหการบ้าน

เรื่องนี้พอดี อิอิ

แต่ขอให้เนื้อหาเยอะกว่านี้

ภาพรวมดีมาก

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า