การขับเคลื่อนนโยบายของ สพฐ.

 กลยุทธ์ของ สพฐ.ปี 2551 

หลังจากที่ สพฐ.ได้จัดประชุมสัมมนาพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ซึ่งได้แก่  ผอ.สพท.  และ รอง ผอ.สพท.ทุกท่าน  เมื่อวันที่ 21 - 23 ก.ย. 2550  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กทม.  เพื่อให้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. พอสรุปหลักการสำคัญได้ดังนี้

วิสัยทัศน์

สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

พันธกิจ

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ  และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

4.ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ของ สพฐ. ปี 2551

กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กลยุทธ์ที่ 4 กระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็งให้ สพท.และสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 131549
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.25.84.36
เขียนเมื่อ Tue Sep 25 2007 15:27:28 GMT+0700 (ICT)
  ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ตอนนี้ผมคิดว่าเรา(ทีมผู้บริหารสพท.)น่าจะนำข้อมูลผลการติดตามประเมิน สพท. ที่สพฐ.ประเมินที่ผ่านมา  มาวิเคราะห์จุดที่เขาเสนอแนะไว้ หรือจุดที่ควรพัฒนา ในแต่กลยุทธ์  แล้วให้แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงพัฒนา  ตามระยะเวลาที่กำหนด  และมีการประเมินโดยต้นสังกัดกันอีกรอบ  จะดีไหม?
-
IP: xxx.29.134.129
เขียนเมื่อ Sat Sep 29 2007 15:57:53 GMT+0700 (ICT)

วันนี้มาเปิดอ่าน  ได้ความรู้ดีด้วย   ขอขอบคุณมาก

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า