การส่งของทางไปรษณีย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 ส่งของทางไปรษณีย์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เชิญชวนสงความสุขปใหมแบบพอเพียง

ไปรษณียระดมสงถึงมือกอนชวงหยุดยาว

ไปรษณียไทยพรอมเต็มอัตราศึกรับมือบัตรอวยพร ของขวัญของฝากชวงเทศกาลปใหมนี้

คาดคนไทยสง ส
...กันมากขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจพอเพียง เชิญชวนเรงสงเพื่อใหทันถึง

มือผูรับกอนขามป เปดจุดบริการพิเศษ ไปรษณียปใหมบนหางสรรพสินคาแบบซื้อปุบสง

ไดปบ เชิญชวนคนไทยไมทิ้งกัน แบงปนความหวงใยสูจังหวัดชายแดนภาคใต

นางปริษา ปานะนนท ผูจัดการฝายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท)

เปดเผยวา ในชวงเทศกาลปใหมนี้ ไปรษณียไทยไดจัดเตรียมระบบและบุคลากรไวรองรับปริมาณ

ไปรษณียภัณฑทั้ง ส
...และพัสดุไปรษณียที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางเต็มที่ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูใชบริการที่จะสงความสุขถึงกันไดทันกําหนดกอนสิ้นป ซึ่งจะมีชวงวันหยุดยาวระหวาง 31

..2549 – 2 ..2550

ในชวงเวลานี้ของทุกป จะมีจํานวนไปรษณียภัณฑเขามานับลานชิ้นขึ้นไป ทั้งบัตรอวยพรและของขวัญของฝาก โดยเฉพาะปนี้เชื่อวาจะมีการสง ส

...กันมากขึ้น เพราะถือเปนการสง

ความสุขที่สอดคลองกับกระแสเศรษฐกิจพอเพียงในยุคปจจุบัน ดวยการดอวยพรที่มีราคาไมแพง

จนเกินไป ติดแสตมปเพียง
3 บาท ก็สามารถสรางความประทับแกผูรับมิรูลืม แถมยังเก็บเปนความ

ทรงจําไดนานเทานานดวย

นอกจากนี้ ไปรษณียไทยยังไดเปดจุดใหบริการพิเศษ ไปรษณียปใหมตามศูนยการคาตาง ๆ

ใน กทม.จํานวน 13 แหง เชน เซ็นทรัลปนเกลา-บางนา-พระราม 2 ซีคอนแสควร ฟวเจอรพารครังสิตและบางแค บิ๊กซีดอนเมือง เปนตน ตั้งแตวันนี้ไปจนถึง

15 ..ศกหนา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

ผูซื้อสินคาที่ตองการสง ส...หรือของขวัญทางไปรษณียไดทันที พรอมโปรโมชั่นพิเศษแถมกลองลวดลายของขวัญฟรีสําหรับผูใชบริการ

EMS ในชวงดังกลาวดวย ตลอดจนมีสินคาไปรษณียใหเลือก

ซื้อเปนของขวัญมากมาย ทั้งคอลเลคชั่นแสตมป สิ่งสะสม และของที่ระลึกหลายรูปแบบ

ผูจัดการฝายสื่อสารการตลาด ปณท ยังไดเชิญชวนคนไทยรวมแบงปนความสุข ความ

หวงใยไปยังเพื่อนรวมชาติที่กําลังประสบความเดือดรอนอยูขณะนี้ ไมวาจะเปนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต หรือผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผานมา โดยอาจสง ส
...จาหนาไปยังผูวา

ราชการจังหวัดนั้น ๆ เพื่อใหชวยกระจายสงตอความหวงใยไปสูประชาชนในพื้นที่ดังกลาว อยางนอย

เปนการสรางขวัญกําลังใจวา คนไทยไมทอดทิ้งกัน รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอ Call Center 1545

ธันวาคม 2549

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ

สวนประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารการตลาด โทรศัพท 0 2 831 3510 - 12

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 คำสำคัญ (keywords): ส่งของเทศกาลปีใหม่ 
 หมายเลขบันทึก: 131249
 เขียน:  
 อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า