นักเรียนไปรษณีย์

 คุยเรื่องไปรษณีย์ 

เกี่ยวกับโรงเรียน เป็นของเก่าปีก่อน ๆ
           โรงเรียนการไปรษณีย์เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  มีหน้าที่ผลิตพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
ด้านการปฏิบัติงานไปรษณีย์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนการไปรษณีย์
            เป็นสถาบันการศึกษาด้านไปรษณีย์ที่ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์
             ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย  และสำนึกในการให้บริการที่ดี

คุณวุฒิการศึกษา
1.  สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือสำเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ช่วงชั้นที่  4 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์) เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  2.00
2.  ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  3  หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
     เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว (เพศชาย)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.   สัญชาติไทย
2.   เพศหญิง โสด
      เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน
      เข้าเป็นทหารประจำการแล้ว
3.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
      (เกิดระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535)
4.   ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5.   เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
6.   มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
      ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต่อไปนี้
       6.1  โรคเรื้อน
       6.2  วัณโรคในระยะอันตราย
       6.3  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
       6.4  โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
7.   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อน
       หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
8.   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
9.   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยจากหน่วยงานราชการ
       หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
11.  ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสอบคัดเลือก
1.   วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
       1.1  คณิตศาสตร์
       1.2  ภาษาไทย
       1.3  ภาษาอังกฤษ
       1.4  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       1.5  ทดสอบทัศนคติ
       ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนจึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
2.    การเตรียมตัวสอบ
        2.1  ใช้ปากกาลูกลื่น หมึกสีน้ำเงินหรือดำ และดินสอดำชนิด 2 B ขึ้นไปในการสอบ
        2.2  ให้ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ
                รวมทั้งรอฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        2.3  หากเข้าห้องสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากการสอบวิชาแรกในภาคเช้า - บ่ายจะไม่มีสิทธิ
                เข้าห้องสอบ
        2.4   ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบตอบรับการสมัคร
                สอบมาด้วยทุกครั้งที่เข้าสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
        2.5   ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมรองเท้าแตะ
               ใส่เสื้อยืดคอกลม ปล่อยชายเสื้อนอกกางเกง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3.    การสอบ
        3.1  ให้ผู้สมัครไปถึงสถานที่สอบเวลา 08.00 น.
        3.2   เมื่อเข้าห้องสอบแล้วให้นั่งที่โต๊ะตามหมายเลขที่กำหนด
        3.3   วางบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ ใบสมัครสอบไว้ที่มุมโต๊ะ
                ด้านขวา
        3.4  รับฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบ
        3.5  หากมีข้อสงสัยใด ๆ ขอให้ยกมือเพื่อสอบถามกรรมการคุมสอบ
        3.6  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 11.30 น. (ภาคเช้า) และ 15.30 น. (ภาคบ่าย)
               ยกเว้นกรรมการ คุมสอบจะแจ้งเป็นอย่างอื่น
        3.7  ห้ามนำเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
               นอกจากปากกาที่กำหนดไว้ในข้อ  2.1  เข้าห้องสอบ  โรงเรียนจะแจกกระดาษคำตอบให้ 
               และห้ามฉีกกระดาษนั้นออกจากกัน ไม่อนุญาตให้ใช้กระดาษอื่นใดทั้งสิ้นในการทดหรือร่าง
        3.8  ห้ามเขียนเลขประจำตัวสอบและห้ามทำข้อสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะแจ้งให้เริ่มได้
        3.9  ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ลงในกระดาษคำตอบ
        3.10  ห้ามพูด  เคลื่อนย้ายหรือเลื่อนโต๊ะสอบ  ลุกจากที่นั่ง  เหลียวหลัง
                 เคาะโต๊ะหรือกระทำการอื่นใดอันส่อไปในทางทุจริตในการสอบ หากมีการทุจริต
                 ไม่ว่ากรณีใด ๆ  กรรมการคุมสอบจะบันทึกไว้ในใบรายงานการทุจริตและปรับให้ผู้นั้น
                 ไม่ผ่านการสอบในทุกวิชา
        3.11  ห้ามนำกระดาษคำถามและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
        3.12  เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วขอให้ยกมือแจ้งกรรมการคุมสอบเพื่อเก็บกระดาษคำตอบ
                  และเมื่อออกจากห้องสอบแล้วห้ามไม่ให้รอบริเวณหน้าห้องสอบ
        3.13  สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยปฏิบัติตามคำประกาศ
                  ผลการสอบข้อเขียนของโรงเรียนการไปรษณีย์ ในวันประกาศผลสอบข้อเขียน
        3.14  กรณีสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์โดยมีสภาพเป็นนักเรียน
                  และหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หากมีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วปรากฏว่า
                  มีการกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือนำเอกสารอันเป็นเท็จมาแสดงว่าเป็นผู้มี
                  คุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบ ผู้นั้นจะต้องถูกไล่ออกจากการเป็นนักเรียน
                  โรงเรียนการไปรษณีย์และถูกดำเนินคดีอาญา รวมทั้งถูกสอบสวนทางวินัย
                  หากในเวลานั้นได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แล้ว

 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 127479
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 836  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
mimi
IP: xxx.9.202.104
เขียนเมื่อ Sun Mar 23 2008 13:32:00 GMT+0700 (ICT)

งาน 125 ปีที่ศูนย์สิริกิต์ เดือน สิงหานี้ ไปกันทุกคนเลยนะคะ

oop
IP: xxx.147.53.29
เขียนเมื่อ Fri May 23 2008 09:52:58 GMT+0700 (ICT)

ระดับเงินเดือนเป็นอย่างไรครับ พนักงานไปรษณีย์เนี๊ย เค้าบอกว่าเป็นเเสน จิงปะ ครับ

ยู
IP: xxx.173.203.242
เขียนเมื่อ Sun Nov 30 2008 12:43:54 GMT+0700 (ICT)

เปิดรับสมัครเรียนเมื่อไหรครับ

นักเรียนไปรษณีย์
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Dec 02 2008 09:02:28 GMT+0700 (ICT)

ประมาณ พ.ค.ของทุกปี

25
IP: xxx.172.173.206
เขียนเมื่อ Mon Dec 15 2008 00:08:29 GMT+0700 (ICT)

เงินดือนไม่ต้องพูดถึงเรย ตอนเเรกเหนอาบอกว่าสตาร์ท 7000 กว่าบาทนะ เเต่ตอนนี้ คนข้างบ้านอ่า อายุ 42 เงินเดือน ห้าหมื่นกว่าบาทเเล้วอ่ะ เหอะๆๆ เเล้วกว่าจะเเก่ พอปลด ก้อได้บำเหน็จอีก 1 ก้อน เบิกได้ เหอะๆ ดีมั้ยล่ะ ฮาๆๆ เเต่ปีนึงรับ 150 คน ชาย 100 คน ญ 50 คน เเละอีกอย่างเส้นเยอะอ่ะ เเล้วคนอย่างเราที่ไม่มีเส้นสาย ฮาๆๆ จาเหลือมั้ยพี่น้องง งี้ล่ะ รัฐวิสาหกิจ เงินดี งานสบาย ใครก้ออยากเข้า จริงมั้ย ???

พี่เมย์
IP: xxx.9.186.51
เขียนเมื่อ Wed Jan 28 2009 11:42:54 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้พี่เมย์ออกหนังสือติวนักเรียนการไปรษณีย์ ของ ปี2552 แล้ว หนังสือมี 5 เล่ม มีวิชา 1.ไทย 2.อังกฤษ 3.คณิต 4.คอม และ 5.ทัศนคติ พร้อมแนวข้อสอบของปี 50-51-52 ครบทุกปี ราคา1,200 บาท โทรติดต่อสอบถามได้ที่ 085-158-0846 พี่เมย์ ส่วนรูปจะนำมาลงในกระทู้นะจ้า ไปดูเอา

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Jan 29 2009 14:35:44 GMT+0700 (ICT)

ดีจัง เพราะมีคนมาสอบถามหลายคนแล้ว จะได้แนะนำให้

มวยไทย
IP: xxx.67.213.156
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 21:31:47 GMT+0700 (ICT)

จะทำยังงัยดี พี่ สอบ มา 2 ปี แล้ว ก็ ไม่ ติด สักที พี่

ผม ตั้งใจ อ่าน หนัง สือ มาก เลย ยัง งัย ก็ไม่ ติด พี่

ปีนี้ เป็น ปี ที่ 3 ที่ผม จะ สอบ ทำยัง งัย ดี พี่ จะให้ ติด

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 09:15:23 GMT+0700 (ICT)

มีข่าวดีว่านักเรียนไปรษณีย์ที่จบไปมีคุณภาพมาก เพราะหลักสูตรที่เรียนเน้นเป็นนักบริหาร คิดว่าปีนี้จะรับเพิ่ม เป็น 300 คน ตอนนี้ใครจะสอบก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะ

คนดีดี
IP: xxx.9.207.142
เขียนเมื่อ Wed Feb 04 2009 19:28:40 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้ที่ผมรุมาเเค่200เองม่ายช่ายหรอครับ ช100ญ100

เเล้วพี่อธิบายให้ฟังหน่อยจิ ว่าเข้าเเล้วมานดียังไง คนถึงสมัครกานเป็นหมื่น

เเล้วจะมีเด็กเส้นเยอะมั้ยอะ

art
IP: xxx.19.65.228
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 20:38:50 GMT+0700 (ICT)

ปีนี้จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คับแล้วรับประมาณกี่คน

art
IP: xxx.19.65.228
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 20:40:36 GMT+0700 (ICT)

แนวข้อสอบประมาณไหนคับ

art
IP: xxx.19.65.228
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 20:44:13 GMT+0700 (ICT)

เป็นหน่วยงานใดคับรัฐวิสาหกิจ.เอกชน.ข้าราชการ(เบิกได้ไหม*_*)ขอบคุณคับ

art
IP: xxx.19.65.228
เขียนเมื่อ Mon Feb 09 2009 20:51:01 GMT+0700 (ICT)

ขอให้ทุกคนสอบติดนะคับ

นู๋กุ้ง
IP: xxx.47.108.226
เขียนเมื่อ Mon Feb 23 2009 13:13:55 GMT+0700 (ICT)

อยากจะสอบติดจังเรยอ่ะค่ะ

นู๋จะต้องสอบติดให้ได้เลย

อิอิอิอิ

bas
IP: xxx.128.168.14
เขียนเมื่อ Sun Mar 01 2009 05:26:41 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ คุณสมบัติ ของ นักเรียนไปรษณีย์ มีอะไรบ้าง ขอแบบละเอียดเลยนะครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Mar 02 2009 14:34:26 GMT+0700 (ICT)

ไม่มีอะไรมาก แค่จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และมีอายุไม่เกิน 25 ปี สอบได้เรียน 1 ปี พร้อมฝึกงาน หลังจากนั้นจะบรรจุเป็นพนักงาน บ.ไปรษณีย์ไทย ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

พี่ข้าวเจ้า 082-344-4153
IP: xxx.9.199.152
เขียนเมื่อ Thu Mar 05 2009 13:58:02 GMT+0700 (ICT)

บอกเล่าเรื่องราวของรุ่นพี่นักเรียนไปรษณีย์

                สวัสดี รุ่นน้องในอนาคตของพี่ 555. ตอนนี้ทุกคนคงกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบใน ปี 2552 นี้แล้ว พี่อยากจะเล่าถึงตอนที่พี่ไปสอบใน ปี 2550 นะ ตอนนั้นพี่ทำงานแล้ว ในบริษัทแห่งหนึ่ง ทำมา 1 ปี และพอดีพี่ได้ข่าวจากอาที่ทำงานที่ไปรษณีย์ ว่า ปีนี้ (ปี 2550) ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ เขาจะรับนักเรียนการไปรษณีย์ผู้หญิงรุ่นแรก จำนวน 50 คน พี่ก็ดีใจ เพราะปีก่อนหน้านี้ เขารับแต่ผู้ชาย  อาพี่บอกว่ามันอาจจะยาก เพราะคงมีคนจำนวนมาก และยังมีเด็กที่มีคะแนนพิเศษ + เด็ก..... (คงรู้) อีก พี่จะไปสู้เขาได้เหรอ  ตอนนั้นพี่ก็คิดว่า เราเป็นคนเรียนเก่งอยู่แล้ว คงไม่ยากนักหรอก หลังจากนั้นพี่ก็เริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ (เริ่ม มกรา - มีนา) เวลาเพียงแค่ 3 เดือน เพราะตอนนั้นเขารับสมัครเดือนเมษายน พี่ต้องอ่านหนังสือทุกวัน หลังกลับจากทำงาน วันละ 4 ชั่วโมง ตอนนั้นพี่จำได้ว่า เออ เรามีพี่แถวบ้านที่เขาสอบติดอยู่คนนึง  ทำไมเราไม่ไปถามแนวข้อสอบเขาละ พี่เลยเดินไปหาเขาที่บ้าน  แม่เขาบอกว่าพี่เขายังไม่กลับ พี่ก็นั่งรอเขาอยู่ที่หน้าบ้าน นานตั้ง 2 ชั่วโมง พอเขากลับมา พี่ก็เข้าไปถามเขาว่า พี่คะ ปีนี้หนูจะสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ค่ะ อยากมาถามเรื่องแนวข้อสอบหน่อย แต่เขากลับตอบพี่ว่า น้อง พี่จำไม่ได้หรอก ไปถามคนอื่นเถอะ แล้วพี่พอจะมีหนังสือที่ใช้อ่านบ้างไหมค่ะ พี่เขาบอกว่า อ้อ พี่ให้น้องพี่ไปแล้ว น้องสาวพี่ก็สอบปีนี้เหมือนกัน โธ่เอย เราก็นึกว่าไม่รู้จิงจิง ที่ไหนได้กักไว้ให้น้องตัวเองนี้หว้า พี่เลยกลับมาที่บ้านตั้งใจอ่านหนังสือเองดีกว่า แต่พอกลับมาอ่าน พี่กลับรู้สึกท้อแท้ และเริ่มเครียดมากขึ้น เพราะพี่กลัวว่า พี่จะสอบแข่งกับเขาไม่ได้ เพราะคนคงมาสอบเยอะมาก พี่นั่งร้องไห้อยู่นาน แล้วพี่ก็บอกตัวเองว่า ไม่เป็นไรหรอก ถ้าเราตั้งใจและพยายาม ยังไงเราจะต้องสอบได้ ใจเย็นๆ จากนั้นพี่ก็กลับมานั่งอ่านหนังสือใหม่ด้วยความมุ่งมั่น (จิงจิงนะ) เป็นเวลา 3 เดือนต่อมา ในที่สุดก็ถึงวันสอบจนได้ วันนั้นพี่พาน้องกับแม่ไปด้วย (ทุกคนเป็นห่วงมาก เพราะพี่เครียดมาตลอด 3 เดือน) ถึงว่าเข้าห้องสอบ พี่กลัวว่าจะทำไม่ได้ ใจเต้นมาก  แต่พี่จำไม่ได้นะว่าสอบวิชาอะไรก่อน แต่จำได้ว่าสอบ วิชาทดสอบทัศนคติเป็นวิชาสุดท้ายมั่ง สอบติดต่อกับเลย แวะลงมาพักแปบนึง แล้วก็ขึ้นไปต่อ พอสอบเสร็จก็โล่งไปอีกเปราะ กลับมาบ้านรอลุ้นว่าสอบติดไหม (แหม พอสอบเสร็จมันยังเกร็งไม่จบ) มาถึงวันประกาศสอบ พี่ลุ้นมาก เปิด Internet ดูว่าตัวเองสอบติดไหม ปรากฏว่าพี่ติด อยู่ในอันดับที่ 100กว่าๆ เรียงตามอักษรหน้าชื่อ พี่รีบกลับบ้านมากอดแม่ และน้องของพี่ บอกเขาว่า พี่สอบติด ต่อไปนี้เราจะสบายแล้วนะแม่ แม่พี่ร้องไห้ดีใจมาก ตอนนั้นต้องเรียนอีก 1 ปี ตอนนี้พี่ทำงานแล้ว ทุกคนในบ้านคงสบาย เงินเดือนก็ 7,680 บาท สบาย งานสบายมากเลยนะ (จบแล้ว)

 

แต่พี่มีเคล็ดลับมาบอก (รับลองสอบติดแน่) ลองคิดตามที่พี่บอกนะ

1.      น้องต้องตั้งใจ คิดว่า ต่อไปนี้เราจะทำเพื่ออนาคตของเรา ทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยดี

2.      น้องต้องเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่แรกๆ จะได้ไม่สร้างแรงกดดันให้ตัวเอง

3.      ค่อยอ่านที่ละวิชา พี่จะเรียงวิชาที่ยากที่สุดให้นะ 1.ไทย 2. อังกฤษ 3. ทดสอบทัศนคติ 4. คณิต 5. คอม

4.      เรียงอ่านจากยากไปหาง่ายนะ จะได้มีเวลาอ่าน

5.      ลองหาแนวข้อสอบมาทำเยอะ  (คนเก่งแค่ไหน ย่อมแพ้คนที่มั่นฝึกฝนอยู่แล้ว)

6.      ก่อนสอบ 1 เดือน ทุกปี จะห่างจากวันที่รับสมัคร เริ่มเอากลับมาทบทวนใหม่

7.      หาแนวมาอ่านอีก ทำเข้าไปเยอะ  เพราะ 1 ชั่วโมงต่อวิชา คนที่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่เพราะใช้เวลาคิดมากไป ทำไม่ทัน

8.      ข้อไหนที่ยากตัดไปก่อนเลย ไม่เสียเวลา

9.      อย่าเครียดเป็นอันขาด เพราะ มันจะบ่อนทำลาย ความพยายามของเราทันที

10.  ตัดความคิดที่ว่า เราทำไม่ได้หรอก คนมาสอบเป็นหมื่น คงมีแต่คนเก่งๆ

11.  จำไว้แค่ว่า คนเก่งที่ไหน ก็แพ้คนที่มีความพยายามอย่างเรา 5555.

12.  ข้อสอบไม่ยากแต่โจทย์งง ว่า ทำไมมันง่ายจังว่ะ

แค่นี้และ (จบแล้ว)                                                     

 

ข้อคิด / ให้กำลังใจรุ่นน้องในอนาคต ว่า

คนฉลาดย่อมรู้วิธีเสริมกำลังให้แก่จิตใจ
คนโง่เท่านั้นที่นอนเสียกำลังใจ ไม่รู้จะแก้ไขใจตนอย่างไร.

ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่ต้องพยายามหรอกนะน้อง

หากมัวแต่กังวลจนไม่เป็นอันทำอะไร

แล้วน้องจะแข่งขันกับใครได้

 

จงอย่ายอมแพ้และตั้งใจต่อไป

พี่เชื่อว่าหากน้องพยายามเต็มที่

งานดี เงินดี จะตกเป็นของน้องอย่างแน่นอน

 

ขอทักทายรุ่นน้องในอนาคตทุกคน

จากพี่ ว่าอย่ายอมแพ้อย่างเดียวเท่านั้น

พี่จะอยู่เคียงข้างน้อง ทุกครั้งที่น้องต้องการ

จากพี่ข้าวเจ้า

หนังสือของพี่ ราคาเล่มละ 250.- 5เล่ม ลดเหลือ 1,200.- มีแนวข้อสอบปี 49-50-51 ความหนา 450 หน้า ราคา 500.- ซื้อทั้งชุดเหลือ 1,500.- เท่านั้น

พร้อมแนบระเบียบการ และใบสมัคร

โทรมาสั่งซื่อก่อน 30 พฤษภาคม 2552 ส่งเป็น EMS ฟรีค่าจัดส่ง *EMS 2 วันถึงรับรอง

 

สนใจเป็นอย่างยิ่ง
IP: xxx.120.120.50
เขียนเมื่อ Tue Mar 10 2009 13:26:06 GMT+0700 (ICT)

อยากรู้ว่าปีนี้(2552)

1.รับสมัครวันที่เท่าไหร่ ที่ไหน

2.สอบวันที่เท่าไหร่ ที่ไหน

3.เรียนเสียเงินกี่บาท(ค่าเรียน) เรียนที่ไหน

4.มีหอพักให้รึเปล่า(ถ้ามีเสียค่าหอพักเท่าไหร่) รึว่าหาหอพักเอง

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 10 2009 14:20:27 GMT+0700 (ICT)

พี่ว่าตั้งใจสอบให้ผ่านก่อนนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามีกำหนดการเปิดรับสมัครแล้ว เดี่ยวจะเอามาใส่ให้นะครับ

Makhamm
IP: xxx.67.220.114
เขียนเมื่อ Thu Mar 12 2009 22:40:17 GMT+0700 (ICT)

ไม่เปิดติวเหรือครับ หรือว่ามีสถาบันที่ไหนสอนบ้างอยากไปสมัครเพราะว่าตอนนี้ก็หลงๆๆลืมๆๆคณิตไปแล้วไม่ได้แตะมาห้าปี

IP: xxx.9.21.66
เขียนเมื่อ Fri Mar 13 2009 22:37:30 GMT+0700 (ICT)

หน้ารามเห็นมีติวน่ะ แต่ไม่รู้อันเดียวกันหรือป่าว

เราก้อจะสอบ กำลังจะอ่านหนังสืออยู่

แล้วเริ่มรับสมัครแล้วหรอค่ะ หรือจะรับวันไหน

อยากรู้ว่าคนที่มาสอบส่วนใหญ่เป็นลักษณะไหน เก่งมากไหม ที่ผ่านมาคนที่สอบได้มักจะมาจาก ตจว. หรือในกทม.

ไทย ยากสุดหรือค่ะ หรือแล้วแต่ใครถนัดอะไรกันแน่

ขอบคุณ(หากช่วยตอบค่ะ)

กอล์ฟ
IP: xxx.149.24.129
เขียนเมื่อ Sat Mar 14 2009 22:14:28 GMT+0700 (ICT)

อยากจะถามพี่ๆที่เรียนไปรษณีย์ว่า ข้อสอบทั้งหมด เราจะต้องสอบได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนรวมทั้งหมด (ทุกวิชา) และในทุกๆปี แต่ละวิชาจะออกสอบกี่ข้อ ขอบคุณค่ะ

bank
IP: xxx.47.238.126
เขียนเมื่อ Mon Mar 23 2009 10:55:36 GMT+0700 (ICT)

หนังสือเตรียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ปี 2552 มี 5 วิชา

ภาษาไทย อังกฤษ คณิต คอม ทัศนคติ

รวมแนวข้อสอบปี 51 มี 2 เล่ม รวม 7 เล่ม พร้อมแนวทางจัดการข้อสอบ

ค่าจัดส่งฟรี ราคา 1000 บาท

0874243838 แบงค์ bak.ka@hotmail.com

พ่อนักเรียนไปรษณีย์
IP: xxx.26.206.240
เขียนเมื่อ Wed Mar 25 2009 10:10:24 GMT+0700 (ICT)

ลูกชายผมขณะนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนไปรณษรีย์ รุ่น 64 อีกประมาณ 6 เดือน ประมาณ 30 ก.ย. 2552 ก็จะจบ ลูกชายโทรมาบอกว่าทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนไปรษณีย์แต่ละคนให้นำประกาศการับสมัครนักเรียนไปรษณีย์รุ่นปี 2552 มาช่วยเผยแพร่ที่สถานที่เรียนเดิม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีผู้สนใจ ซึ่งลูกชายกำลังจะส่งมาให้ผม แสดงว่าปีนี้มีการเปิดรับสมัครแน่นนอนลูกชายบอกว่าปีนี้จะรับมากกว่าปีก่อนแต่ยังไม่รู้จำนวนที่แน่นอนอยู่

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Mar 25 2009 10:34:55 GMT+0700 (ICT)

ลูกชายพี่เก่งมากที่สามารถสอบได้

คงจะดีกว่านี้
IP: xxx.24.136.151
เขียนเมื่อ Fri Mar 27 2009 17:54:28 GMT+0700 (ICT)

เด็กเส้นมีเยอะเลยเหรอคะ เเล้วอย่างนี้จะสอบได้เหรอ เส้นสายก้อไม่มี สงสารคนที่ไม่มีอำนาจทางสังคมแต่มีความคิดสติปัญญาความสามารถบ้างเหอะ ยังมีเรื่องอย่างนี้อยู่บ้านเมืองเราเมื่อไหร่จะเทียบเท่ากับประเทศอื่นได้ซักทีล่ะ....เห้อ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 31 2009 15:17:34 GMT+0700 (ICT)

มองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่า เดี่ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน องค์กรต้องการคนเก่ง ถ้าเก่งจริงไม่ต้องกลัว ที่ว่าเส้นนั้นน่าจะเป็นข่าวลือ พี่สอบได้ก็ไม่มีเส้นเลย ไม่รุ้เสียด้วยซ้ำว่าไปรษณีย์เขามีโรงเรียนไปรษณีย์ด้วย

มิ
IP: xxx.9.189.25
เขียนเมื่อ Tue Mar 31 2009 18:31:22 GMT+0700 (ICT)

คู่มือเตรียมสอบ ปี 2552 ออกแล้ว จ้า พี่มิคนเดิม ฟันธง เพิ่มข้อสอบของปีล่าสุด (2551)อีก 500 ข้อ เนื้อหา + ข้อสอบ ติดต่อ พี่มิ 086-6201674 เบอร์เดิม

ตอนนี้ เงินเดือนจาขึ้นแล้ว จาก 7,680 เป็น 8,140 บาท + ค่าครองชีพ 1,500 (รวม ได้ประมาณ 9,000 กว่า บาท) สำหรับวุฒิ ม.6 แล้ว ถือว่าเยอะ เพราะสวัสดิการดีจ้า ถ้าใครบรรจุต่างจังหวัด ก็ได้ค่าเช่าบ้าน อีก 800 บาท เด้อ..คะ เด้อ ตั้งใจกันหน่อย งานมั่นคง ทำงานใกล้บ้าน สวัสดิการเพื่อคนที่คุณรัก เพื่อนทั่วประเทศ

ลูกไปรษณีย์
IP: xxx.12.73.18
เขียนเมื่อ Wed Apr 22 2009 09:21:28 GMT+0700 (ICT)

พ่อทำงานไปรษณีย์อ่านะ อยากให้เราสอบตั้งแต่ปี 2545 นู่น บัดนี้ก็ยังไม่เคยไปสอบจนอายุเกินแระ แหะๆ เพราะส่วนใหญ่ลูกเพื่อนพ่อสอบกันหมด ก็เขาถือกันนี่ ลูกไปรษณีย์อย่างน้อย 1 คน ต้องเข้ามาเรียนไปรษณีย์...สงัสยเป็นเพราะไม่ชอบด้วยมั้ง อีกอย่างไปอยากไปกทม....แต่ถ้าไปสอบแต่แรก ป่านนี้คงสบายไปแล้ว หิหิ

IP: xxx.26.209.223
เขียนเมื่อ Thu Apr 23 2009 10:29:54 GMT+0700 (ICT)

วันก่อนสอบถามไปที่ รร.ไปรษณีย์ 02-8313775 ได้รับการยืนยันว่าจะเปิดรับสมัครหลังวันที่ 27 เม.ย.2552 ก็ประมาณปลายเดือน เม.ย.2552 นี้รับสมคัรแน่นอน แต่อีกกระแสข่าวหนึ่งบอกว่ารับสมัครวันที่ 30 เม.ย.2552 นี้แน่น่อนติดตามที่ www.thailandpost.com

00000
IP: xxx.9.205.224
เขียนเมื่อ Fri May 08 2009 12:24:52 GMT+0700 (ICT)

เปิดรับสมัคร 6 - 19 พ.ค.52 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง รีบไปนะเเด๋ยวไม่ทาน................

IP: xxx.9.237.244
เขียนเมื่อ Mon May 18 2009 14:54:25 GMT+0700 (ICT)

คือว่าปีนี้ก็สมัครสอบเป็นนักเรียนไปรษณีย์เหมือนกันค่ะ

เห็นเค้าบอกว่าออกสอบของ ม.4-6 เเตไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านตรงไหนดีอ่ะคะ

ใครเคยสอบบ้างคะ เค้าออกเเนวไหนอ่ะคะ

ใครเคยสอบก้มาบอกกันบ้างเเล้วกันนะคะ..ขอบคุณค่ะ

อัส
IP: xxx.173.202.171
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 13:43:27 GMT+0700 (ICT)

ประกาดเมื่อรัยช่วยบอกที่

วรัญญา
IP: xxx.19.21.111
เขียนเมื่อ Fri Aug 14 2009 11:01:39 GMT+0700 (ICT)

วันนี้วันที่ 14 แล้วทำไมไม่เห็นมีประกาศผลสอบเลย ค่ะ แล้วดูผลสอบได้จากไหนล่ะค่ะ ตื่นเต้นค่ะ อยากรู้จิงๆ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Aug 14 2009 14:46:36 GMT+0700 (ICT)

น้องพี่ไม่รู้ผลว่าเป็นอย่างไร ที่จริงพี่มีรายชื่ออยู่แต่ต้องทราบชื่อ นามสกุล ถ้าได้กีดี แต่ถ้าพลาดก็ไม่ต้องเสียใจเพราะมีการแข่งขันที่สูงมาก ขอให้เตรียมตัวใหม่ในปีหน้า เพราะตอนที่เรียนนักเรียนไปรษณีย์ ก็มีเพื่อนบางคนสอบหลายครั้ง 25 ปีแล้วก็มี รู้แนวข้อสอบแล้ว ปีหน้าสอบใหม่ อย่างไรเสียแจ้งผลให้ทราบด้วยทาง mail พี่จะเป็นกำลังใจในการสอบครั้งต่อไป

สอบได้
IP: xxx.27.239.95
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 06:54:55 GMT+0700 (ICT)

คือ ผลสอบออกมาปรากฏว่าสอบติด แต่กังวลตอนสัมภาษณ์ มากเลยครับ

เพราะจากที่นับรายชื่อ ในส่วนของผู้ชาย ผู้ที่ผ่านข้อเขียนมามี 121 คน แต่ตอนรับสมัครประกาศไว้ที่ 100 คน

อย่างนี้ 21 คนที่เหลือ มีสิทธิ์โดนคัดทิ้งไหมครับ

และเห็นว่ามีตรวจร่างกายด้วยวันสัมภาษณ์ เค้าตรวจสายตาด้วยไหมครับ เพราะ ผมตาบอดสี นิดๆ ที่ 25% แต่จากที่เคยไปตรวจจักษุแพทย์ลงความเห็นให้ผมสามารถ สอบใบขับขี่รถยนต์ได้ เพราะ แยกสีไฟจราจรออกออก แต่จะแยกไม่ออกบางเฉดสีเท่านั้น จะมีปัญหาไหมครับ

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Aug 17 2009 14:20:22 GMT+0700 (ICT)

คงไม่เป็นไร พี่ดีใจด้วยที่ผ่านด่านสำคัญมาได้ ขอให้โชคดีในสอบสัมภาษณ์ ที่ผ่านมาจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์เห็นมีการรับเพิ่มจากที่ประกาศ พี่ขอให้น้องโชคดี จะได้มาทำงานร่วมกัน ผลเป็นอย่างไร mail มาบอกด้วย

คนรู้จักสอบข้อเขียนติด
IP: xxx.31.89.76
เขียนเมื่อ Thu Aug 20 2009 19:36:05 GMT+0700 (ICT)

จะยังมีคนมาตอบคำถามผมหรือเปล่า?

แปลกใจว่าทำไมจึงไม่แจ้งวันจัดทำสัญญา

หรือวันจัดทำสัญญาคือวันที่ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

ก็คือไม่ระบุวันเวลา ระบุแค่ว่าสอบสัมภาษณ์วันไหน เวลาไหน

และประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์วันไหน

แต่ไม่บอกว่าจะต้องไปทำสัญญาวันไหน เวลาไหน

บอกแค่ว่า วัน-เวลาที่กำหนด

คือ มันลำบากผู้ปกครองที่จะไปมอบตัวสิครับ ไหนจะลางาน ไหนจะเดินทาง(อยู่ต่างจังหวัด)

สังเกตมา2ปี ไม่บอกวันจัดทำสัญญาสักปี

ใครเคยสอบได้และผ่านขั้นตอนบอกหน่อยสิครับ

ว่าวันจัดทำสัญญานี้ ถัดจากวันประกาศประมาณกี่วัน จะได้บอกผู้ปกครองได้

soreehin
เขียนเมื่อ Wed Aug 26 2009 16:23:54 GMT+0700 (ICT)

นักเรียนไปรษณีย์ ชาย ไว้ผมยาวได้รึเปล่าครับ

แล้วในโรงเรียนมีหอพักมั้ยครับ

ใครรู้ช่วยตอบ ด้วยครับ ขอบคุนล่วงหน้า คับ

อยากรู้จิงๆ กำลังกลุ้ม

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 09:12:24 GMT+0700 (ICT)

ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนโดยการตรวจร่างกายไปด้วย ถึงจะทำอย่างอื่นตามมา ตอนนี้ไปสอบสัมภาษณ์ก่อนนะครับ ส่วนอย่างอื่น ปณท จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเมื่อเป็นักเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน การแต่งกายเป็นอย่างไรจะมีการปฐมนิเทศแจ้งให้ทราบ แต่ไม่มีผมยาวแน่นอน หอพักนั้นต้องหาเองนะครับ

Mahnoi_gd
IP: xxx.128.198.199
เขียนเมื่อ Fri Aug 28 2009 15:58:00 GMT+0700 (ICT)

ขอถามหน่อยครับ

ผล x-ray ปอด ที่ต้องเอาไปเป็นแบบไหนครับ

หรือว่าเอา ฟิล์ม x-ray ไปเลย

IP: xxx.49.39.189
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 21:49:42 GMT+0700 (ICT)

เอาแต่ผล เอ๊กซเรย์ไป ไม่ต้องเอาฟิล์มไปนะ

แม็ก
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ Sat Sep 05 2009 23:58:37 GMT+0700 (ICT)

สมมุตินะครับ สมมุติ ว่าถ้าผมสอบสัมภาษณ์ผ่านได้เข้าเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์แล้ว แต่การมอบตัวสำหรับผู้ค้ำ ผมไม่มีปัญหา แต่ผู้ปกครองอ่ะครับ ที่บอกว่า ต้องอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอ่ะครับ คือว่า หมายถึงว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านเลยหรอครับ คือ ผมมีพี่สาวทำงานอยู่แต่อยู่อพาร์ทเม้นอ่ะครับ ดังนั้นทะเบียนบ้านก็ยังอยู่ต่างจังหวัดอ่ะครับ ได้มั้ยครับ ชอบตอบด้วยนะครับ เครียด!!!

ดัชมิลล์
IP: xxx.90.78.171
เขียนเมื่อ Wed Nov 25 2009 17:27:00 GMT+0700 (ICT)

หนูก้อว่าจะไปเรียนตอนจบม6แต่ตอนนี้ นิสัยไม่ดีที่จิงต้องอยู๋ปวช.2แล้ว

ทำตัวไม่ดีเรยต้องเรียนม4ใหม่ ก้อว่าจะไปเรยีนไปรษณีย์เพราะ น้าทำงานเปนนายไปรษณีย์ก้อเรยมีเส้นนิดหน่อยแต่ที่ว่า

เด็กเส้นเข้าง่ายไม่รู้จิงป่าวเพราะน้าบอกว่าถึงจะเปนเด็กเส้นกอ้ต้องเรียนสอบแล้วก้อยัดเงิน200000อัพอะ

แต่หนูจะสอบเข้าหั้ยได้ด้วยตัวเอง^^

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Nov 26 2009 14:34:37 GMT+0700 (ICT)

น้องดัชมิลล์ ไม่เป็นไร ยังไม่สาย พี่จะเป็นกำลังใจให้ ก็จบม.6 แล้วมาสอบ นร.ไปรษณีย์ มีอะไรให้สอบถามได้ที่ choo_tong@hotmail.com ยินดีให้คำปรึกษาและคุยได้ทุกเรื่อง

หนมถ้วย
IP: xxx.173.40.248
เขียนเมื่อ Fri Jan 08 2010 19:41:56 GMT+0700 (ICT)

ดีดีดีดี น่าเรียนดีนะ อยากเรียนทามงัยดี

IP: xxx.173.45.56
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 10:02:23 GMT+0700 (ICT)

ดีดีดี ว่างัยละ เจ้าของบล๊อก สบายดีมะ หายหน้าไปเลยน๊า เออนี้ตกลงเค้าสมัครสอบวันไหนละ บอกด้วยน๊า

IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Jan 27 2010 14:25:11 GMT+0700 (ICT)

สบายดี อีกไม่นานเตรียมตัวได้เลย เร็ว ๆ นี้ ติดต่อมาแล้วกัน

pook
IP: xxx.19.218.123
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 13:15:19 GMT+0700 (ICT)

อยากเรียนโรงเรียนไปรษณีย์แต่ไม่อยากอยู่เป็นโรงเรียนประจำ อย่างนี้ไปเช้าเย็นกลับได้ไหมค่ะ

พอดีว่าอยากเรียนถ้าบังเอิญสอบติดไปอยู่แล้วจะไม่มีคนส่งเงินให้ใช้ เพราะว่าถ้าจะเรียนก็คงจะเก็บเงินเรียนเอง

ด้วยก็เลยคิดว่าอยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจะได้ไม่ลำบาก

pook
IP: xxx.19.218.123
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 13:19:25 GMT+0700 (ICT)

อีกนานไหมกว่าจะเปิดรับสมัคร

pook
IP: xxx.19.218.123
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 13:22:17 GMT+0700 (ICT)

มีแต่คนบอกอ่ะว่าเด็กเส้นเยอะมากเลย เราไม่ใช่เด็กเส้นจะเข้าได้ไหมเนี่ย

chai
เขียนเมื่อ Wed Feb 03 2010 13:46:28 GMT+0700 (ICT)

น้อง pook

เตรียมตัวได้แล้ว ประมาณเดือน พฤษภา นี้แหละ ไม่ต้องกลัว ถ้าเก่งและขยันอ่านหนังสือ และอีกอย่างสามารถสอบได้ถึงอายุ 25 ปี ปีนี้ไม่ได้ก็ถือว่าลองข้อสอบ ตั้งใจนะคับ

pook
IP: xxx.19.218.123
เขียนเมื่อ Thu Feb 04 2010 10:18:44 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ ตอนนี้มีหนังสืออ่านแล้วซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นข้อสอบของปี2552 แล้วก็อ่านเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์เพราะว่าไม่ค่อยแม่นเลยอ่ะ ทุกวิชารู้สึกว่าจะเจาะลึกมากเลย ตกลงว่าเรียนไปรษณีย์จะต้องอยู่หอพักใช่ไหมค่ะ แล้วเป็นหอพักในโรงเรียนหรือต้องหาเองอ่ะ

muk
IP: xxx.172.121.107
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 09:24:56 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าโรงเรียนไปรษณ๊ย์ปี2553จะรับสมัครเมื่อรัยค่ะ

pui
IP: xxx.26.144.97
เขียนเมื่อ Fri Feb 19 2010 14:03:24 GMT+0700 (ICT)

อยากทราบว่าจะเปิดรับสมัครเมื่อไรค่ะ เรียนแล้วมีงานทำเลยใช้ป่ะค่ะ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 16:09:15 GMT+0700 (ICT)

น้อง pook

ตอนนี้ขยันอ่านหนังสือ สอบให้ผ่านก่อน อย่างอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเอง แล้วน้องเรียนที่ไหน อย่างไร อ่านของ ม.6 ด้วยใช่ไหม ตั้งใจนะคับ

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Feb 23 2010 16:13:07 GMT+0700 (ICT)

น้อง muk

น่าจะรับเหมือนทุกปี ก็ พ.ค. นี้แหละ

เม
IP: xxx.67.235.16
เขียนเมื่อ Wed Mar 03 2010 21:34:56 GMT+0700 (ICT)

สู้ๆทุกคน ขอให้สมหวังๆ

พรอุมา
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ Thu Mar 18 2010 23:53:32 GMT+0700 (ICT)

จบปริญญาตรีมา

สมัครเรียนไปรษณีย์ได้ไหมค่ะ

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Fri Mar 19 2010 12:38:45 GMT+0700 (ICT)

ได้ซิ ถ้าอายุไม่เกิน 25 ปี

Rainny
IP: xxx.49.88.218
เขียนเมื่อ Fri Mar 19 2010 17:03:16 GMT+0700 (ICT)

จะ 25 ปีสิงหาคมนี้จะเรียนได้ไหมคะ

กวาง
IP: xxx.8.134.181
เขียนเมื่อ Sun Mar 21 2010 19:58:22 GMT+0700 (ICT)

มันออกแล้วไม่มีมาบอกน้องบ้างเลยอ่ะ

chai
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 09:38:10 GMT+0700 (ICT)

คุณ Rainny

จะ 25 ปีสิงหาคมนี้ก็สอบได้ เพราะรับสมัครเดือน พ.ค.นี้คับ

ถ้วยฟู
IP: xxx.123.158.55
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 09:49:08 GMT+0700 (ICT)

แล้วเวลาเรียนจะต้องอยู่หอหรือไปกลับหรอค่ะ

แล้วค่าเรียนประมาณเท่าไหร่หรอค่ะแพงมากรึป่าว

แล้วเรียนจบมาได้ทำงานเลยมั้ยค่ะ

แล้วเรียนยากมั้ยค่ะ

ขอโทษนะค่ะที่ถามเยอะเพราะสงสัยแล้วก็อยากเรียนมากเลยค่ะ

chai
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 12:22:13 GMT+0700 (ICT)

คุณ ถ้วยฟู

แล้วเวลาเรียนจะต้องอยู่หอนอกนะ ค่าเรียนก็ไม่แพง หมื่นกว่า ๆ จ่ายครั้งเดียวทั้ง 2 เทอม จบมาก็เป็นพนักงานไปรษณีย์ ทั่วประเทศ เรียนยากไหม ก็จบนักเรียนไปรษณีย์ก็ต้องเข้าใจเรื่องไปรษณีย์ คิดว่าคงไม่ยาก ถ้าสอบได้ก็เรียนได้แน่นอนคับ

IP: xxx.8.147.173
เขียนเมื่อ Mon Mar 22 2010 14:08:01 GMT+0700 (ICT)

1.การเขียนนามผู้ส่ง ตำบลที่อยู่ไว้หน้าซองเพื่อออะไร

2.ถ้าต้องการลงทะเบียนจดหมายควรทำอย่างไร

3.เพื่อป้องกันจดหมาายถึงล่าช้า ต้องทำอย่างไร

4.ค่าลงทะเบียนไปรษณีย์ในประเทศเท่าไหร่

5.ถ้าผผู้รับไม่ได้รับพัสดุไปรษณีย์ตามกำหนด เมื่อเกินกำหนดไปแล้วผู้รับต้องถูกปรับเท่าไหร่

6.ถ้าส่งสิ่งของลงทะเบียนในประเทศหากสูญหายจะได้รับค่าชดใช้เท่าไหร่

7.รหัสไปรษณีย์ควรเขียนเลขไทยหรือเลขอารบิก

8.ทำไมจึงควรผนึกตราปณ.ที่มุมขวา.......(ล่าง/บน)

9.หน่วยงานที่รับผิดชอบไปรษณีย์โทรเลขคือ

10.โลโก้ไปรษณีย์เป็นรูปอะไร สีอะไรบ้าง หมายความว่าไง

11.ถ้าผนึกค่าไปราณียากรไม่ครบตามระเบียบเจ้าพนักกงานไปณษณีย์จะต้องทำอย่างไร

เข็ม
IP: xxx.123.95.175
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 14:39:37 GMT+0700 (ICT)

ต้องเรียนทุกวันเลยไหมค่ะ

แล้วเรียนกี่โมงถึงกี่โมงหรอค่ะ

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 14:57:41 GMT+0700 (ICT)

ตอบ คุณเข็ม

ก็เป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากร ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียน 1 ปี ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ งานแรกก็ส่วนมากจะเป็นพนักงานรับฝากหน้าเคาน์เตอร์บริการ ก็มีเรียนทุกวัน จำนวน 2 เทอม คับ

หนึ่ง
IP: xxx.8.146.184
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 22:43:17 GMT+0700 (ICT)

โบนัสปีนึงเท่าไหร่คะ

หนึ่ง
IP: xxx.8.146.184
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 22:45:01 GMT+0700 (ICT)

ทำงานสำนักงานเขตกับ ทำงานที่ที่ทำการนี่ อย่างไหนดีกว่ากัน หรือว่าเหมือนกันคะ

IP: xxx.8.146.184
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 22:47:45 GMT+0700 (ICT)

คุณลักษณะของผู้ที่จะสอบติดปณ.

หมั่นหา รักษาเป็น ไม่เห็นแก่อยาก ลำบากไม่กลัว พาตัวพ้นอบายมุข

จิงมั้ย

หนึ่ง
IP: xxx.8.146.184
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 22:48:46 GMT+0700 (ICT)

ปริ้นใบสมัครมาแล้วค่ะ

พอถึงวันสมัครต้องทำไงต่อคะ

หนึ่ง
IP: xxx.8.146.184
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 22:52:10 GMT+0700 (ICT)

สุดท้ายละ ง่วงนอนแล้วค่ะ พรุ่งนี้ต้องไปเรียนอีก

จากระเบียบการที่บอกว่า มีหลายสาขาวิชา (บัญชี กฎหมาย การจัดการ คอม ฯลฯ)

ต้องเรียนทั้งหมด หรือว่า เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ

หนึ่ง
IP: xxx.8.147.216
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 23:01:03 GMT+0700 (ICT)

ยังไม่หมดค่ะ

ไปอ่านเรื่องอื่นแล้วสงสัย

ทำไมปณ.ห้ามส่งปลากัดหรอคะ

^^

หนึ่ง
IP: xxx.8.147.216
เขียนเมื่อ Tue Mar 23 2010 23:03:24 GMT+0700 (ICT)

แล้วปลาอื่นส่งได้มั้ย

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 09:13:57 GMT+0700 (ICT)

ตอบคุณ หนึ่ง

ปลากัด เป็นส่งของต้องห้ามส่งทางไปรษณีย์ตาม พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทศักราช 2477 นอกจากสิ่งมีชิวิตแล้ว ยังมี วัตถุมีคม วัตถุระเบิด สิ่งโสโครก ไปรษณียภัณฑ์ที่มีถ้วยคำ เครื่องหมาย ที่เป็นเสี้ยนหนามแผ่นดิน หยากช้า ลามก ส่งเสริมให้มีการกำเริบ หยากคาย ขู่เข็ญ กรรโชก หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึง สิ่งเสพติด สิ่งของผิดกฎหมายต่าง ๆ ตาม พรบ.ใครมีความผิดดังกล่าว จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และโดนปรับไม่เกิน 500 หรือทั้งจำทั้งปรับ ok ไหมคับ

หนึ่ง
IP: xxx.108.12.46
เขียนเมื่อ Wed Mar 24 2010 12:50:28 GMT+0700 (ICT)

คำถามอื่นๆด้านบน

ตอบด้วยค่ะ

หนึ่ง
IP: xxx.108.92.19
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 13:30:21 GMT+0700 (ICT)

-โบนัสปีนึงเท่าไหร่คะ

-ทำงานสำนักงานเขตกับ ทำงานที่ที่ทำการนี่ อย่างไหนดีกว่ากัน หรือว่าเหมือนกันคะ

-ปริ้นใบสมัครมาแล้วค่ะ พอถึงวันสมัครต้องทำไงต่อคะ

-จากระเบียบการของร.ร.การปณ.ที่บอกว่า มีหลายสาขาวิชา (บัญชี กฎหมาย การจัดการ คอม ฯลฯ) ต้องเรียนทั้งหมด หรือว่า เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ

แตง
IP: xxx.108.92.19
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 13:31:33 GMT+0700 (ICT)

ติดต่อกลับด้วยครับ

คิดถึง

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 13:45:49 GMT+0700 (ICT)

สงสัยเข้าใจคลาดเคลื่อน วิชาที่เขียนข้างบนนั้นเป็นวิชาที่จะต้องสอบ เข้า ไม่ใช่วิชาที่เรียน ตอนเรียนจะเรียนวิชาเกี่ยวกับไปรษณีย์ เช่น พรบ.ไปรษณีย์ ขั้นตอนการทำงาน รับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย กฎระเบียบของไปรษณีย์ รวมถึงคอมฯ การรับฝากด้วยเครื่อง CA POS และวิชาบริหาร การตลาดต่าง ๆ รวมถึงภาษาอังกฤษด้วย ส่วนเทอม 2 จะมีการฝึกปฏิบัติจริง ตามปณ.ขนาดใหญ่ ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ครับ..

หนึ่ง
IP: xxx.8.138.233
เขียนเมื่อ Thu Mar 25 2010 15:44:43 GMT+0700 (ICT)

มีตั้งสี่คำถาม

ตอบคำถามเดียว

พลอย
IP: xxx.8.134.227
เขียนเมื่อ Fri Mar 26 2010 18:31:42 GMT+0700 (ICT)

ทำไมถึงไม่มีสอบไปรษณีย์ระดับหก

มีสอบระดับห้าแล้วไประดับเจ็ดเลย

นัด
IP: xxx.123.92.134
เขียนเมื่อ Fri Mar 26 2010 18:44:37 GMT+0700 (ICT)

ดูปฏิทินการรับสมัครได้ที่ไหนค่ะ

id
IP: xxx.121.107.59
เขียนเมื่อ Sat Mar 27 2010 13:33:39 GMT+0700 (ICT)

ตอบข้างบน โบนัส 1 เดือน เงินเดือนนักเรียนไปรษณีย์เริ่ม 7680 บาท ( ป. ตรี เริ่ม 10810 บาท โท 13490 บาท) + ค่าครองชีพ 1500 บาท (หากอยู่ จ. สามชายเเดน + 5,000 บาท) ค่าเช่าบ้านหากอยู่ต่างจังหวัดที่มิใช่ภูมิลำเนา(มากน้อยแล้วแต่ระดับที่จำได้ เช่นระดับ 8 จะได้ค่าเช่าบ้าน 4,000 บาท ต่อเดือน) ค่าเครื่องแบบประจำปี เบิกค่ารักษาพยาบาล พ่อ แม่ ลูก เมีย ตัวเอง โรงพยาบาลรัฐได้ตามจริง เงินเดือนขึ้น 7 - 14 % ต่อปี หากสอบนักเรียนไปรษณีญ์ได้ตอนอายุ 17 - 20 ต้นๆ เงินเดือนทะลุแสนแน่นอน (นักเรียนไปรษณีย์เรียนเพื่อเป็นหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ)

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Mon Mar 29 2010 16:15:28 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้นักเรียนไปรษณีย์รับสมัครแล้ว นะครับ รับสมัคร 180 คน ชาย 100 หญิง 80 คน วุฒิ ม.6 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 30 เม.ย. 253 สอบในวันที่ 20 มิ.ย.2553 มี 5 วิชา คือ คณิต ไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทดสอบทัศนคติ อายุไม่เกิน 25 ปีนะคับ รายละเอียด ดูได้ใน www.thailandpost.co.th

crazykik
IP: xxx.121.105.49
เขียนเมื่อ Thu Apr 01 2010 01:44:04 GMT+0700 (ICT)

เปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

postman
IP: xxx.19.210.250
เขียนเมื่อ Thu Apr 01 2010 09:35:59 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้นักเรียนไปรษณีย์รับสมัครแล้ว นะครับ รับสมัคร 180 คน ชาย 100 หญิง 80 คน วุฒิ ม.6 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 30 เม.ย. 253 สอบในวันที่ 20 มิ.ย.2553 มี 5 วิชา คือ คณิต ไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทดสอบทัศนคติ อายุไม่เกิน 25 ปีนะคับ รายละเอียด ดูได้ใน www.thailandpost.co.th

เจ้าอ้วน
IP: xxx.19.228.246
เขียนเมื่อ Sun Apr 04 2010 12:00:45 GMT+0700 (ICT)

ถ้าเป็นตุ๊ดแล้วไปสมัครได้มั๊ยค๊ะ

อิอิ

อยากรู้รายละเอียด ของแต่ละวิชาว่าสอบเรื่องอะไรบ้าง

ขอแบบละเอียดนะค๊ะ

อ้อๆ ... มีผู้ชายคนนึง เค้าบอกเรามาว่า เราอ้วน เราหน้าตาไม่ดี เราคงสอบไม่ติดหรอก ถึงติดก้อไม่ผ่านสัมภาษณ์ เพราะเค้าคัดหน้าตา .... จิงหรือป่าวค๊ะ

เจ้าอ้วน
IP: xxx.19.228.246
เขียนเมื่อ Sun Apr 04 2010 12:55:40 GMT+0700 (ICT)

เราอยากได้คำตอบของ คห.ที่ 67 ทุกคำตอบอ่ะ

ช่วยตอบให้ทีสิ

เจ้าอ้วน
IP: xxx.19.228.246
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 12:01:37 GMT+0700 (ICT)

ถ้าไม่ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบได้มั๊ยค๊ะ ...

หากระทู้โหลดไม่เจออ่ะ ... - -*

ทำไงดีๆ ..

เจ้าอ้วน
IP: xxx.19.228.246
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 12:07:24 GMT+0700 (ICT)

รบกวนบอกวิธีเซฟใบสมัครให้เราหน่อยสิ

แบบว่า ไม่รู้จิงๆว่าจะต้องเซพยังไง - -*

จะเอาไปปริ๊นที่ร้านอ่ะ ... ต้องทำไงบ้างหรอค๊ะ

ผู้หญิง ตุ๊ดคงไม่สนใจ
IP: xxx.108.92.65
เขียนเมื่อ Mon Apr 05 2010 14:53:43 GMT+0700 (ICT)

แล้วแปลงเพศยังล่ะ เราว่าน่าจะได้นะ ปนๆกันดี ทำได้หลายอย่าง

รายละเอียดของแต่ละวิชานี่ ไม่รู้ ยังไม่เคยสอบเหมือนกัน

คำถามอ้วนๆนี่คุ้นๆ ก็ เค้าคัดหน้าตาและหุ่นอ่ะ

ถ้าหน้าตาไม่ดีและหุ่นไม่ดีก็ ไม่ติดชัวร์

แต่ถ้ามีแฟนเป็นไปรษณีย์นี่ ก็ติดชัวร์ แม้ว่าจะหน้าตาไม่ดีหรือหุ่นไม่ดีก็ตาม

คห.67 ขี้เกียจตอบ มันยาวมาก ไว้ให้พี่เค้าตอบดีกว่านะ

เจ้าอ้วน
IP: xxx.175.25.240
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 16:10:48 GMT+0700 (ICT)

แล้วเกี่ยวอะไรกันกะมีแฟนเป็นไปรษณีย์หรอค๊ะ ...

เราก้อไม่ได้ถึงกะหน้าตาหน้าเกลียดนะ - - ... ปีนี้คงสอบไม่ติดแน่เลย ... เซง - -.

คัยทราบ รายละเอียดแต่ละวิชาที่สอบ ช่วยบอกเราที ... เพราะ เนื้อหาที่จะอ่านมันกว้างเกิน ..เลยไม่รุ้จะเริ่มอ่านยังไง

ส่วนแนวข้อสอบ ก้อยังไม่ได้ ซื้อ (แพงซะเหลือเกิน เกบตังค์อยุ่นี่ - -)

เจ้าอ้วน
IP: xxx.175.25.240
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 17:05:22 GMT+0700 (ICT)

เอ้อๆ ..ใบสมัคร นี่ไป ซื้อที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านไม่ได้หรอ ... ต้องดาวโหลดทางเวบอย่างเดียวเลยหรอค๊ะ ...

รบกวนตอบด้วยยนะ

รอคนตอบอ และก้อรอคนมาตอบ ^^"

เจ้าอ้วน
IP: xxx.175.25.240
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 17:34:37 GMT+0700 (ICT)

เอ้อๆ ..ใบสมัคร นี่ไป ซื้อที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านไม่ได้หรอ ... ต้องดาวโหลดทางเวบอย่างเดียวเลยหรอค๊ะ ...

รบกวนตอบด้วยยนะ

รอคนตอบ และก้อรอคนมาตอบ ^^"

ผู้หญิง ตุ๊ดคงไม่สนใจ
IP: xxx.8.226.221
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 21:49:59 GMT+0700 (ICT)

ใบสมัครไปซื้อที่ปณ.ได้นะ

ส่วนระเบียบการไม่รู้ว่ามีป่าว แต่น่าจะมีมั้งหรือไม่ก็ที่นี่เลย

แนวข้อสอบเราหาทั่วราชอาณาจักรไทยแล้วอ่ะ

ที่ฟรีๆไม่มีหรอก ต้องซื้อเท่านั้น

เค้ารับวุฒิม.หก เนื้อหาก็ไม่เกินม.หกหรอก

แล้วก็ ถามรุ่นพี่มา เค้าบอกว่า ประมาณโอเน็ตอ่ะ

ส่วน หนังสือแนวข้อสอบ 300 จบในเล่มเดียวก็มีนะ หาดูดีๆซิ เราซื้อแล้ว

แต่ บอกในนี้ไม่ได้อ่ะ พี่เค้าไม่ให้โฆษณา เดี๋ยวโดนลบ

ผู้หญิง ตุ๊ดคงไม่สนใจ
IP: xxx.8.226.221
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 21:54:20 GMT+0700 (ICT)

เรื่องหน้าตา เราล้อเล่นนะ

หน้าตาไม่เกี่ยว ขยันและพยายามเท่านั้นนะจ๊ะ

อยากมีเวลาอ่านมั่งจัง

เราต้องอ่านของที่เรียนปัจจุบันอยู่เลยอ่ะ

(TT)

เครียดๆ แม่บ่น จะให้อ่านแต่ปณ.

แล้วถ้าปณ.ไม่ติดอ่ะ ไอ้ที่เรียนอยู่ก็ไทน์อะซิ

คนที่ร้อย
IP: xxx.8.227.184
เขียนเมื่อ Tue Apr 06 2010 22:12:38 GMT+0700 (ICT)

แย่ๆ คห.ที่ร้อยแล้ว

^^

เจ้าอ้วน
IP: xxx.19.228.246
เขียนเมื่อ Wed Apr 07 2010 08:50:13 GMT+0700 (ICT)

นี่ก้อกลัวอ่านไม่ทันเหมือนกันนี่

เพราะที่เรียนอยุ่ปัจจุบัน ยังจะไม่รอดเลย

ห้าๆ ... จะให้อ่านไปรษณีย์ด้วย ไม่รุ้ว่าจะไหวป่าว

แบบว่า มาเรียนที่นี่ ไม่ได้ใช้ความรุ้ ตอนมอปลายเลย แย่หน่อย

เราก้อเลยลืมหมด

เหอะๆ

โ. ่ เลย อ่า

กะว่ากลับบ้านไป จะไปซื้อหนังสือ ... รบกวนขอเมลล์ "ผู้หญิง ตุ๊ดคงไม่สนใจ" ได้ป่าว

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า