ประเภทแหล่งการเรียนรู้

 แหล่งการเรียนรู้ 

    ประเภทของแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและองค์กรในชุมชน หมายถึง บุคคล คณะบุคคลหรือตัวแทนขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่สามารถถ่ายทอดความรู แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนไดเช่น ตัวแทนด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆ ผู้ชำนาญพิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น พระภิกษุสงฆ์หรือผู้นำศาสนาต่างๆ ผู้นำชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ เป็นต้น

2 แหล่งเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษยสร้างขึ้น หมายถึง ทรัพยากรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรที่มนุษยสร้างขึ้น เช่น ทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรแร่ธาตุ ทรัพยากรสัตว์ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายชลประทาน ลำคลอง อุทยานแห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นต้น

3 แหล่งเรียนรูประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งก่อสร้าง หมายถึง อาคาร สถานที่ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่นโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด พิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป โบสถ์ วิหาร ศูนยราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย์ ศาลหลักเมือง เรือนจำ สถานีตำรวจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาวิชาการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

4 แหล่งเรียนรูประเภทสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น ห้องสมุดประชาชน เครื่องอิเลคทรอนิกส์ ต่างๆ ระบบเครื่องยนต์ต่างๆ เคมีภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทัศน์ ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ อินเทอรเน็ต เป็นต้น

5 แหล่งเรียนรูประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี หมายถึง แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงความเป็นอยู่ ความเชื่อ วิถีชีวิตที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต เช่นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน กิจกรรมชุมชน พิธีทางศาสนา ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ ศิลปกรรม แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา ภาพวาด ภาพเขียน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 124162
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ชนชา
IP: xxx.47.72.244
เขียนเมื่อ Sat Sep 01 2007 23:42:48 GMT+0700 (ICT)
ขอบคุณมาก ๆ ทำให้เข้าใจแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  มีความรู้มากมาย  โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับชีวิตตัวเราเอง  รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเอง  จักไม่เบียดเบียนชีวิตตัวเองและรู้จักรักชีวิตที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  สภาพแวดล้อมรอบตัวเราน่าอยู่มาก ๆ   จงเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้รอบ ๆ ตัวเรา
ครูติ๋ง
IP: xxx.172.189.128
เขียนเมื่อ Mon Mar 16 2009 22:12:12 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังเรียนโทอยู่ที่ มน.พิษณุโลกค่ะ อาจารย์ให้หาประเภทแหล่งเรียนรู้อยากทราบว่าประเภทแหล่งเรียนรู้ที่ครูสกุล เขียนมีที่มาจากไหนค่ะ หรือว่าครูสกุลแบ่งเอง จะได้เอาไปใช้ประกอบการเขียนรายงานค่ะ ถ้ามีที่มา อยากจะขอแหล่งอ้างอิงได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าได้ส่งมาทางเมล์ก็ได้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

Kamonrat' Maechan
เขียนเมื่อ Thu Dec 03 2009 22:31:06 GMT+0700 (ICT)

เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

กฤตยา แตงเพชร์
IP: xxx.55.213.177
เขียนเมื่อ Wed Jul 10 2013 18:33:44 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเว็บนี้...

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง
    บันทึกก่อนนี้
    บันทึกใหม่กว่า