การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                        ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้  ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก  จึงควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน  การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  จำนวน  37  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มย่อยแบบ  STAD  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  จำนวน  9  แผน  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีค่าความยากเท่ากับ  .20  ถึง  .84  ค่าอำนาจจำแนกเท่ากับ  .23  ถึง  1.00  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .88  และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test

                        ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้

             1.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยรวม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  แต่เมื่อจำแนกรายทักษะแล้วนักเรียนที่เรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จำนวน  6  ด้าน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และทักษะด้านการวัด  และทักษะด้านการพยากรณ์ก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน

                                        2.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  มีเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                โดยสรุป  การเรียนรู้โดยการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์  สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 118853
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

พรประสาท
เขียนเมื่อ Fri Mar 20 2009 15:37:48 GMT+0700 (ICT)

ขอขั้นตอนในการสอนทักษะวิทยาศาสตร์โดยละเอียดด้วย

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า