แนะแนว

 การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ที่ต้องจัดควบคู่กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การแนะแนว  คือ การให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้สำเร็จทางด้านการเรียน

       กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการจัดบริการ และ กิจกรรมที่หลากหลายเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มโดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาท ทักษะชีวิต พื้นฐานของความเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน ทุกคนมีคุณค่าสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามได้และเติมเต็มให้ผู้เรียนสามารถจัดการชีวิตของตนได้ตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

การแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
        การแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมที่ดี ใช้ชีวิตอย่างเพียงพอและมีความสุขโดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
        1. การจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
        2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัย ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและรู้จักตนเองในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสม สำหรับนักเรียนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง
     2. เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูล ข่าวสาร ด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อนำไปวางแผนการศึกษาต่อและเลือกอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง
     3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและสามารถปรับตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
     4. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นพื้นฐานแก่นักเรียน
     5. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อสัมมาชีพทุกประเภท

หลักการ
           การจัดกิจกรรมแนะแนวเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษา ที่ต้องจัดควบคู่กับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หลักสูตรที่เปิดกว้างให้สังคมมีส่วนร่วมและให้อิสระในการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยกำหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และผู้เรียนสำคัญที่สุด
          โรงเรียนราชินีจึงจัดการแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่พัฒนาทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ รวมถึงการส่งเสริมมารยาทและบุคลิกภาพอันเหมาะสมกับการเป็นกุลสตรีไทย โดยมีการประสานงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 115255
 เขียน:  
 ความเห็น:  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

rapid valocities
เขียนเมื่อ Wed Oct 10 2007 05:38:05 GMT+0700 (ICT)

ที่โรงเรียนคุณครู  เขามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แนะแนวบ้างไหมครับ

 

เจษฎา
เขียนเมื่อ Fri May 30 2008 20:50:35 GMT+0700 (ICT)

เหนือสิ่งอื่นใดอยากให้ครูแนะแนวมีความสามารถในการนำไปปฏิบัติจริงมากกว่าความรู้บนหิ้งนะครับ เพราะเด็กปัจจุบันมีปัญหาและเปลี่ยนแปลงไปมาก เป็นกำลังใจให้ช่วยดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ขอเราต่อไป

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า