เรียนรู้ดูตัวอย่าง MOU คูปองการศึกษา

              วันนี้ ครูวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์ ได้รีบทำตัวอย่าง MOU ให้ศูนย์กศน.อำเภอเอาไปดูและเร่งจัดทำ ที่ขันอาสาจะเริ่มก่อนคือกศน.อำเภอเมืองและกศน.อำเภอบางปะกง ครูวัชรินทร์ ได้ร่างมาให้พร้อมไปปรับหรือนำไปใช้ได้ทันที ด้วยพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางไปราชการที่ระยอง จึงเสนอเรื่องไว้ เพื่อความไวเป็นต่อ ผมจึงนำมาเผยแพร่แก่กศน.อำเภออื่น ๆ ได้เตรียมตัว เตรียมทำด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องทำทุกที่เป็นนโยบายให้นำร่องต้องลองทำ เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อไป   มาดูตัวอย่างของ กศน.เมือง ครับ

 

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรากับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทราเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชน
รูปแบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
********************************

          บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
                ก)   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยนายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
               

               ข)  โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)  โดย
นางสาววิไล  อิศวโสภณ  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
               

               โดยที่  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  และการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  โดยมีรายละเอียดและข้อตกลงดังนี้

ข้อ 1  วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง 
               

                1.1  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15(2)โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรากับหน่วยงานภาครัฐได้แก่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชิงเทรา


                1.2  เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
               

               1.3  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการได้รับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
               

               1.4  เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนเอกชนและเป็นการขยายเครือข่ายการศึกษาให้มากขึ้น
 

ข้อ 2    สถานที่ในการดำเนินงาน
                โรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่เลขที่  402  ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลโสธร  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
   

ข้อ 3  ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลเชิงเทรา               

               (1)  แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาเสริมสวย  โดยระบบคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา              

              (2)  การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน               

              (3)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคน
                (4)  กำหนดหลักสูตร  แจ้ง ตารางเวลาเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาของโครงการคูปองส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                (5)  จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และความรู้ให้กับผู้เรียน
               

                (6)  ประเมินผลการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บันทึกผลการเรียนรู้ตามแบบของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล
                (7)  จัดทำข้อมูลผลการเรียนและรายงานผลการเรียนการจบหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน ตามแบบที่ กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
               

                (8)  จัดทำหลักฐานการขอรับโอเงินตามแบบที่  กศน.เมืองฉะเชิงเทรากำหนด  พร้อมแนบหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของกิจการและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร               

                (9)  ออกใบเสร็จรับเงิน  เมื่อได้รับโอนเงินจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภายใน  15 วัน นับจากวันที่ได้รับโอนเงิน 

ข้อ  4   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
                (1)  จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลง  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครผู้เรียน 
                (2)  จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้เรียน
                (3)  บันทึกข้อมูลรายคน  ลงทะเบียนผู้เรียน
              

                 (4)  ส่งข้อมูลผู้เรียนให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพื่อจัดสรรบัตรคูปอง  รับบัตรคูปองตรวจสอบให้ถูกต้องตรงตามรายชื่อ  บันทึกข้อมูลเลขบัตรคูปอง                 

                (5)  จัดส่งคูปองผู้เรียนไปยังสถานศึกษา              

                 (6)  นิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ              

                 (7)  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดทำโครงการ               

                (8)  ติดตามผลการเรียนเมื่อครบกำหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการส่งข้อมูล
                (9)  ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อจัดสรรงบประมาณ
รายหัวผู้เรียนให้กับโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไล  เมื่อจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามหลักสูตร  ในอัตรา  700 บาท ต่อ 1  คน  ต่อหลักสูตร  100  ชั่วโมง (สำหรับค่าเรียนส่วนที่เกินผู้เรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง)
                

               (10)   จัดทำรายงานผลและสรุปผลการดำเนินงาน


                (11)   ติดตามผลผู้เรียนในด้านความพึงพอใจ   การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดีขึ้น

ข้อ 5   ระยะเวลาความร่วมมือ              

             บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่าย ตกลงให้มีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป  หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงนี้เพื่อให้มีความเหมาะสม  หรือให้เป็นปัจจุบัน  สามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน               

             ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่         27    กรกฎาคม   พุทธศักราช   2550   เป็นต้นไป  

                                                  ลงชื่อ                                          
(นางสาววิไล   อิศโสภณ)   
                                                          (นายกิตติ   พัฒนวิวัฒน์)
เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยเกศวิไลฉะเชิงเทรา                        
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน                                                                                                                                   อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   

               

               

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

 หมายเลขบันทึก: 113550
 เขียน:  
 ดอกไม้:  ความเห็น: 19  อ่าน: คลิก 
 สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ

ความเห็น

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ Sun Jul 22 2007 17:26:15 GMT+0700 (ICT)
  • โอโห ผอ ทำงานเป็นระบบจังเลยครับ
  • ดีใจที่มีคนเก่งๆๆแบบ ผอ
  • ขอบคุณครับ
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Sun Jul 22 2007 20:23:21 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณอาจารย์ขจิต ครับ ยังคงความว่องไวดั่งกามนิตย์หนุ่มเหมือนเดิม

รุ้งระพี
เขียนเมื่อ Mon Jul 23 2007 08:27:30 GMT+0700 (ICT)

ศบอ.บางปะกงจะดำเนินการให้ลุล่วงตามนโยบายอย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ค่ะ

เด็กบ้านสามขา
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ Mon Jul 23 2007 13:33:01 GMT+0700 (ICT)
รับทราบข้อตกการทำmouเรื่องคูปองการศึกษา
เสือตัวที่ 11
IP: xxx.113.17.173
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 06:40:34 GMT+0700 (ICT)
ขอปรบมือให้กับทั้ง 2 สถานศึกษา ศบอ.เมือง และศบอ.ปางปะกงที่มีจิตอาสานำทางไปก่อน ในการจัดคูปองการศึกษา  การนำตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมาให้ดูเป็นตัวอย่างจะช่วยให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน สถานศึกษาต่าง ๆ หากได้แนวทาง และมีศักยภาพก็น่ามาลองดูกันสักตั้ง
ชูวิทย์ ศบอ.บางปะกง
IP: xxx.157.136.194
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 07:57:17 GMT+0700 (ICT)
    เห็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้แล้ว.....การดำเนินการคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป......     
DSS "work with disability" ( หนิง )
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 08:05:49 GMT+0700 (ICT)

ดีจังเลยค่ะ ผอ.  ขอชื่นชมนะคะ

แต่ คูปองการศึกษาของเด็กพิการ  ที่มมส.  ไม่เคยได้เลยอ่ะค่ะ  สงสัยไม่มีเหลือให้เด็กระดับอุดมศึกษาเนอะ

ศบอ.บางคล้า
IP: xxx.143.146.124
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 09:03:59 GMT+0700 (ICT)

เรียน ผอ.ศนจ.ฉช.
        ขอชื่นชมกับข้อตกลง  MOU ที่ อ.วัชรินทร์ ได้จัดทำรูปแบบให้กับ  ศบอ.ต่าง ๆ ที่จะนำไปปรับใช้ได้อย่างสะดวก
                                          

 

 

miss ดวงพร มังคละสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 09:07:35 GMT+0700 (ICT)

การศึกษาจะก้าวไกลถ้าร่วมใจกันพัฒนา

นาง สมถวิล พูลฤทธิ์
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 10:19:15 GMT+0700 (ICT)
เป็นวิธีร่วมกันทำงานที่ดีมากค่ะ
คนนอกโรงเรียน
IP: xxx.143.146.138
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 16:34:31 GMT+0700 (ICT)

เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ชาว กศน.แปดริ้วร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม ขอเป้นกำลังใจให้นะครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Tue Jul 24 2007 23:55:20 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณหนิงครับP ที่มาเยือน สงสัยอุดมศึกษาคงไม่มีคูปองมั๊งครับ รัฐจัดให้กลุ่มพลาดโอกาสการศึกษาก่อน

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Wed Jul 25 2007 00:00:57 GMT+0700 (ICT)

คุณรุ้งระพี คุณเด็กบ้านสามขา คุณเสือตัวที่๑๑ คุณชูวิทย์ คุณศบอ.บางคล้า คุณคนนอกโรงเรียน ครับ

ขอให้ช่วยกันทดลองดำเนินการคูปองการศึกษา เพื่อหาแนวทางพัฒนากันต่อไปนะครับ วันนี้ผมได้เชิญประชุมผอ.กศน.อำเภอและได้ตกลงให้ทุกอำเภอลงมือทำแล้วครับ

IP: xxx.123.196.66
เขียนเมื่อ Wed Jul 25 2007 10:43:19 GMT+0700 (ICT)

การพัฒนาการทางการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กับนักศึกษาให้มากที่สุดเป็นสิ่ที่น่าชื่นชมทั้งสิ้นครับ เพราะบุคคลเหล่านี้เค้าโดนความผิดพลาดทั้งต่อตนเอง และสังคม  เราน่าจะเป็นทางเลือกที่เค้ารู้สึกภูมิสนใจ และเห็นถึงความสำคัญของเราที่ให้โอกาสเค้า   

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Thu Jul 26 2007 17:32:34 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณ คุณไม่แสดงตนครับ

นายเสน่ห์ อุ่นนาวงษ์ ศบอพนมสารคาม
IP: xxx.27.112.109
เขียนเมื่อ Fri Jul 27 2007 17:38:04 GMT+0700 (ICT)
       งานคูปองการศึกษา  การจัดการศึกษาสายอาชีพอยู่ระหว่างดำเนินการในการอยู่ครับ เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงต้องศึกษาอย่างระเอียดในเงื่อนไขต่างๆครับ หวังคงดำเนินการได้ในภาคเรียนนี้ครับ
อนันต์ ตันไล้
IP: xxx.136.218.33
เขียนเมื่อ Mon Jul 30 2007 13:02:32 GMT+0700 (ICT)
กศน.พนมสารคาม ทำ MOU ร่วมจัดคูปองส่งเสริมการศึกษากับเทศบาลตำบลเกาะขนุนแล้ว
ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon Jul 30 2007 16:36:22 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคุณเสน่ห์ ครับ

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
เขียนเมื่อ Mon Jul 30 2007 16:37:49 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณผอ.อนันต์ ครับ สามารถดำเนินงานคูปองการศึกษาได้แล้ว เป็นแบบอย่างแก่ กศน.อำเภออื่นต่อไป

 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า