จัดทำแผนจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบโดนใจ

 แผนจัดประสบการณ์ สำหรับครปฐมวัย 

ครูปฐมวัย  มีความลำบากใจมากในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์  เพราะที่มีก็เพียงแค่  มีมีมีมี  เท่านั้น  นำไปเป็นเนื้อนาบุญไม่ได้  เป็นสิ่งลำบากใจมากๆๆๆๆๆๆๆ  สนใจบ้างไหมครับ  sonothai  มีดีจะบอก ทำอย่างไรให้โดนใจ  จัดประสบการณ์ได้อย่างสบายๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่ต้องอายใครโดยเฉพาะบรรดากรรมการประเมิน(ทุกประเภท)  นำไปต่อยอดได้อีกด้วย...เอาเป็นอันว่าผมมีเส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้กับครูปฐมวัย  พอหอมปากหอมคอ  ดังนี้
                           1.  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
1.  จัดระเบียบการนั่ง/ยืน  ตามสาระที่ควรเรียนรู้
2.  แจ้งจุดประสงค์  ตกลงกฎ กติกา ระเบียบ  เงื่อนไข
3.  แนะนำ สาธิต กิจกรรม สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์  เพลง จังหวะ ดนตรี  ประกอบการจัดกิจกรรม
4.  สาธิต  ท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวจากง่ายไปหายาก  จากอยู่กับที่ไปหาเคลื่อนที่
5.  เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมตามแบบที่ครูนำเสนอ
6.  ครูเสริมแรง กระตุ้น ยั่วยุ ให้ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ร่าเริง
     สนุกสนานทุกคน
7.  ให้เด็ก ๆ ปฏิบัติเองโดยไม่มีแบบ และตามจินตนาการ อย่าง
     สร้างสรรค์
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  ครูให้เด็กนอน หรือนั่งพักผ่อน  คลายอริยบท

                                  2. กิจกรรมสร้างสรรค์
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แบ่งกลุ่มเด็ก  เลือกผู้นำกลุ่ม  ตัวแทนรับอุปกรณ์กับครู ที่เตรียมไว้
3.  สาธิต  อธิบาย  สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดไว้
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเข้าร่วมกิจกรรม เน้นความสะอาด  ปลอดภัย  คุณธรรม  กระบวนการคิด
5.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ตามข้อตกลง  2-3  กิจกรรม
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง กระตุ้น  ยั่วยุให้ปฏิบัติด้วยความพึงพอใจ
7.  เด็กนำเสนอผลงานที่ประทับใจ
8.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
9.  เด็กนำอุปกรณ์เก็บเข้าที่  และทำความสะอาดร่วมกัน

                                   3.  กิจกรรมเสรี หรือเล่นตามมุม
1.  จัดระเบียบการนั่งของเด็ก
2.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  การเปิดมุม (เมื่อเปิดมุมหนังสือ
     ห้ามเปิดมุมที่มีเสียงดัง เช่น มุมดนตรี)
3.  เด็กเลือกมุมที่เปิดตามความสมัครใจ
4.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง ด้วยการกระตุ้นยั่วยุ  แนะนำ ให้เด็กรู้จัก แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ 
     รู้จักรอคอย เสียสละ
5.  สุ่มเด็กเล่าความประทับใจสรุปร่วมกัน
6.  เด็กเก็บของเข้าที่  และร่วมกันสังเกต /สำรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์

                           4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์
1.  จัดระเบียบการนั่ง  (รูปครึ่งวงกลม  ตัวยู  เกือกม้า)
2.  ครูนั่งบนเก้าอี้ตัวเล็ก ๆ  หรือนั่งกับพื้น  อยู่ในระดับสายตากับ
     เด็ก  จัดวางอุปกรณ์/สื่อ ไว้ข้าง ๆ ครูทุกรายการที่จะจัดกิจกรรม 
3.  ครูเก็บเด็กด้วยเทคนิคที่หลากหลาย
4.  ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลาย  ที่เน้น กระบวนการคิด  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
     และ   แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  เล่านิทาน บทบาทสมมุติ สาธิต  ทดลอง ฯลฯ
4.  ครูเปิดโอกาสเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรม
5.  เด็กนำเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ
6.  ครูอาจเก็บเด็กอีกครั้ง(กรณีที่เด็ก ๆ เกิดความวุ่นวาย)
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

                               5.  กิจกรรมกลางแจ้ง
1.  จัดแถว จับรถไฟ  เดินไปสนามกลางแจ้ง  บ่อทราย
2.  เมื่อถึงสนามควรจัดแถวก่อน  แล้วจึงให้เด็กอบอุ่นร่างกาย
3.  อธิบาย  สาธิต  วิธีการเล่น
4.  แจ้งข้อตกลง  กติกา  เน้นความปลอดภัย
5.  ทดลองให้เด็กเล่น
6.  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนด  เน้นปฏิบัติตามกติกาและความปลอดภัย
7.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
8.  เด็กเล่นอิสระ
9.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
10.  เด็กนั่งคลายกล้ามเนื้อ
11.  เด็กทำความสะอาดร่างกาย
12.  เด็กเดินแถวกลับเข้าห้องเรียน

                              6.  เกมการศึกษา
1.  จัดระเบียบการนั่ง
2.  ครูแจ้งจุดประสงค์  แล้วอธิบาย  สาธิต  การเล่นเกมใหม่
3.  แบ่งกลุ่มเด็ก
4.  ตัวแทนกลุ่มรับเกมการศึกษา ใหม่  และเก่า
5.  เด็กเล่นเกมการศึกษาตามความสมัครใจ  ทั้งเกมใหม่ และเกม
     ที่เคยเล่นมาแล้ว
6.  ครูสังเกตพฤติกรรมและมีการเสริมแรง
7.  เด็กและครูร่วมกันสรุปการจัดกิจกรรม  ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่/พัฒนาการ
8.  เก็บวัสดุ อุปกรณ์  เข้าที่ / ส่งครู

       คุณครูปฐมวัยครับ  เมื่อได้เส้นทางการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แล้ว  ขอให้คุณครูขยายความแต่ละขั้นตอนให้ละเอียดขึ้นอยู่กับศักยภาพและบริบทของสถานศึกษาของคุณครู (อย่าคัดลอกของผมทั้งดุ้นโดยไม่ต่อยอดนะครับ)  หวังว่าคงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณครูปฐมวัยได้บ้าง  ส่วนความละเอียดแต่ละขั้นตอน  ผมก็พอมีอยู่บ้างครับ  ถ้ามีความต้องการ  จะต่อยอดให้ใหม่นะครับ
        คุณครูปฐมวัย..ที่น่ารักทุกท่านครับ..ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ให้รอ..อันที่จริงนั้นมีสาเหตุมาจากตัวกระผมลืมรหัสผ่าน..(นี่ขนาดเซียนยังลืมได้)..เอาเป็นอันว่าที่ขอเอาไว้ทุกท่าน..ให้ใจเย็นอีกนิดหนึ่งนะครับ..ผมกำลังปรับแผนจัดประสบการณ์ใหม่..ให้โดนใจมากกว่าเดิม..จะได้สะใจ..ขอโทษถูกใจคุณครูปฐมวัย  และหากต่อยอดพัฒนานำไปขอความก้าวหน้าจะได้ไม่อายคณะกรรมการท่านครับ..มีอะไรอยากได้ก็เขียนฝากแสดงความคิดเห็นเอาไว้..หากจะให้ดีกรุณาฝาก e-mail เอาไว้จะได้ส่งให้เป็นการเฉพาะรายครับ ถ้าฝากข้อความเอาไว้ธรรมดา..ไม่สามารถส่งข้อมูลให้ได้จริงๆ ครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

ความเห็น

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
ครูนู๋ตาล
IP: xxx.26.197.195
เขียนเมื่อ Wed Oct 03 2007 17:56:57 GMT+0700 (ICT)

วันนี้ ... เข้ามา เชอเว!! ค่ะ

 

พุ่มผกา
IP: xxx.172.25.58
เขียนเมื่อ Tue May 27 2008 16:14:11 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนหน่อยค่ะ

ครูบุญล้อม
เขียนเมื่อ Tue Aug 12 2008 12:48:55 GMT+0700 (ICT)

ข้อตัวอย่างแผนจัดเยี่ยมยอดหน่อย ท่าน ศน.

ปิยะนุช ตันกิจจานนท์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Thu Aug 14 2008 22:13:17 GMT+0700 (ICT)

ครูนุช

ศิริวรรณ ทาระพิมพ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ Sun Sep 07 2008 07:42:18 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนแบบ 7 ขั้นหน่อยค่ะ

อัญชลี เผือดผ่อง
IP: xxx.7.138.79
เขียนเมื่อ Fri Oct 17 2008 11:00:51 GMT+0700 (ICT)

ตัวอย่างแผน 1 วัน ด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูกระปุ๊กลุก
IP: xxx.123.138.16
เขียนเมื่อ Fri Jan 30 2009 10:32:28 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะ โดนใจจริงๆ

IP: xxx.26.247.129
เขียนเมื่อ Sun Feb 01 2009 23:06:41 GMT+0700 (ICT)

ส่ง e-mail มาให้หน่อยครับ...จะจัดส่งไปให้ครับ

sonothai

sonothai
IP: xxx.26.247.129
เขียนเมื่อ Mon Feb 02 2009 00:02:45 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาจากผู้เยี่ยมชมทุกท่าน..หากมีความประสงค์อยากได้ตัวอย่างแผนจัดฯ..ขอความกรุณาแจ้ง mail ให้ด้วยครับ..ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม

sonothai

นางกฤษณี เนินชนม์
IP: xxx.174.181.140
เขียนเมื่อ Mon Mar 09 2009 20:20:55 GMT+0700 (ICT)

อ่านแล้วโดนใจจริงๆขอบคุณสำหรับคำแนะนำการจัดกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนกรุณาส่งตัวอย่างแผนการสอน 1 วัน ขอบคุณมากค่ะ

นงค์ลักษณ์
IP: xxx.149.24.161
เขียนเมื่อ Wed Apr 08 2009 11:53:07 GMT+0700 (ICT)

ขอแผนการสอนปฐมวัยด้วยค่ะ

จรัสศรี หลู่ติ๊
IP: xxx.175.234.116
เขียนเมื่อ Tue Apr 21 2009 10:15:18 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนระดับชั้นอนุบาลด้วยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

IP: xxx.173.242.30
เขียนเมื่อ Fri May 15 2009 15:06:35 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนระดับปฐมวัยด้วยนะคะ

IP: xxx.173.242.30
เขียนเมื่อ Fri May 15 2009 15:07:59 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนระดับปฐมวัยด้วยนะคะ

[email protected]

ครูโกสัมพี
IP: xxx.26.186.62
เขียนเมื่อ Sun Jun 07 2009 05:41:11 GMT+0700 (ICT)

ท่านคะดิฉันอยากได้แผนการสอนแบบ BBL ค่ะ

สุรศักดิ์ บุราณสุข
IP: xxx.143.172.54
เขียนเมื่อ Wed Jun 17 2009 20:57:56 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนระัดับปฐมวัยด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

บ๊ะ
IP: xxx.123.45.125
เขียนเมื่อ Sun Jun 21 2009 17:18:41 GMT+0700 (ICT)

เกมกลางแจ้ง

บี
IP: xxx.157.201.168
เขียนเมื่อ Wed Jun 24 2009 17:33:30 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ [email protected]

ครูน้ำ
IP: xxx.26.38.115
เขียนเมื่อ Sun Jun 28 2009 09:35:25 GMT+0700 (ICT)

เรียนจบ เอกการศึกษาปฐมวัย แต่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา คอมฯ เลยไม่ทราบความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพราะตอนนี้ได้หลับมาสอนระดับปฐมวัยอีกครั้ง ดีใจสุดๆ เลยอยากได้ แผนการจัดประสบการณ์แบบที่ใช้ล่าสุด ชั้นอนุบาล 2 แบบประเมินต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนชั้นปฐมวัย รวมทั้งวิจัย หรือโครงงาน ระดับปฐมวัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ มา ณ. ที่นี้ด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ริสา คะแม
IP: xxx.128.76.146
เขียนเมื่อ Tue Jun 30 2009 18:59:23 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังทำวิทยฐานะ ชำนาญการคะ และเพิ่งเข้าเป็นครั้งแรกคะ ประสบการณ์ในการทำการสอนระดับปฐมวัยก็ไม่น้อยไม่มากคะ ประมาณ 8 ปี แต่การใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการจัดในรูปเอกสารยังไม่เรียบร้อย..อยากได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ บ้าง เผื่อสามารถต่อยอดกับประสบการณ์ที่ได้รับมาแล้ว แนวการจัดทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง หรือความมั่นใจ กล้าแสดงออก พอจะมีแนวไหมคะ เพราะตอนนี้กำลังทำวิจัยเรื่องนี้อยู่คะ แต่การจัดเอกสารค่อนข้างสะเปะสะปะถ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้..จะดีใจมากคะ และแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..ถ้ามีแบบประเมินที่สามารถประเมินอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จะขอบคุณมากคะ

อิสราพร
IP: xxx.53.81.251
เขียนเมื่อ Fri Jul 03 2009 22:06:09 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการสอนระดับปฐมวัยด้วยนะคะ

การละเล่นพื้นบ้านกิจกรรมกลางแจ้งตอนนี้กำลังทำวิทยฐานะ ชำนาญการครูเยียวยา

สุพิชชา
IP: xxx.172.103.224
เขียนเมื่อ Thu Jul 09 2009 23:34:14 GMT+0700 (ICT)

สอนศูนย์เด็กค่ะอยากได้แผนการสอนระดับวัยเริ่มต้น ขอบคุณมากค่ะ

ปวีณา
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 11:32:25 GMT+0700 (ICT)

ขอดูรูปแบบการจัดห้องเรียนให้โดนใจชั้นอนุบาลหน่อยค่ะ

มะลิ
IP: xxx.173.227.237
เขียนเมื่อ Tue Jul 14 2009 13:36:03 GMT+0700 (ICT)

เป็นครูสอนอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความต้องการแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย พร้อมเครื่องมือวัดและประเมินผล กรุณาช่วยจัดส่งตาม e-mail ให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนเอกปฐมวัย
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ Wed Jul 15 2009 10:30:26 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้เรียนยุเอกปฐมวัย ซึ่งอาจาร์ยให้การบ้าน ทำหน่วยแผนการสอน กิจกรรมยุตลอดเลยอ่ะ แต่ทำผิด

ต้องเอามาแก้ทุกชิ้นเลย ก็เลยอยากจะขอตัวอย่างหน่วยแผนการสอน กิจกรรมต่างๆๆบ้างได้มั้ยค่ะ ถ้ามีช่วยส่งตาม e-mail ที่ให้ไว้ได้รึป่าว

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ จาก คุณครูในอนาคตของเด็กๆๆ *_*

ครูนา
IP: xxx.175.238.101
เขียนเมื่อ Thu Jul 16 2009 16:20:50 GMT+0700 (ICT)

ครูรุ่นเก่า....ไม่เคยสอนปฐมวัย ....แต่โดนไฟท์บังคับ..... ขอแผนการสอนบ้างนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

แป้ด
IP: xxx.26.186.30
เขียนเมื่อ Fri Jul 17 2009 20:16:10 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ภาพค่า ขี้เกียจอ่าน

กวางค่ะ
IP: xxx.143.70.8
เขียนเมื่อ Sat Jul 18 2009 20:30:52 GMT+0700 (ICT)

อยากขอตัวอย่างแผนการจัดประการณ์เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยค่ะ

ยานาง
IP: xxx.26.106.212
เขียนเมื่อ Fri Jul 24 2009 22:31:19 GMT+0700 (ICT)

ได้อ่านข้อความแล้วรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำชำนาญการพิเศษ

ขอตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับหนังสือภาพคำคล้องจองด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ

benze
IP: xxx.122.225.34
เขียนเมื่อ Sat Jul 25 2009 19:48:12 GMT+0700 (ICT)

เรียนจบ เอกการศึกษาปฐมวัย แต่ได้ไปสอนภาษาอังกฤษระดับประถม แต่เพราะตอนนี้ได้หลับมาสอนระดับปฐมวัยอีกครั้ง เลยอยากได้ แผนการจัดประสบการณ์แบบที่ใช้ล่าสุด ชั้นอนุบาล 2 แบบประเมินต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนชั้นปฐมวัย รวมทั้งวิจัย หรือโครงงาน ระดับปฐมวัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ มา ณ. ที่นี้ด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

สุมาลี ศรีสวัสดิ์
IP: xxx.26.15.245
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 13:46:18 GMT+0700 (ICT)

เรียนจบ ปฐมวัยแต่ไปสอนนักเรียนชั้นประถมนาน เพราะตอนนี้ได้กลับมาสอนระดับปฐมวัยอีกครั้งเลยอยากได้แผนการจัดประสบการณ์แบบที่ใช้ล่าสุด ชั้นอนุบาล 2 แบบประเมินค่าต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนชั้นปฐมวัย รวมทั้งวิจัย หรือโครงการ ระดับปฐมวัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มา ณใ โอกาศนี้ด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

สุกัญญา อาภรณ์ไพร
IP: xxx.146.137.233
เขียนเมื่อ Wed Jul 29 2009 17:34:04 GMT+0700 (ICT)

เรียนปฐมวัยแล้วต้องเขียนแผนยังเขียนไม่ค่อยเก่งอยากได้ตัวอย่างของแผนการสอน

จารุวรรณ์ เปียทิพย์
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 06:58:33 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการค่ะขอความกรุณาช่วยเหลือทีนะคะ

จารุวรรณ์ เปียทิพย์
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 07:01:25 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการค่ะขอความกรุณาช่วยเหลือทีนะคะ

[email protected]

ออกัส
IP: xxx.26.133.7
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 20:05:27 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ของปฐมวัยค่ะ

ออกัส
IP: xxx.26.133.7
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 20:07:24 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ของปฐมวัยค่ะ

ฝากe-mailไว้แล้วนะคะ

นางกัลยา ชุมอินทอง
IP: xxx.26.71.6
เขียนเมื่อ Fri Jul 31 2009 20:07:35 GMT+0700 (ICT)

ฉันกำลังทำผลงานวิชาการส่งภายใน 1 ปี แต่อยากส่งก่อนขอตัวอย่างเกมการศึกษาที่สามารถวัดทักษะทางคณิศาสตร์สัก 1 แผ่นขอบคุณล่วงหน้า

นัท
IP: xxx.49.116.49
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 10:50:36 GMT+0700 (ICT)

ขอแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยหน่อยคะ

ฝาก เมลล์ไว้แล้วคะ

เยาวเรศ ปราการชัยนาคร
IP: xxx.172.201.245
เขียนเมื่อ Sat Aug 01 2009 14:15:50 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ตัวอย่างการเขียนแผนกิจกรรมสร้างสรรค์
IP: xxx.64.114.17
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 10:00:38 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างการเขียนแผนกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นดินน้ำมัน แบบใยแมงมุม

ตามขั้นตอนการเขียนแผนที่ถูกต้อง เพราะจะเป็นแนวในการทำผลงาน

ระพีพรรณ
IP: xxx.31.15.85
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 22:41:18 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แบบการสอนเด็กปฐมวัยค่ะ ถ้าจะกรุณา ก็ขอขอบคุณค่ะ

[email protected]

sudseeda bunyasri
IP: xxx.128.222.4
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 23:04:11 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล2

ฝากเมลไว้เเล้วนะคะ

ส่งให้ด้วยนะคะ

sudseeda bunyasri
IP: xxx.128.222.4
เขียนเมื่อ Sun Aug 02 2009 23:08:21 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือภาพคำคล้องจองชั้นอนุบาล 2

ฝากเมลไว้เเล้วนะคะ

ส่งให้ด้วยนะคะ

[email protected]

Boonruan Jatikul
IP: xxx.128.36.127
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 21:27:01 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สามารถนำมาทำแผนส่งผลงานทางวิชาการมา

Boonruan Jatikul
IP: xxx.128.36.127
เขียนเมื่อ Tue Aug 04 2009 21:36:09 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังผลงานส่งรุ่นเยียวยาทำเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนากล้ามเนื้อมือของชั้นอนุบาล 1 อยากได้แผนกิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วยส่งมาที่ mail [email protected] ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ศิริลักษณ์
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ Sun Aug 09 2009 13:57:06 GMT+0700 (ICT)

รบกวนแผนอนุบาล 1 (4ขวบ) และอนุบาล2 (5ขวบ)

ครูเปิ้ล
IP: xxx.172.228.34
เขียนเมื่อ Thu Aug 13 2009 22:18:18 GMT+0700 (ICT)

ไม่ได้จบเอกปฐมวัยแต่ใจรักต้องการแผนจัดประสบการณ์(อ.1 และอ.2)เพื่อนำมาจัดกิจกรรมให้มีคุณค่า ฝากอีเมลล์แล้วนะคะ ขอบคุณคะ

ครูอ้อย
IP: xxx.67.48.139
เขียนเมื่อ Sat Aug 15 2009 10:28:27 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณค่ะท่าน ที่ท่านเข้าใจหัวใจของครูปฐมวัย ว่าเป็นอย่างไร และขอบคุณอีกครั้งที่ให้กำลังใจครูปฐมวัย ขอแผนการสอนทุกประสบการณ์,กิจกรรมต่างๆ ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

[email protected]

ครูลำไพร
IP: xxx.128.105.234
เขียนเมื่อ Sun Aug 16 2009 18:54:49 GMT+0700 (ICT)

ขอแนวทางด้วยค่ะ การวัดและจัดทำแผนปฐมวัยทำได้ค่อนข้างยาก

IP: xxx.67.161.153
เขียนเมื่อ Sat Aug 22 2009 11:47:19 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยค่ะ

[email protected]

นก
IP: xxx.172.33.25
เขียนเมื่อ Tue Aug 25 2009 04:13:11 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแผนBBL จะนำไปปรับใช้สอนชั้นอนุบาล2

ขอบคุณค่ะ

อี้ด
IP: xxx.53.80.112
เขียนเมื่อ Thu Aug 27 2009 20:44:54 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์แบบสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจและสังคมและเกณฑ์การประเมิน

คุณครูคิว
IP: xxx.26.144.181
เขียนเมื่อ Tue Sep 01 2009 18:52:24 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณสำหรับแนวทางและกระบวนการคิดนะค่ะ

เป็นครูใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ค่ะ

สุรัชนี
IP: xxx.128.203.50
เขียนเมื่อ Wed Sep 02 2009 22:42:37 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนการจัดประสบการณ์แบบที่ใช้ล่าสุด ชั้นอนุบาล 1,2 แบบประเมินค่าต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียนชั้นปฐมวัย รวมทั้งวิจัย หรือโครงการ ระดับปฐมวัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มา ณใ โอกาศนี้ด้วย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ครูลูกอุ๊
IP: xxx.172.133.205
เขียนเมื่อ Thu Sep 10 2009 20:10:13 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

ทิวาพร
IP: xxx.25.50.238
เขียนเมื่อ Wed Sep 16 2009 09:59:46 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ดิฉันสอนอนุบาลค่ะอยากได้แผนการสอนที่ใหม่ ๆ มาปรับใช้บ้าง ขอวิจัย กับโครงงานด้วยนะค่ะ หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากอาจารย์นะค่ะ อีเมล [email protected] ค่ะ

ครูหญิง
IP: xxx.26.26.148
เขียนเมื่อ Sat Sep 26 2009 14:28:05 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะอยากได้แผนการจัดประสบการณ์ของ อ.1 และอ.2มากคะ แบบใหม่ล่าสุดเพื่อที่จะมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับทางสภาพท้องถิ่น แบบบประเมินต่างๆ ด้วยค่ะ ส่งมาได้ที่ [email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆ ค่ะ

ปิ่นแก้ว กระจายกลา
IP: xxx.53.104.108
เขียนเมื่อ Thu Oct 01 2009 19:03:09 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะ ดิฉันสอนอนุบาลค่ะอยากได้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หวังว่าคงได้รับความเมตตาจากอาจารย์นะค่ะ อีเมล [email protected]

สมคิด ประเสริฐสังข์
IP: xxx.29.53.1
เขียนเมื่อ Fri Oct 02 2009 10:25:27 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะดิฉันกำลังจะออกฝึกสอนอยากได้แผนการสอนของอาจารย์มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น หวังว่าอาจารย์คงอนุเคาะห์ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ อีเมล [email protected]

ครูเค
IP: xxx.53.30.219
เขียนเมื่อ Sat Oct 03 2009 17:21:50 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์ขอตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์อนุบาล 1 และ อนุบาล2

และขอวิจัย กับโครงงานด้วยนะค่ะ

[email protected] ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

นภัทสกร
IP: xxx.173.242.144
เขียนเมื่อ Thu Oct 08 2009 16:29:58 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะอยากได้แผนการจัดประสบการณ์ของ อ.1 และแบบบประเมินต่างๆ ด้วยค่ะ ส่งมาได้ที่ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

วันใหม่
IP: xxx.183.176.19
เขียนเมื่อ Thu Oct 08 2009 18:40:26 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 1 และแบบประเมินต่างๆ ด้วยคะ

ส่งมาได้ที่ [email protected]

ขอบคุณมากๆคะ

IP: xxx.19.66.87
เขียนเมื่อ Mon Oct 12 2009 15:57:28 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้เกณฑ์วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ออกแล้ว รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาล 1 และแบบประเมินต่าง ๆ ที่จะสามารถเป็นแนวทางในการส่งผลงานทางวิชาการให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ช่วยส่งมาที่

[email protected]

พรภูผา แสงอ่อน
IP: xxx.53.107.169
เขียนเมื่อ Thu Oct 15 2009 10:41:30 GMT+0700 (ICT)

สนใจแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นอนุบาล2จ้า

ครูใหม่
IP: xxx.172.10.98
เขียนเมื่อ Thu Oct 15 2009 15:07:38 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะตอนนี้ดิฉันได้บรรจุเป็นครูผู้ช่วยใหม่อยากได้แผนการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลปีที่ 1 พร้อมแบบประเมินต่างๆขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งมาได้ที [email protected] ค่ะ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ฟ้า
IP: xxx.120.210.150
เขียนเมื่อ Sun Oct 18 2009 15:50:19 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะช่วยส่งตัวอย่างนวัตกรรมและแผน ของอนุบาล 2 ให้ดูเป็นตัวอย่างหน่อยได้มั๊ยค่ะ

พอดีกำลังจะทำวิทยฐานะ นะคะ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ฟ้า [email protected]

ชลกนก
IP: xxx.67.118.163
เขียนเมื่อ Mon Oct 19 2009 01:19:24 GMT+0700 (ICT)

จบเอกประถมศึกษาแต่ต้องสอนระดับปฐมวัยขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งสิ่งที่ครูปฐมวัยต้องใช้เพื่อศึกษาและนำไปปรับใช้กับเด็ก ๆ ด้วยนะคะ เนื่องจาก ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง Email : [email protected]

ขอขอบพระคุณอย่างมากมายค่ะ

พิม
IP: xxx.25.120.208
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 07:28:44 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะรบกวนขอแผนการจัดประสบการณ์ของอนุบาลปีที่ 1 และแบบบประเมินต่างๆ ด้วยค่ะ ส่งมาได้ที่ [email protected] ขอบคุณมากค่ะ

วัลลภา (ตุ๊กติ๊ก)
IP: xxx.149.25.193
เขียนเมื่อ Tue Oct 20 2009 11:01:04 GMT+0700 (ICT)

ดีใจจังเลยที่เปิดมาเจอเว็บไซด์ดีๆ ของอาจารย์ เพราะจากที่อ่านเนื้อหาสาระที่อาจารย์ให้มากับคนอื่นๆ ตรงใจมาก และอยากให้อาจารย์แนะนำ วิธีการต่างๆ ให้หนูบ้าง คือ หนูเพิ่งจะได้เป็นครูประจำชั้นอนุบาล 2 แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน และการเขียนแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้เลย หนูจบคอมพิวเตอร์มาค่ะ และกำลังเรียนวิชาชีพครูอยู่ แต่ด้วยใจรักและอยากจะสอนให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้อย่างเต็มที่และไม่ต้องอายใคร จึงอยากให้อาจารย์แนะนำวิธีการสอน และการเขียนแผนฯที่ดี ให้หน่อยนะคะ หรือแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับการสอนระดับปฐมวัย หรือเว็บไซต์ที่จะเข้าไปศึกษา ก็ได้ค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ล่วงหน้านะค่ะ

อัจฉรา
IP: xxx.49.154.185
เขียนเมื่อ Wed Oct 21 2009 15:43:38 GMT+0700 (ICT)

มีแผนการจัดการเรียนรู้วิชา

+++คอมพิวเตอร์ ชั้น ป1 - ป6

+++แผนปฐมวัย

พร้อมใบความรู้และใบงาน, ข้อสอบ

ตรงตามหลักสูตร

***สนใจติดต่อคุณอัจฉรา

หมายเลขโทรศัพท์080-0095120

E-mail : [email protected]

แสงจันทร์
IP: xxx.180.54.237
เขียนเมื่อ Sat Oct 24 2009 10:44:09 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะรบกวนขอแผนจัดประสบการณ์โดยใช้นิทาน อนุบาลปีที่ 2 พร้อมประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ( ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

สังคม และสติปัญญา )

พิมพ์พินดา
IP: xxx.128.2.236
เขียนเมื่อ Thu Oct 29 2009 11:26:45 GMT+0700 (ICT)

ฝากmail,มาให้อาจารย์หวังที่จะได้ความกรุณาส่งแผน อนุบาล2,1ให้ตามนี้นะคะท่าน [email protected]

จุฑารัตน์
IP: xxx.123.14.159
เขียนเมื่อ Sun Nov 01 2009 13:37:09 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนอนุบาล 1 เทอม 2 นะค่ะ อาจารย์ช่วยกรุณาส่งให้หน่อยนะค่ะ จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

กัญญาณัฐ
IP: xxx.26.164.168
เขียนเมื่อ Sun Nov 01 2009 20:07:39 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแบบประเมินด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ กำลังทำวิทยฐานะ ส่งมาที่[email protected] ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

อ้อ
IP: xxx.121.189.38
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 05:56:11 GMT+0700 (ICT)

ไม่เคยสอนเด็กปฐมวัยเลยค่ะ แต่ชะตาชีวิตจัดให้

ที่นี่เป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ ไม่มีใครจบ วิชาชีพครูเลยนอกจากดิฉันและ เจ้าของ ร.ร. มีบุคลากร ที่ดูแลเด็ก ทั้งหมดตอนนี้ 3 คน อีกคนพึ่งลาออกเมื่อวาน 30 ต.ค. 52 เด็กทั้งหมด 30 กว่าคน

ด้วยความที่เคยสอนประถมมา อยากให้เด็กได้ดีค่ะ รบกวน อาจารย์ส่งตัวอย่างแบบประเมินด้านต่าง ๆ สำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ ทั้ง 5 ด้านด้วยค่ะ

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

[email protected] / อ้อ

ปภัสสร
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 11:10:06 GMT+0700 (ICT)

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ค่ะ

อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอนปฐมวัยค่ะ

คัยพอจะมีเทคนิคอย่างไรเกี่ยวกับการสอนช่วยแอดมาหาด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ปภัสสร
IP: xxx.28.120.11
เขียนเมื่อ Mon Nov 02 2009 11:11:47 GMT+0700 (ICT)

แอดมาที่ [email protected]

อยากรู้เรื่องเทคนิคการจำทำแผนการสอน

pisis
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ Thu Nov 05 2009 14:25:24 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ครับ รบกวนขอแผนจัดประสบการณ์โดยใช้นิทาน อนุบาล 2 พร้อมแบบประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ( ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

สังคม และสติปัญญา ) ขอบคุณมากครับ [email protected]

น้องปลา
IP: xxx.172.184.97
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 14:43:46 GMT+0700 (ICT)

รบกวนส่งตัวอย่างแผนมาให้ดูบ้างได้ใหมค่ะ จะรอ

ติ๊ก
IP: xxx.90.78.105
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 18:39:57 GMT+0700 (ICT)

เรียนอาจารย์ ขอรบกวน แผนการสอนชั้นอนุบาล 1 ทั้ง 2 ภาคเรียน และแบบประเมินด้วยคะ

เมล์ [email protected]

สุกัญญา
IP: xxx.31.108.83
เขียนเมื่อ Sun Nov 08 2009 20:11:43 GMT+0700 (ICT)

ดีใจมากๆเลยค่ะที่เปิดมาเจอ...เป็นนักศึกษาเอกปฐมวัยค่ะปี1 เทอม2 มาเจอวิชาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อ. ให้เขียนแผนการจัดประสบการณ์ฯสำหรับเด็กปฐมวัยเลือกชั้นอะไรก็ได้ แยกสาระการเรียนรู้ออกเป็น4สาระการเรียนรู้ 6กิจกรรม ไม่ทราบว่าเขียนกันอย่างไร รบกวนอาจารย์ส่งตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์มาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ....เมล์ [email protected]

นภัสวรรณ
IP: xxx.175.166.6
เขียนเมื่อ Mon Nov 09 2009 16:26:59 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์ค่ะขอรบกวนแผนการจัดประสบการณ์ ชั้น อนุบาล 1-2 และแบบประเมอนด้วยนะคะ

เมล [email protected] ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

เนย
IP: xxx.157.145.23
เขียนเมื่อ Tue Nov 10 2009 18:17:40 GMT+0700 (ICT)

ขอตัวอย่างแผน ใบงาน แบบประเมินให้หน่อยนะค่ะ ขอคุณค่ะ จากลูกๆ หลานๆจบใหม่

สาวิตรี ศรีชัย
IP: xxx.49.30.94
เขียนเมื่อ Fri Nov 13 2009 00:51:33 GMT+0700 (ICT)

หนูอยากได้แผนการสอนอนุบาล 2 จังเลยค่ะช่วยด้วยนะค่ะแบบอยากดูว่าที่ตัวเองทำนะมันเหมือนบ้านเมืองอื่นเค้าทำมั้ยเพราะผู้บริหารเป็นครูผึ่งเกษียรใหม่ไฟแรงไม่สนใจแผนเดิมที่เคยทำเนี้ยะมันโรงเรียนเอกชนนะค่ะแต่ท่านจะให้ทำแบบอาจารย์ 3 ยังอายเลยค่ะไฟแรงมาก ๆ ช่วยด้วยนะค่ะ ด่วนๆๆๆๆๆๆ ครั้งแรกที่เปิดเวปแล้วเห็นนะค่ะช่วยทีค่ะขอร้อง มีอนุบาล 1 ด้วยก็ดีนะค่ะเพราะที่โรงเรียนตอนนี้วุ่นทั้งโรงเรียนค่ะ

[email protected]

หนูหญิงค่ะ

ต้นยาง
IP: xxx.47.224.170
เขียนเมื่อ Sat Nov 14 2009 13:24:30 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แนวการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัยคค่ะ

มลิวัลย์
IP: xxx.172.175.3
เขียนเมื่อ Sun Nov 15 2009 19:54:01 GMT+0700 (ICT)

ขอความอนุเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการชั้นอนุบาล 1และ2 เพราะสอบควบชั้นค่ะ

และตัวอย่างการเขียนวิจัยในชั้นเรียนกํบการเขียนโครงการ/โครงงานด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

กุ้งเต้น
IP: xxx.25.140.69
เขียนเมื่อ Fri Nov 20 2009 06:44:20 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้กำลังฝึกสอน เลยอยากได้แผนการเรียนการสอนของเด็กอนุบาล 2 รบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาส่งมาให้ดูบ้างได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

[email protected]

บุปผา สนธิเกษตริน
IP: xxx.8.7.145
เขียนเมื่อ Mon Nov 23 2009 14:13:58 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาขอแผนการสอนอนุบาล 1-3 ทั้งปีการศึกษาหรือบางส่วนก็ได้ค่ะ โดยเฉพาะแผนบูรณการกิจกรรม ขอบคุณมากค่ะ

คูณมี ใจแก้ว
IP: xxx.175.173.164
เขียนเมื่อ Mon Nov 23 2009 15:45:34 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ กรุณาส่งแผนการสอนอนุบาล 2 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก

คูณมี ใจแก้ว

โรงเรียนบ้านนาสนาม

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี 34170

ปริฉัตร
IP: xxx.122.182.73
เขียนเมื่อ Tue Nov 24 2009 18:18:13 GMT+0700 (ICT)

อาจารย์คะ กรุณาส่งแผนการสอนระดับอนุบาล 2 เทอม1 และ2 ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมาก

ที่ [email protected] ต้องการใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ว่ายังไงช่วยส่งเมลกลับมาด้วยค่ะ

ณิษาคุณ
IP: xxx.9.221.238
เขียนเมื่อ Sat Nov 28 2009 17:42:13 GMT+0700 (ICT)

มีความสนใจในแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นอนุบาล

เพราะช่วงนี้ได้รับมอบหมายให้เขียนแผนจำนวน 5 แผนด้วยกัน

ขอบคุณค่ะ

[email protected]

ด้วยความเคารพนะค่ะอาจารย์

ปล. ถ้าขอด่วนคงไม่ว่านะค่ะ

bee
IP: xxx.25.43.182
เขียนเมื่อ Sat Dec 05 2009 12:52:36 GMT+0700 (ICT)

จบเอกประถม แต่ได้สอนปฐมวัย และจะทำวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เลยอยากได้แผนการจัดประสบการณ์แบบที่ใช้ล่าสุด ชั้นอนุบาล 2 แบบประเมินต่าง ๆ และอยากได้วิธีการทำวิจัย 5 บทเกี่ยวกับปฐมวัย โครงงานระดับปฐมวัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ด้วยค่ะ

Juzmine
IP: xxx.28.16.33
เขียนเมื่อ Fri Dec 11 2009 17:26:23 GMT+0700 (ICT)

ขอความกรุณาอาจารย์ส่งแผลการจัดประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ระดับปฐมวัย ให้ด้วยได้ไหมคะ..

ขอบคุณมากค่ะ

[email protected]

จอย
IP: xxx.42.101.92
เขียนเมื่อ Sun Dec 20 2009 14:51:58 GMT+0700 (ICT)

อยากได้วิจัย 5 บท ของกิจกรรมกลางแจ้งอ่ะคะ

ยังไงขอความกรุณาด้วยนะคะ

[email protected]

kumam
IP: xxx.10.93.39
เขียนเมื่อ Wed Dec 23 2009 20:00:34 GMT+0700 (ICT)

รบกวนขอด้วยคนนะคะ

RV.katkaew
IP: xxx.175.154.154
เขียนเมื่อ Thu Dec 24 2009 14:07:30 GMT+0700 (ICT)

สวัสดีค่ะ

ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยส่งแผนการสอนเด็ดๆชั้นอนุบาล 2 ทั้ง 2 เทอมเลยนะค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

MILKKY
IP: xxx.47.225.63
เขียนเมื่อ Fri Dec 25 2009 00:58:59 GMT+0700 (ICT)

อยากได้ตัวอย่างแผนประกอบการทำวิจัย เกี่ยวกับคำถามปลายเปิดของเด็กปฐมวัยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

IP: xxx.10.12.151
เขียนเมื่อ Wed Dec 30 2009 12:00:52 GMT+0700 (ICT)

อยากได้แผนพละของอนุบาล1-3 คะ

[email protected]

ขอบคุณคะ

วัน
IP: xxx.49.188.36
เขียนเมื่อ Sun Jan 10 2010 09:02:02 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณคะ

kai
เขียนเมื่อ Sun Jan 10 2010 13:13:23 GMT+0700 (ICT)

ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวจะนำไปให้ครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดศึกษา ...

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น อ่านทั้งหมด   อ่าน
 อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
 ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
{{ kv.current_user.preferred_name }} - เพิ่มความเห็นเพิ่มความเห็น
 ใส่รูปหรือไฟล์
 
บันทึกก่อนนี้
บันทึกใหม่กว่า